ГоловнаЗворотній зв'язок
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->7.4.  Порядок здійснення перевірок Фондом соціального

Податковий менеджмент

7.4.  Порядок здійснення перевірок Фондом соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань

 

Згідно з п. 8 Інструкції про порядок перерахування, обліку і витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захво­рювань від 20.04.2001 р. № 12 робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчас­ністю і повнотою перерахування страхових внесків та інших платежів у Фонд, а також за цільовим і належним витрачанням його коштів.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, тобто посадові особи Фонду, мають право:

─ здійснювати планові та позапланові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності;

─ отримувати від посадових осіб - суб'єктів підприєм­ницької діяльності необхідні документи і письмові пояснення з питань, що перевіряються;

─ надсилати матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду та інших органів, яким надано право приймати рішення про притягнення винних до матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності;

─ притягати посадових осіб - суб'єктів підприємницької діяльності до адміністративної відповідальності;

─ у разі порушення порядку сплати страхувальниками страхових внесків стягувати в дохід Фонду донараховані суми страхових внесків і пеню.

Виконання статутних функцій Фонду та обов'язків із запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці, що діють на підставі Положення про службу страхових експертів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворю­ванням, затвердженого постановою Фонду соціального стра­хування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 15.08.2001 р. № 24.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють планові перевірки не частіше одного разу на рік. Позапланові перевірки проводяться у разі реорганізації, зміни місце­знаходження або ліквідації підприємства, установи, організації.

Контроль здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, перевірки повноти нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум внесків та інших платежів до Фонду, розрахункових документів на проведені виплати.

Страхувальники зобов'язані безперешкодно надавати посадовим особам або уповноваженим особам робочих органів виконавчої дирекції Фонду, що проводять перевірку, необхідні для проведення перевірки документи і виділяти для участі в перевірці свого представника. Керівники та відповідні посадові особи у разі перевірки зобов’язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги перевіряючих щодо усунення виявлених порушень.

На виявлені під час перевірки суми коштів, на які стра­хувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені , а винні посадові особи притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

За результатами перевірки складається акт у трьох примірниках, що підписується особами, які проводили пере­вірку, керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один примірник акта передається під розписку керівнику або головному бухгалтеру страхувальника.

В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення щодо нарахування та сплати страхових внесків, нарахування і виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; суми додатково нарахованих страхових внесків, пеня і суми витрат, що приймаються в залік внесків або підлягають виплаті застрахованим особам додатково.

За наявності заперечень або зауважень щодо змісту акта перевірки з боку страхувальника його керівник або головний бухгалтер підписують акт із зауваженнями в письмовій формі, що подається на розгляд у встановленому порядку до органу, який проводив перевірку.

Суми донарахованих страхових внесків і пеня сплачуються страхувальниками в 10-денний термін із дня складання акта перевірки окремим платіжним дорученням. У рядку призна­чення платежу вказуються дата перевірки, номер акта і період.

Сума додатково нарахованих страхових внесків за матеріа­лами перевірки у разі їх несплати у встановлений термін стягується в судовому порядку.

Суми нецільового використання страхувальником коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування не беруться в залік страхових внесків і відшкодовуються за рахунок страхувальника.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду надсилають матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду або до іншого органу, якому надано право приймати рішення про притягнення до матеріальної, адміні­стративної та кримінальної відповідальності.

Посадові особи страхувальників, винні у порушенні встановленого порядку реєстрації, своєчасної сплати страхових внесків до Фонду, в ненаданні інформації про кожен нещасний випадок чи професійне захворювання, зміну технології робіт чи виду діяльності страхувальника, даних про кількість праців­ників, фонд оплати праці, кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий кален­дарний рік несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні порушення і накладати адміністративні стягнення мають право директор виконавчої дирекції Фонду і його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду і їхні заступники.

Необідно зазначити, що згідно зі ст. 2442 Кодексу України про адміністративні правопорушення, органи Фонду соціального страхування мають право розглядати справи про адміні­стративні правопорушення, пов'язані з ухилянням від реєстрації в органах Фонду соціального страхування України і пору­шенням порядку нарахування та сплати внесків на соціальне страхування згідно зі ст. 165 Кодексу України про адміні­стративні правопорушення.

При цьому слід враховувати, що в зазначених нормах Кодексу України про адміністративні правопорушення саме Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як орган, уповноважений застосовувати адміністративну відповідаль­ність, прямо не згадується (у діючій редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення поки що не враховані зміни, які відбулися після реформування системи соціального страхування).

 

ВИСНОВКИ

1. Установи Пенсійного фонду України є контролюючими органами щодо внесків до Пенсійного фонду України, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Установи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності є контролюючими органами щодо внесків до Фонду, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати збору на обов'язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності.

3. Установи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття є контролюючими органами щодо внесків до Фонду, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати збору на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

4. Установи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, є контролюючими органами щодо внесків до Фонду, які мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати збору на обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Запитання для самоконтролю

1. Права та обов’язки Пенсійного фонду України під час здійснення податкових перевірок.

2. Права та обов’язки Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності під час здійснення податкових перевірок.

3. Права та обов’язки Фонду соціального страхування на випадок безробіття під час здійснення податкових перевірок.

4. Права та обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань під час здійснення податкових перевірок.

 

 

 

 

41