ГоловнаЗворотній зв'язок

Податковий менеджмент

ВСТУП

 

Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент» охоплює питання ведення обліку платників податків, порядку нарахування податків та облік фактич­но внесених сум, методики проведення камеральних і документаль­них перевірок, правильності нарахування й своєчасності сплати до бюджету податків та обовя’зкових платежів.

Мета викладання дисципліни надання прикладних знань студентам про організацію стягнення податків і податковий контроль.

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:                             ─ опанувати теоретичні та організаційні засади податкового­ менеджменту;                                                                                             ─ поглиблено вивчити податкове законодавство;                                 ─ оволодіти законодавчими актами, діючими інструктивними та нормативними  матеріалами;                                                                    ─ з’ясувати функції контролюючих органів з адміністру-вання податкових зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами:

─ з’ясувати форми і сутність контрольної роботи податкових­ органів, особливості проведення податкового аудиту з окремих видів податків;                                                                           ─ ознайомитися з інформаційними системами і технологіями, що застосовуються у діяльності податкових органів;                             ─ набути навиків контрольної роботи працівників податкових органів;                                                                                                          ─ набути вміння роз’яснювати окремі положення податко-вого законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вказані вище позиції формують завдання під час вивчення дисципліни.

Предметом вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» є організація стягнення податків і зборів, а також економічні, організаційні, правові питання, що виникають при управлінні податковими від­носинами.

Зазначені мета і завдання свідчать, що «Податковий ме­неджмент» ─ це спецкурс прикладного характеру, який дуже тісно пов’язаний з дисциплінами «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Оподаткування підприємств», «Аудит», «Місцеві фінанси» та ін.

У результаті вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» сту­денти мають отримати ґрунтовні знання з управління у сфері опо­даткування, навички самостійного творчого мислення, вміння при­ймати рішення в умовах податкового законодавства, що постійно трансформується.

 

 

 

3