yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.4. Облік платників податку на додану вартість

Податковий менеджмент

4.4. Облік платників податку на додану вартість

 

Порядок реєстрації платників ПДВ має свої особливості. Плат­ник ПДВ ─ особа, яка згідно із Законом «Про податок на додану вартість» зобов'язана здійснювати утримання і внесення до бюдже­ту податку, сплачуваного покупцем, або особа, що імпортує (пере­силає) товари на митну територію України.

Згідно із законом платником ПДВ є:                                                 ─ особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (ро­біт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;                                    ─ особа, яка імпортує (пересилає) товари на митну територію України;                                                                                                       ─ особа, яка здійснює на митній території України підприєм­ницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від обсягів продажу.

Для реєстрації платник подає до податкового органу заяву не піз­ніше двадцятого календарного дня, наступного за останнім днем дванадцятимісячного періоду, в якому обсяг оподатковуваних операцій перевищив 3600 НМДГ, а для осіб, що здійснюють на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівкові кошти, — не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку здійснення такої під­приємницької діяльності. До заяви додається платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво платника ПДВ.

Орган Державної податкової служби зобов'язаний протягом 10 робочих днів надати заявнику (надіслати поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) свідоцтво про реєстрацію як платника ПДВ.

Виключення платника податку на додану вартість з реєстру й анулювання свідоцтва здійснюються за заявою платника податків у таких випадках:                                                                            ─ якщо зареєстрована протягом 24 поточних календарних мі­сяців як платник податку особа мала за останні 12 поточних календарних місяців оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менші, ніж 3600 НМДГ;                                                          ─ якщо зареєстрована як платник податків особа припиняє ді­яльність згідно з рішенням про ліквідацію такого платника податку;                                                                                                      ─ при переході юридичної особи ─ платника ПДВ на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності зі сплатою єдиного податку за ставкою 10% або коли фізична особа, яка до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку й звітності була платником ПДВ, після переходу на неї прийняла рішення про те, що вона не є платником ПДВ;                                    ─ у разі придбання спеціальних торгових патентів платником податку, що займається виключно такими видами підприєм­ницької діяльності, для здійснення яких він придбав спеці­альний торговий патент.

Облік надходжень податків ведеться в картках особистих рахун­ків, які відкриваються в податкових інспекціях для кожного плат­ника податків. Картки особистих рахунків дозволяють контролю­вати процес розрахунків підприємств із бюджетом і за необхідності вживати заходів щодо усунення заборгованості платників перед бюджетом.

Для виключення з реєстру платник ПДВ подає до органу Держав­ної податкової служби за місцем реєстрації заяву про виключення з реєстру платника ПДВ за ф. № 3-Р, свідоцтво про реєстрацію і всі його завірені копії. Opган Державної податкової служби в 10-денний термін розглядає зазначену заяву.

У разі відсутності підстав для виключення платника ПДВ із ре­єстру платнику видається письмове пояснення (відмова у виклю­ченні) і повертається свідоцтво разом із завіреними копіями.

За наявності підстав для виключення платника ПДВ із реєстру орган Державної податкової служби виключає його з реєстру на дату подання заяви або на дату закінчення терміну дії свідоцтва.

 

ВИСНОВКИ

1. Облік платників податків є однією з основних функцій органів Державної податкової служби, яка створює передумови для здій­снення контролю за правильністю обчислення, повнотою і своє­часністю перерахування податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів.

2. Робота з обліку платників податків в органах Державної податкової служби здійснюється працівниками підрозділів обліку платни­ків податків.

3. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи Державної податкової служби положенням на перше число кожного місяця звіряють у рамках району Єдиний банк даних про платників податків ─ юридичних осіб, а також реєстр фізичних осіб з даними відповідних органів державної реєстрації з обов'язковим складанням акта звірки.

4. Щодо кожного суб'єкта підприємницької діяльності підрозді­ли примусового стягнення податків встановлюють із засновниками та керівниками суб'єктів підприємницької діяльності причини ухилення від взяття на облік в органах Державної податкової служ­би та вживають заходів (по телефону, поштою, виїздом за місцезна­ходженням) щодо залучення суб'єктів підприємництва до обліку і повідомляють про це підрозділ податкової міліції.   

