yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Податкова система

ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 

 

2.1. Поняття податкової політики і основні критерії її проведення

 

Податкова система і податкова політика, що залежить від суб'єктивних намірів державних структур, відносяться до понять надбудови.

Податкова політика — це діяльність держави у сфері встанов­лення, правового регламентування та організації стягнення пода­тків і платежів. Вона реалізується через систему податків, подат­кових ставок і пільг. Метою податкової політики є формування державного бюджету за одночасного стимулювання ділової акти­вності підприємців.

Податки в руках одних є засобом стабілізації та економічного прогресу, в інших— процесом саморуйнування. Ось чому, про­водячи податкову політику, враховують п'ять основних критері­їв, які забезпечують оптимальний вплив податкової політики на інтереси платників податків і держави:

— фіскальної достатності;

— економічної ефективності;

— соціальної справедливості;

— стабільності;

— гнучкості.

Критерії фіскальної достатності зводяться до того, що, прово­дячи податкову політику, необхідно забезпечити таку величину податкових надходжень, яка є бажаною для інтересів держави, що виходять з її соціально-економічної доктрини.

1. Досліджується пропорційна залежність між величиною по­даткових надходжень і рівнем оподаткування:

у = А1 * Т

у — величина податкових надходжень; А1 — коефіцієнт залежності; Т— норма оподаткування.

Графік залежності норми оподаткування і величини податко­вих надходжень

2. Залежність економічної ефективності діяльності суб'єктів господарювання від рівня оподаткування досліджується через прямий вплив податків на величину чистого доходу, прибутку даного суб'єкта. Ця залежність виглядає так:

де Уп — величина чистого прибутку;

А2 — коефіцієнт залежності прибутку від продажу.

Графічно це можна зобразити так:

 

3. Суть критерію справедливості доцільно розглядати у двох аспектах:

1) скорочення реальних доходів громадян— платників подат­ків внаслідок сплати податків;

2) повернення частки номінальних доходів, що перерозподі­ляються за допомогою податків через бюджет у вигляді фінансо­ваних державою суспільних благ і трансфертних платежів (наці­ональна безпека, правопорядок, охорона здоров'я і освіта).

Перший аспект відображається так:

РД = НД-А3*То

РД — реальні доходи;

НД — номінальні доходи;

Аз — коефіцієнт залежності обсягу реальних доходів платни­ків податків від рівня оподаткування;

То — рівень оподаткування.

Як бачимо, рівень оподаткування має обернений вплив на ве­личину реальних доходів: чим вищий рівень оподаткування у дер­жаві, тим нижчі реальні доходи громадян.

Другий аспект відображається так:

 

СБ — суспільні блага; Т — норма оподаткування;

Ан — рівень залежності обсягу суспільних благ від норми оподаткування.

Між величиною рівня оподаткування і розміром СБ існує пев­на параболічна залежність: із збільшенням рівня оподаткування збільшується розмір фінансованих державою суспільних благ і трансфертних платежів. Але збільшення це не прямолінійне, адже темпи росту СБ відстають від темпів росту норми оподат­кування.

В реальному економічному житті необхідним є оптимальне поєднання всіх перерахованих критеріїв. Це досягається за допо­могою розв'язання системи рівнянь:

 

Розв'язком даної системи рівнянь буде графік:

ПН — податкові надходження;

Т1, Т2 — норма оподаткування залежно від вибору критерію.

Для окремих держав можливі різні варіанти поєднання пер­ших трьох критеріїв. Все залежить від обраних коефіцієнтів за­лежності Аі (і = 1... 4), основою для встановлення яких є соціаль­но-економічна доктрина держави.

Важливе місце в проведенні податкової політики відводиться критерію стабільності, який передбачає незмінність правового регламентування справляння податків протягом певного подат­кового періоду. При існуванні цього критерію досягаються два позитивні аспекти:

1) суб'єкти господарювання мають можливість правильно врахувати вплив податків на результати кінцевої діяльності;

2) покращується робота як податкоплатників, так і органів державної податкової адміністрації. Постійно догматичною по­даткова політика не може бути. Відбуваються зміни в економіч­них процесах, тому вона повинна своєчасно реагувати на них. У цьому полягає зміст критерію гнучкості. Але зміни мають від­буватися на зламі податкових періодів (один рік закінчується — інший починається). Єдність критеріїв забезпечує оптимальну ді­євість податкової політики.

 

 

9