yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Право->Содержание->Список литературы:

Правоведение

Список литературы:

 

1. Правознавство: підручник / А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий. – К.: Правова єдність, 2009.

2. Теорія держави і права: підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, та ін.. – К.: Інтер, 2005.

3. Хрестоматія з правознавства: навч. посіб. / Укладачі Л.О. Лоха, О.Д. Наровлянський. – К.: Інтер, 2003.

4. Гапотій В. Д. Правознавство [Текст] : конспект лекцій у схемах : практ.-граф. навч. посіб. / Гапотій В. Д. – Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2013. – 333 с.

5. Правознавство. Професійний курс [Текст] : [навч. посіб.] / [В. В. Галунько та ін.] ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна», Ін-т права та суспіл. відносин. – К. : Університет «Україна», 2013. – 199 с.

6. Пилипчатіна Л. М. Правознавство [Текст] : [посібник] / Л. М. Пилипчатіна. – Х. : Весна : Співак В. Л., 2013. – 223 с. – (Схеми і таблиці).

7. Правознавство [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / [Богачова Л. Л. та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 635 с.

8. Поліщук М. С. Правознавство [Текст] : навч. посіб. для студентів неюрид. спец. ВНЗ / М. С. Поліщук, М. І. Логвиненко. – Харків : Право, 2014. – 106 с.

9. Правознавство [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Ю. Е. Губені та ін.] ; за ред. Ю. Е. Губені, Р. П. Возняка, В. І. Андріїва. – Львів : Українські технології, 2014. – 407 с.

10. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.] / [упоряд. В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. Т. 1. – 2013. – 343 с., Т. 2. – 2013. – 243 с.

11. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Ун-т «Україна», 2013. – 197 с.

12. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук’янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. – 2-ге вид., допов. і змін. – Х. : Право, 2013. – 202 с.

13. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 308 с.

14. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. – К. : Академія, 2013. – 346 с.

15. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / кер. авт. кол. – канд. юрид. наук, доц. Ю. А. Ведєрніков [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Ун-т сучас. знань. – Д. : Ліра, 2013. – 383 с.

16. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. –  К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.

17. Теорія держави і права [Текст] : підручник / [Петришин О. В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2014. – 366 с.

18. Пендюра М. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / М. М. Пендюра. – Вид. 3-є, допов. і переробл. . – К. : О. С. Ліпкан [вид.], 2013. – 302 с.

19. Основи права [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. О. Філіппських та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук О. Ю. Дубинського ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Б-ка каф. правознавства. – Миколаїв : НУК, 2013. – 204 с.

20. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV – К.: Атіка, 2006. – 64 с.

21. Коментар до Конституції України. Друге видання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 412 с.

22. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.

23. Конституційне право України: підручник / За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2011. – 416 с.

24. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

25. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35-36. – Ст. 491.

26. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 10-11. – Ст. 73.

27. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 р. (в ред. від 22 травня 2014 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

28. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 44-45. – Ст. 634.

29. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року (редакція станом на 06.12.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

30. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 51. – Ст.716.

31. Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади: Указ Президента України від 12 березня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня. – № 58-59.

32. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 17 грудня. – № 237.

33. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

34. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

35. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

36. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.

37. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

30. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

39. Про засади державної мовної політики від 3 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 23. – Ст. 218.

40. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 24. – Ст. 137.

41. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

42. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 17 грудня. – № 237.

43. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

44. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

45. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. у редакції Закону від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212.

46. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від. 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

47. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 17 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 5. – Ст. 17.

48. Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 16-17. – Ст. 133.

49. Селиванов А. А. Конституционные проблемы в современной теории права [Текст] = Constitutional problems of modern theory of law : доктрина стабильности и охраны Конституции Украины в контексте её модернизации и эффектив. конституц. правосудия : [моногр. исслед.] / проф. А. А. Селиванов. – 2-е изд., доп. – К. : Логос, 2013. – 208 с.

