yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Політологія підручник

Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення.

Політологія в системі суспільних наук

Предмет політології

Структура та функції політології

Політологія виконує різноманітні функції.

Методологія політології

1.2. Політика як соціальне явище

1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки

Суспільно-політичні уявлення Давнього світу

Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя

Політична думка Нового часу

1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.)

Суспільнополітична думка доби українського національного відродження

1.5. Утвердження політології як науки

Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології

1.6. Українська політична думка XX століття

Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський

Суспільно-політична думка повоєнної української еміграції: Володимир Винниченко, Іван Лисяк-Рудницький

Український соціологічний інститут у Відні (УСІ).

Розділ 2. Громадянське суспільство і політичне життя

--- 2.1. Громадянське суспільство

--- Поняття та особливості громадянського суспільства

Головні риси громадянського суспільства:

Становлення й утвердження інституту громадянства

Культура громадянства в сучасному світі

2.2. Політичне життя суспільства

Виборча система

Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів

2.3. Демократія в політичному житті сучасного світу

2.4. Людина і політика

Людина як суб'єкт політики та основні параметри її діяльності

2.5. Етнонаціональні відносини й національна політика

Нація — політично, державно організований народ.

Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів

Возз'єднання — форма реалізації права на самовизначення, яка передбачає об'єднання народів (націй).

2.6. Етнонаціональна політика в Україні

Зміст, принципи і суб'єкти етнонаціонального розвитку

Врахування етнонаціональних потенцій дає можливість:

Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства

Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства

--- 3.1. Політична влада

--- Влада як системоутворюючий чинник політичної системи

Характеристика політичної влади потребує розгляду питання про її суб'єкт і об'єкт.

Форми та механізм політичної влади

3.2. Політична система суспільства

Функції й типологія політичних систем

3.3. Політична система України

Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні

3.4. Держава в політичній системі суспільства

Типи, структура і функції держави

За іншою концепцією національна держава:

Структура держави

Внутрішні функції:

Правову державу характеризують:

Майбутність держави

3.5. Політичні режими

Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму

3.6. Політичні партії

Існує декілька класифікацій політичних партій за різними ознаками.

Роль і функції партій у суспільно-політичному житті

Отже, до основних функцій партій належать:

Політичні партії в парламентах і урядах

Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи

3.7. Громадські об'єднання і рухи

Класифікація громадських об'єднань

В історичному аспекті виділяють такі громадські рухи:

Громадські об'єднання класифікують і за іншими критеріями.

3.8. Політична еліта і політичне лідерство

Існує багато підходів до обґрунтування необхідності існування еліт. Наведемо найпоширеніші з них.

Правляча еліта складається з трьох взаємопов'язаних елементів:

Природа, концепції та класифікація політичного лідерства

У політичній науці існує багато інших теорій, концепцій і трактувань лідерства.

У сучасних політологічних концепціях функціонують різні критерії класифікації лідерства. Лідерів поділяють:

Розділ 4. Політична свідомість, культура та ідеологія

--- 4.1. Політична культура та ідеологія

--- Сутність політичної культури

Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури

Політична культура виконує певні соціальні функції.

Типи політичної культури

Походження та функції політичної ідеології

4.2. Світові політико-ідеологічні доктрини

Консерватизм і неоконсерватизм

Соціалізм і сучасна соціал-демократія

Фашизм і неофашизм

4.3. Політика і мораль

Політика в морально-етичному вимірі

Політологія виділяє кілька типів взаємодії політики і моралі.

4.4. Політична етика

Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства

4.5. Політика і релігія

Принцип свободи совісті кожного громадянина країни сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати ніякої закріплений у Конституції України.

4.6. Політика і засоби масової інформації

Засоби масової інформації як «четверта влада»

Розділ 5. Політичні трансформації

--- 5.1. Політичні конфлікти

--- Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів

--- Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій

5.2. Політична модернізація

Зміст і основні характеристики політичної модернізації

Сучасна наука розрізняє два основні типи політичної модернізації:

5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

--- 5.3. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

--- Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави

Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу

Небезпечним є колосальний розрив у рівні економічного та соціально-культурного буття між розвинутими і відсталими країнами.

Позитивний вплив на міжнародні відносини справило усунення поділу світу на два ворогуючі табори.

Україна у світовому співтоваристві

5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі

Україна в загальноєвропейському політичному процесі

Системні особливості сучасних геополітичних процесів та роль України в їх розвитку фокусуються на таких аспектах:

5.5. Національна безпека і національні інтереси України

Національні інтереси України

Розділ 6. Прикладна політологія

--- 6.1. Політичне управління та його соціотехніка

--- Сутність управління та його роль у суспільнополітичному житті

Політичні рішення і технологія їх реалізації

Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління

6.2. Політичні технології

Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій

6.3. Політичний маркетинг

Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки

Функції опитування громадської думки

Виборча інженерія

6.4. Політичний менеджмент

Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії

Менеджмент правлячої команди

6.5. Політичне прогнозування

Механізм дії і використання законів складається з таких ланок:

Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності

Короткий словник політологічних термінів

 

1