5. Платниками податків і зборів ─ юридичними особами є:

─ українські підприємства й організації, місцем діяльності яких є Україна чи органи управління яких знаходяться в Україні;

─ іноземні підприємства й організації. В основу виникнення по­даткових обов’язків у цих платників покладена диференціація юри­дичних осіб на резидентів і нерезидентів.

6. Органами ДПС ведеться облік фізичних осіб ─ суб'єктів підприємницької діяльності.

7. Органами ДПС ведеться облік платників ПДВ. Плат­ник ПДВ ─ особа, яка згідно з Законом «Про податок на додану вартість» зобов'язана здійснювати утримання і внесення до бюдже­ту податку, сплачуваного покупцем, або особа, що імпортує (пере­силає) товари на митну територію України.

 

Запитання для самоконтролю

1. З якою метою створено автоматизований банк даних.

2. Що означає скорочення ЄДРПОУ.

3. Які документи необхідні для реєстрації підприємства в податкових органах?

4. Які документи необхідні для реєстрації фізичної особи ─ суб’єкта підприємницької діяльності в податкових органах?

5. З чого складається облікова справа платника податків?

6. Механізм та необхідний перелік документів для зняття з обліку юридичної особи.

7. Механізм зняття з обліку фізичної особи ─ суб’єкта підприємницької ді­яльності як платника податків.

8. Облік платників податків ─ фізичних осіб.

9. Облік платників податків фізичних осіб ─ суб’єктів підприємницької діяльності.

10. Облік платників податків на додану вартість.

 

Тестові завдання до теми 4 (10 тестів)

ТЕСТ 1. Згідно з Постановою Кабміну України від 22.01.1996 № 118 «Про створення державного реєстру підприємств і орга­нізацій» до реєстру вносять:

а) державні підприємства;

б) підприємства малого та середнього бізнесу;

в) ЗАТ, ВАТ, ТОВ;

г) банки, інвестиційні, трастові та страхові компанії;

д) підприємства всіх форм власності та їх підрозділи.

 

ТЕСТ 2. Який державний орган здійснює облік юридичних та фізичних осіб:

а) виконавчі комітети;

б) Пенсійний фонд;

в) органи Державного казначейства;

г) податкові органи;

д) контрольно-ревізійні управління.

 

ТЕСТ 3. Які реєстри платників податків ведуться в Україні?

а)  реєстр платників прибуткового податку;

б)  реєстр платників ПДВ;

в)  реєстр неприбуткових організацій;

г)  реєстр підприємств ─ банкрутів

д)  реєстр платників ─ фізичних осіб;

є)  реєстр платників податків юридичних осіб.

ж) правильні відповіді б, г, є;

з)  правильні відповіді б, в, д, є.

ТЕСТ 4. Під час реєстрації платник податку ─ фізична осо­ба отримує:

а)  картку фізичної особи ─ платника податку;

б)  свідоцтво про реєстрацію;

в)  ідентифікаційний код;

г)  індивідуальний податковий номер.

 

ТЕСТ 5. Законом України «Про систему оподаткування» передбачено, що облік платників податків і зборів (обов'язкових платежів) здійснюється:

а) місцевими органами влади;

б) податковою міліцією;

в) державними податковими органами;

г)  правильні відповіді а; в.

ТЕСТ 6. Юридичні особи реєструються:

а)  в обласній державній податковій інспекції;

б)  в органі державної податкової служби за місцезнаходженням;

в)  у будь-якому органі Державної податкової служби.

 

ТЕСТ 7. Який з документів не надається платником подат­ків для зняття з обліку?

а) заява про зняття з обліку за формою № 8-ОПП;

б) оригінал довідки про перебування платника на обліку за формою  № 4-ОПП;                                                                                                 

в)  копія свідоцтва про державну реєстрацію;

г)  копія розпорядницького документа власника або органу, упо­вноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

д) копія розпорядницького документа про створення ліквіда­ційної комісії;

е) ліквідаційна картка органів держстатистики.

 

ТЕСТ 8. Яка ланка Державної податкової служби веде облік платників податку на додану вартість, що перераховується в дохід державного бюджету?

а) базова;

б) середня;

 

24