50. Бориславська О. М. Організація державної влади в сучасному світі [Текст] : конституц.-прав. енцикл. : усі держави світу / О. М. Бориславська, С. В. Різник. – Вид. 2-ге., стер. – Л. : ПАІС, 2013. – 454 с.

51. Шем’яков О. П. Основи конституційного права України. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Шем’яков О. П., Хохлова І. В., Фоменко Я. В. ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : Світ книги, 2013. – 320 с.

52. Нестерович В. Ф. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. з підготов. до самост. роботи / В. Ф. Нестерович ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Каф. конституц. та міжнар. права. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 207 с.

53. Єловських У. О. Конституційне право України [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. усіх спец. ун-ту ден. форми навч. / У. О. Єловських ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2013. – 182 с.

54. Проблеми теорії конституційного права України [Текст] : [монографія] / [Шемшученко Ю. С. та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 611 с.

55. Конституційне право України [Текст] : підручник / [Алмаші М. М. та ін. ; під заг. ред. Ю. М. Бисаги та Д. М. Бєлова] ; Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Юрид. ф-т, Каф. конституц. права та порівнял. правознавства. – 7-е вид., переробл. та допов. – Ужгород : Гельветика, 2013. – 359 с.

56. Майданник О. О. Конституційне право [Текст] : курс лекцій для студ. юрид. навч. закл., ф-тів та від-нь всіх форм навчання / Майданник О. О. ; Акад. праці, соц. відносин і туризму. – К. : Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 2013. – 363 с.

57. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспиту за кредит.-модул. системою навчання : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Боняк [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – 295 с.

58. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Р. Ф. Гринюк та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид наук, проф. Р. Ф. Гринюка] ; Донец. нац. ун-т, Екон.-правовий ф-т. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 281 с.

59. Орленко В. І. Конституційне право України [Текст] : посіб. для підгот. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. – Вид. 7-е, стер. – Київ : Паливода А. В. [вид.], 2013. – 153 с.

60. Юринець Ю. Л. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. Л. Юринець ; Нац. авіац. ун-т. – Ужгород : Бреза, 2014. – 367 с.

61. Веніславський Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студентів юридичних вузів та факультетів / Ф. В. Веніславський. – Харків : Право, 2014. – 376 с.

62. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 27. – Ст.282.

63. Про міліцію [Текст] : Закон України. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України. Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України. Статут патрульно-постової служби міліції України : станом на 28 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 198 с.

64. Законодавство України про правоохоронні та контролюючі органи [Текст] : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013.

65. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

66. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної ради України. – 1993. – № 39. – Ст.383.

67. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

68. Про судоустрій України: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

69. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

70. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

71. Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 «Право» напряму підготов. 6.030401 «Правознавство» (для ден. та заоч. форм навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Котуха О. С.]. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. – 303 с.

72. Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. для студентів галузі знань 0304 «Право» напряму підгот. 6.030401 «Правознавство» ден. та заоч. форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Котуха О. С.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. – 207 с.

73. Молдован В. В. Судоустрій України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 4-те вид., переробл. та допов. – К. : Алерта, 2013. – 280 с. : схеми.

74. Молдован А. В. Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / Молдован А. В., Тилик Т. М. – К. : Алерта, 2013. – 254 с.

75. Нелін О. І. Суд, правоохоронні і правозахисні органи України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Нелін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2013. – 367 с.

76. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 1 січ. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 94 с.

77. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 20 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 206 с.

78. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 183 с.

79. Кримінальне процесуальне законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс України. Підзаконні акти. Інформаційні листи [Текст] : станом на 01.12.2013 року / [упоряд. Коротюк М. Г.]. – К. : ОВК, 2013. – 527 с.

80. Кодекс законів про працю України [Текст]. Постанови Пленуму Верховного Суду України з питань трудового права : станом на 12 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 154 с.

81. Про зайнятість населення: Закон України від 5 липня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 24. – Ст. 243.

82. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 668.

83. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – ст. 362.

84. Про державну службу: Закон України від16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 57. – Ст. 49.

