yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->        2.5.  Умовно-податкові органи та їх компетенція

Податковий менеджмент

        2.5.  Умовно-податкові органи та їх компетенція

 

Основними завданнями Міністерства фінансів є розроб-лення і реа­лізація стратегічних напрямків єдиної державної фінансової полі­тики, а також складання проекту і виконання бюджету.

Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство фінансів здійснює такі функції в податковій сфері:                                    ─ розроблення заходів щодо фінансового і податкового стимулю­вання підприємницької і господарської діяльності в країні;              

─ розроблення проектів нормативів відрахувань від загальнодер­жавних податків, зборів у місцеві бюджети;                  ─ забезпечення виконання державного бюджету, фінансового поповнення державних позабюджетних фондів;    

─ розроблення пропозицій щодо вдосконалення податкової політи­ки і податкової системи;

─ участь у розробленні інструкцій і методичних вказівок з питань оподатковування;

─   проведення переговорів з уповноваженими органами інших держав, пов'язаних із запобіганням (усуненням) подвійного оподатковування доходів і майна;

─ участь у формуванні митної політики країни, у розробленні мето­дології, ставок і порядку стягнення митних зборів;                     ─ методичне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю підприємств, форм бухгалтерського обліку і звітності, ін­струкцій з їх застосування і порядку складання звітності;              

─ узагальнення практики застосування законодавства з питань оподатковування.

Визначену групу органів, пов'язаних з оподатковуванням, скла­дають митні органи. Умовою, що робить їх податковими, є переміщення товарів через митний кордон і виникаючий при цьому обов'язок зі сплати податків.

Повноваження митних органів щодо оподатковування можна розподілити на фіскальні і правоохоронні, що деталізуються як подат­ковим, так і митним законодавством.    Своєрідне місце займають у системі податкових органів органи Державного казначейства. Органи казначейства створені з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бю­джету України, підвищення оперативності у фінансуванні витрат. Через казначейство проходить перерозподіл сум податків, що на­дійшли в бюджет. Державне казначейство діє при Мінфіні на основі Положення про Державне казначейство, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 31.07.1995 р. Державне каз­начейство в податковій сфері виконує такі функції:

─ організовує виконання Державного бюджету України і контроль за ним;                                                                            ─ здійснює управління бюджетними коштами і коштами державних позабюджетних фондів;

─ здійснює фінансування витрат Державного бюджету;   

─ веде облік касового виконання Державного бюджету;  

─ здійснює управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом;                                                                             

─ розподіляє між бюджетами відрахування загально- державних податків, зборів і обов'язкових платежів;

─ здійснює контроль за надходженням і використанням державних позабюджетних коштів;

─ розробляє і затверджує нормативно-методичні документи.

 

ВИСНОВКИ

1. Система податкових органів України містить: Державну податко­ву службу ─ ДПС, яка поділяється на Державну податко­ву адміністрацію України ─ ДПАУ та  податкову міліцію, митні органи України, органи казначейства, управління Пенсійним фондом, Кабінет Міні­стрів, Міністерство фінансів, Секретаріат Президента.

2. Управління у сфері оподатковування здійснюють податкові органи, які схематично доцільно подати у вигляді трьох груп:

      ─ органи законодавчої і виконавчої влади (Верховна Рада Украї­ни, Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів Украї­ни, Міністерство фінансів України);

      ─ органи оперативного управління в податковій сфері (ДПАУ та її ланки ─ ДПА, ДПІ;  установи Пенсійного фонду України; установи Фонду соціального страхування України; митні органи);

      ─ органи неподаткового профілю, що виконують тільки окремі функції, пов’язані з податковою діяльністю (органи Державного казначейства, прокуратура, у складі МВС ─ УБОЗ та УБЕЗ, слідчі органи СБУ, Екологічна міліція, у складі виконавчої влади ─ КРУ).

3. Основним напрямом діяльності Державної податкової служби є контрольна робота, під час якої перевіряється своєчасність сплати податків. Якщо під час перевірки інспектором виявлені порушення податкового законодавства, то платник податку, винний у порушен­ні, несе фінансову, адміністративну, кримінальну відповідальність.

 

Запитання для самоконтролю

1. Розподілення податкових органів на три групи та їх характеристики з погляду податкового менеджменту.

2. Яка установа є органом оперативного управління в податковій сфері в Україні, етапи її становлення?

3. Структура ДПС України.

4. Завдання ДПС України.

5. Функції ДПС України.

6. Безпосередньо податкові  органи та умовно податкові органи, їх статус, структура та розмежування функцій.

7. Завдання та функції податкової міліції.

8. Права посадових осіб органів Державної податкової служби.

9. Права голів державних податкових адміністрацій та їхніх заступників.

10. Права начальників дер­жавних податкових інспекцій та їхніх заступників.

 

 

 

 

 

 

16