yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->5.3. Урахування впливу оподаткування на ефективність проектів

Проектний аналіз

5.3. Урахування впливу оподаткування на ефективність проектів

            У реальних умовах інвестування при розрахунку прибутковості вкладеного капіталу треба ураховувати усі чинники, що впливають чи можуть впливати на ефективність реалізації проекту. Одним з важливих чинників вплину є податки. Існує кілька можливих проявів впливу податків на інвес­тиційні рішення:

        - доходи (або зниження витрат) від капітальних вкладень збільшують прибуток;

        - витрати (або зниження доходів) при здійсненні капітальних вкладень зменшують прибуток;

        - наявність прибутку або збитків від продажу основних засобів;

        - амортизація або списання основних засобів, зайнятих у реалізації інвестиційного проекту;

        - наявність спеціальних податкових пільг, спрямованих на стимуляцію інвестицій.

                        Найчастіше трапляються перші два прояви податкового ефекту. Інвестиційні доходи не можна оцінювати тільки до оподаткування. Доходи, які змінюють звітний прибуток, можуть також змінювати і суму податків. Крім того, треба визначити, як податкові потоки розподіляються у часі. Більшість фірм сплачують податки через один рік після закінчення звітного фінансового року. Таким чином, витрати або доходи, які виникають зараз, підлягають оподаткуванню не раніше ніж через рік після закінчення поточного фінансового року. Грошові надходження від інвестицій можуть виникати в різний час протягом року, але, як правило, роблять допущення, що всі грошові надходження припадають на кінець року. На практиці розподіл грошових потоків у часі при аналізі капіталовкладень здійснюється приблизно. Коли грошові надходження виникають рідко, то подібні спрощення проблем не викликають.

            ПРИКЛАД. Кондитерська фабрика планує придбати новий дозатор. Машина коштує 3000 грн, вартість установ­лення 300 грн, термін служби машини 3 роки. Експлуатаційні витрати — 200 грн щорічно, але прибуток від підви­щення продуктивності праці та якості виробів від застосування складає 1200 грн на рік. Залишкова вартість машини через 5 років дорівнює 0. Податок на прибуток становить 30 %, номінальна ставка процента 10 % річних, очікуваний темп інфляції 5 % у рік. Розрахувати грошові потоки від проекту з урахуванням податків та інфляції

            Розв'язання представимо у вигляді таблиці 5.2.

 

 

 

Таблиця 5.2

Визначення грошових потоків від проекту

Грошові потоки

0 період

1 період

2 період

3 період

1.Ціна машини

3000

 

 

 

2.Експлуатаційні витрати

 

200

200

200

3 .Прибуток від підвищення продуктивності праці

 

1200

1200

1200

4.Сума амортизації (1/5)

 

600

600

600

5.Прибуток до оподаткування (3-2)

 

1000

1000

1000

6.Сума податку (5 х 0,3)

 

300

300

300

7.Чистий прибуток (5-6)

 

700

700

700

8.Грошовий потік від проекту (4+7)

 

1300

1300

1300

9. Номінальна процентна ставка,%

 

10

10

10

10.Темп інфляції, %

 

5

5

5

11. Реальна дисконтна ставка,%

 

4

4

4

12.Дисконтовані грошові потоки

 

1250

1202

1156

 

            Розглянемо детальніше вплив податків за умов наявності прибутків та збитків від продажу майна. Якщо інвестиційний проект включає продаж будь-якого майна, яке належить підприємству, то може проявитися ще один податковий ефект. У випадку коли ціна продажу відрізняється від балансової вартості активів, виникають прибутки або збитки від реалізації основних засобів. Доходи від продажу майна збільшують прибуток, що означає збільшення суми сплаче­них податків. Навпаки, збитки зменшують прибуток і зменшують податки. Такі зміни в пільгових зобов'язаннях відомі як балансові нарахування (коли пільгові зобов'язан­ня збільшуються) і балансові знижки (коли витрати від продажу активів зменшують податки).

            Існує ще, як відзначалося раніше, податковий ефект, пов'язаний з амортизацією основних засобів. Хоча капітальні вкладення здійснюються на початковому етапі інвестицій, передбачається розподіл цих первісних витрат протягом усього строку експлуатації нових засобів шляхом нарахування амортизації. Отримання прибутку від інвестування відбувається протягом багатьох років. Розмір зносу співвідноситься з цим прибутком шляхом розподілу суми зносу по роках протягом строку здійснення проекту. Основні засоби амортизуються протягом всього життя, амортизація кожен рік відображається у графі витрат у звіті про прибутки і збит­ки, таким чином зменшуючи прибуток. А скорочення при­бутку, хоча і є поганим фактором у бухгалтерському обліку, для грошових потоків — це плюс, який веде до зменшення податків.

Таким чином, податки впливають на проекти, змінюю­чи їх грошові потоки. Це відбувається тому, що реальні гро­шові надходження пов'язані зі здійсненням проекту (тобто доходи і витрати), амортизація основних фондів, зайнятих у проекті, впливають на звітний прибуток і тому змінюють базу оподаткування.

 

Контрольні запитання

 

 1. У чому полягає мета аналізу беззбитковості проекту?
 2. Що ви розумієте під точкою беззбитковості проекту? Як визначити точку беззбитковості проекту?
 3. На чому заснована оцінка результатів проекту? Що вона характеризує?
 4. Що дозволяє виявити аналіз результатів проекту?
 5. У чому полягає ефективність проекту?
 6. Які види ефективності проекту ви знаєте?
 7. За допомогою яких критеріїв та показників вимірюють ефективність проекту?
 8. Які методи застосовують при оцінці ефективності інвестування?
 9. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — чистий приведений дохід.
 10. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — індекс рентабельності.
 11. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — норма рентабельності.
 12. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — внутрішня норма прибутковості.
 13. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування —строк окупності проекту.
 14. Розкрийте сутність показника оцінки інвестування — коефіцієнт ефективності інвес­тицій.
 15. У яких випадках проект можна вважати ефективним?