85. Про оплату праці Закон України від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

86. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

87. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право: підручник. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 664 с.

88. Павлів-Самоїл, Надія Петрівна. Трудове право (поняття, схеми, таблиці) [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Павлів-Самоїл, В. М. Адам, А. І. Годяк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2013. – 171 с.

89. Трудове право України [Текст] : слов.-довід. термінів і понять / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: Якушев І. М., Старчук О. В. ; за заг. ред. І. М. Якушева]. – Луцьк : Захарчук В. М., 2013. – 279 с.

90. Трудове право України [Текст] : академ. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 5-те вид., переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 548 с.

91. Іншин М. І. Трудове право України [Текст] : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина. – Х. : Диса плюс, 2014. – 499 с.

92. Гетьманцева Н. Д. Трудове право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Гетьманцева, І. Г. Козуб ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 311 с.

93. Остапенко Л. О. Трудове право [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. О. Остапенко, І. М. Паньонко, С. Л. Дембіцька ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 154 с.

94. Трудове право України [Текст] : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. / С. М. Прилипко [та ін.]. – 5-те вид., допов. – Харків : Право, 2014. – 757 с.

95. Трудове право України. Практикум [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [П. Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Ін Юре, 2014. – 349 с.

96. Цивільний кодекс України [Текст]. Цивільний процесуальний кодекс України. Про міжнародне приватне право : Закон України / [відп. ред. О. Г. Пушенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 616 с.

97. Сімейний кодекс України [Текст] : станом на 18 берез. 2013 р. : відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 104 с.

98. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : у 2 т. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013.

Т. 1 / [Н. С. Кузнєцова та ін.]. – 2013. – 831 с.

Т. 2 / [О. О. Кот та ін.]. – 2013. – 1117 с.

99. Плахтєєва В. І. Цивільне право України у поняттях і термінах [Текст] : слов.-довід. для ВНЗ / В. І. Плахтєєва. – Х. : Форт, 2013. – 209 с.

100. Цивільне право України (у запитаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. : практикум : для студ. вищ. навч. закл. / [Матвійчук В. К. та ін. ; за ред. В. К. Матвійчука, І. С. Тімуша] ; Нац. акад. упр. – К. : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2013. – 347 с.

101. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Бошицький Ю. П. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759 с.

102. Матвєєв П. С. Цивільне право (в схемах) [Текст] : навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. Бірюков ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : Алерта, 2013. – 255 с.

103. Мічурін Є. О. Цивільне право [Текст] : альб. схем : [посібник] / Є. О. Мічурін, О. Р. Шишка. – 4-те вид., переробл. та допов. – Х. : Фактор, 2013. – 450 с. : схеми.

104. Фролов Ю. М. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Фролов, В. К. Антошкіна, В. С. Турскова. – Донецьк : Юго-Восток, 2012 . – Т. 2. – 2013. – 491 с.

105. Бублик О. І. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Бублик ; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка», Каф. політол. та правознав. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 226 с.

106. Цивільне право [Текст] : підручник : у 2 т. / за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2014.

Т. 1 / [В. І. Борисова та ін.]. – 2014. – 655 с. –

Т. 2 / [Л. М. Баранова та ін.]. – 2014. – 815 с.

107. Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Бошицький Ю. П. [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2013. – 759 с.

108 Цивільне законодавство України [Текст] : навч. посіб. / [Є. О. Харитонов та ін. ; за заг. ред. Є. О. Харитонова К. Г. Некіт ] ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса : Юрид. літ., 2013. – 388 с.

134. Цивільне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Напр. підг-ки 030401-право. Спец-ть 6.030401-правозн-во. Ф-ма навч-ня ден., заоч.

Ч. 2. – Харків : Друкарня Мадрид, 2014. – 256 с. -

109. Іванов Ю. Ф. Сімейне право України [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. – К. : Паливода А. В. [вид.], 2013. – 239 с.

