ГоловнаЗворотній зв'язок

Податковий менеджмент

ВИСНОВКИ

Управління податковою системою (податковий менеджмент) є складовою части­ною загальної системи управління фінансами країни.

Податковий менеджмент ─ сукупність прийомів і методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджетів і впливу податків на розвиток виробництва й соціальної сфери.

Складовими елементами податкового менеджменту є: законодавча діяльність, планування, контроль податків.

Податковий контроль  забезпечує дотри­мання чинного податкового законодавства з метою забезпечення грошовими ресурсами бюджету і державних цільових фондів.

Обов’язки платників податків:                              

1)  вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання в терміни, встановлені законодавством;

2) подавати державним податковим органам та іншим держав­ним органам відповідно до законодавства декларації, бухгалтерську звітність та інші документи й відомості, що пов’язані з нарахуванням і сплатою податків;

3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових пла­тежів) у терміни, встановлені законодавством;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, які використовуються для отримання доходів або пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок з питань нарахування та сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Права платників податків:

1) подавати державним податковим органам документи, які під­тверджують право на пільги щодо оподаткування в порядку, встановленому законами України;                        

2) отримувати й ознайомлюватися з актами перевірок, проведе­них державними податковими органами;            

3) оскаржити у встановленому законом порядку рішення дер­жавних податкових органів і дії їх посадових осіб.

Контролюючими органами за дотриманням подат­кових зобов'язань в Україні є:

податкові органи ─  щодо податків і зборів (обов'язкових платежів), що стягуються до бюджетів та державних цільових фондів;

митні органищодо ввізного і вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які згідно із законами стягуються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України чи вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України;

установи Пенсійного фонду Українищодо внесків до Пенсійного фонду України;

установи Фонду соціального страхування Українищодо внесків до Фонду соціального страхування України.

 

 

 

10