ТЕСТИ

1. У якості результатів проекту можуть виступати:

            а) тільки абсолютні показники тривалості витрат і вигод проекту;

            б) як абсолютні, так і відносні показники ефективності вико­ристання ресурсів;

                в) не тільки абсолютні та відносні, а й динамічні показники.

2.  Під ефективністю проекту розуміють:

       а) порівняння результатів і витрат проекту;

       б) порівняння кількості здійснених і заключних контрактів;

          в) порівняння залученої кількості ресурсів до даного проекту та базового.

3.  Відношення приведеної вартості прибутків, отриманих у різні періоди здійснення проекту, до приведеної вартості його витрат характеризує показник ефективності:

          а) чиста приведена вартість проекту;

       б) індекс прибутковості проекту;

          в) період окупності з урахуванням дисконтування;

          г) внутрішня норма рентабельності проекту.

4.  Сума різночасових чистих грошових надходжень від реалізації проекту, приведених до вартісного рівню базового періоду, є показником ефективності:

       а) чиста приведена вартість проекту;

       б) індекс прибутковості проекту;

         в) період окупності з урахуванням дисконтування;

         г) внутрішня норма рентабельності проекту.

5.  Норма дисконту, при якій чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю, характеризує показник:

       а) чиста приведена вартість проекту;

     б) індекс прибутковості проекту;

     в) період окупності з урахуванням дисконтування;

     г) внутрішня норма рентабельності проекту.

6. Проект можна вважати ефективним, якщо:

     а) індекс прибутковості проекту більше одиниці;

     б) індекс прибутковості проекту дорівнює одиниці;

     в) індекс прибутковості проекту менше одиниці.

7. Проект можна вважати ефективним, якщо:

     а) чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю;

     б) чиста приведена вартість проекту більше нуля;

     в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.

8. Проект можна вважати ефективним, якщо:

     а) внутрішня норма рентабельності проекту дорівнює ставці кредиту;

     б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

     в) внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту.

9. Чиста приведена вартість проекту А становить 350 одиниць, проекту Б — 400 одиниць, тоді:

     а) проект А більш ефективний ніж проект Б;

     б) обидва проекти ефективні;

    в) обидва проекти не ефективні.

10. Індекс прибутковості проекту А дорівнює 1,5, проекту С —2,3, тоді:

     а) обидва проекти є ефективними;

     б) проект С більш ефективний;

    в) немає правильної відповіді.

11. Проект можна вважати ефективним, якщо:

     а) індекс прибутковості проекту більше одиниці;

     б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

     в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.

12. Проект можна вважати ефективним, якщо:

     а) індекс прибутковості проекту менше одиниці;

     б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

     в) чиста приведена вартість проекту більше нуля.

13. Проект можна вважати ефективним, якшо:

     а) індекс прибутковості проекту менше одиниці;

     б) внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту;

      в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.

14. Якшо індекс рентабельності проекту дорівнює 1, то проект можна вважати:

      а) прибутковим;

      б)неприбутковим;

      в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

15. Якщо чистий приведений дохід проекту більше 0, то проект можна вважати:

      а) прибутковим;

      б) неприбутковим;

      в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

16. Якшо індекс рентабельності проекту менше 1, то проект можна вважати:

      а) прибутковим;

      б) неприбутковим;

      в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

17. Якщо індекс рентабельності проекту більше 1, то проект можна вважати:

       а) прибутковим;

       б) неприбутковим;

      в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

18. Якщо внутрішня норма рентабельності проекту більше позикової ставки, то проект можна вважати:

       а) прибутковим;

       б) неприбутковим;

      в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

19. Якщо чистий приведений дохід проекту дорівнює 0, то проект можна вважати:

       а) прибутковим;

       б) неприбутковим;

       в) проектом, шо не приносить прибутку, але й не має збитків.

20. Якщо внутрішня норма рентабельності менше позикової ставки, то проект можна вважати:

       а) прибутковим;

       б) неприбутковим;

       в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

21. Якшо внутрішня норма рентабельності проекту дорівнює позиковій ставці, то проект можна вважати:

       а) прибутковим;

       б) неприбутковим;

       в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків

22. Якщо чистий приведений дохід проекту менше 0, то проект можна вважати:

       а) прибутковим;

       б) неприбутковим;

       в) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків.

23. Внутрішня норма рентабельності проекту А становить 8 %, проекту Б — 9 %, тоді:

       а) проект А більш ефективний;

       б) обидва проекти ефективні;

       в) обидва проекти не ефективні;

       г) проект Б більш ефективний;

       д) усі відповіді не правильні.

24. Індекс прибутковості проекту К дорівнює 7,5, проекту С — 2,3, тоді:

       а) обидва проекти є ефективними;

       б) проект С більш ефективний;

       в) треба ще розрахувати показник чистого приведеного доходу.

25. Чиста приведена вартість проекту М становить 350 одиниць, проекту Т — 600 одиниць, тоді:

       а) проект Т більш ефективний, ніж проект М;

       б) обидва проекти ефективні;

       в) обидва проекти не ефективні.

26. Внутрішня норма рентабельності проекту Р дорівнює 5,5 %, проекту П— 2,3 % при позиковій ставці — 5,5 % тоді:

       а) обидва проекти є ефективними;

       б) проект Р більш ефективний;

       в) обидва проекти є неефективними;

         г) усі відповіді не правильні.

 

 

17