110 Сімейне право України (історія, традиції, сучасність) [Текст] : навч. посіб. / [Андрусишин Б. І. та ін. ; за ред. Б. І. Андрусишина, С. І. Шимон] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 449 с.

111. Господарський кодекс України [Текст]. – К. : KM Publishing, 2013. – 120 с.

112. Господарський кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 18 берез. 2013 р. / [Д. Л. Тупчієнко та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 670 с.

113. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 груд. 2013 р. : офіц. текст. – Київ : Паливода А. В. [вид.], 2013. – 283 с.

114. Адміністративне право України [Текст] : підручник : [у 2 т.] / Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Херсон : ХМД, 2013.

Т. 1 : Загальне адміністративне право. Академічний курс / [В. В. Галунько та ін.]. – 2013. – 393 с.

115. Дараганова Н. В. Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Дараганова ; Вищ. навч. закл. «Нац. акад. упр.». – К. : ВНЗ «Нац. акад. упр.», 2013. – 271 с.

116. Курс адміністративного права України [Текст] : підручник / [Колпаков В. К. та ін. ; спец. ред.: Колпаков В. К. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 869 с.

117. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [Текст] : із змінами та допов. станом на 10 верес. 2013 р. / [Р. А. Калюжний та ін.] ; під ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України Калюжного Р. А., д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України Іншина М. І., д-ра юрид. наук, старш. наук. співробітника Шопіної І. М. – Вид. 5-те, із змінами та допов. – К. : Правова єдність, 2013. – 975 с.

118. Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталія Федорук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 295 с.

119. Єрофєєнко Л. В. Адміністративне право [Текст] : навч.-метод. посіб. / Єрофєєнко Л. В. ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 171 с.

120. Адміністративне право України [Текст] : слов. термінів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Андрєєва Д. Є. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. О. Коломоєць, д-ра юрид. наук, проф. В. К. Колпакова ; Держ. вищ. навч. закл. «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Ін Юре, 2014. – 519 с.

121. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч­ник: У 2т.: / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – Т.1. Загальна частина. – К.: Юрид. думка, 2004. –584 с.

122. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2т.: / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – Т.2. Особлива частина. – К.: Юрид. думка, 2005. 624 с.

123. Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 11 лют. 2013 р. : відповідає офіц. тексту / [упоряд. В. І. Тютюгін]. – Х. : Право, 2013. – 227 с.

124. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар [Текст] : у 2 т. / за заг. ред. акад. Нац. акад. наук України, акад. Нац. акад. прав. наук України, проф. В. Я. Тація [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 5-те вид., допов. – Х. : Право, 2013.

Т. 1 : Загальна частина / [Ю. В. Баулін та ін.]. – 2013. – 374 с.

Т. 2 : Особлива частина / [Ю. В. Баулін та ін.]. – 2013. – 1039 с.

125. Українське кримінальне право. Загальна частина [Текст] : підручник / [Берзін Павло Сергійович та ін.] ; за заг. ред. В. Навроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 711 с.

126. Литвиненко Т. А. Кримінальне право України в поняттях і термінах [Текст] : слов.-довід. для ВНЗ / Литвиненко Т. А. – Х. : Форт, 2013. – 108 с.

127. Шевчук А. В. Кримінальне право України (Особлива частина) [Текст] : для студ. вищ. навч. закл. / Андрій Шевчук, Марія Дякур ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 471 с.

128. Жаровська Г. П. Кримінальне право України (Загальна частина) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Галина Жаровська, Олена Ющик ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2013. – 302 с.

129. Кримінальне право. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Трубников та ін.] ; за заг. ред. проф. В. М. Трубникова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х. : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – 335 с.

130. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Вереша Р. В. ; Акад. адвокатури України. – Вид. 3-е, переробл. та допов. – К. : Правова єдність : Алерта, 2014. – 351 с.

131. Васильківська І. П. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / І. П. Васильківська ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 295 с.

132. Сливич І. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / І. І. Сливич, Я. В. Ступник ; Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : Гельветика, 2014. – 655 с.

133. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

 

 

 

 

17