yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Проектний аналіз

7.4. Правовий аналіз

            Завданням правового аналізу є насамперед розгляд право­вих та організаційних аспектів проектної діяльності.

            Вплив державної політики на інвестиційні процеси з ча­сом суттєво зростає, що стосується:

          - вибору точки розміщення;

          - придбання технології;

          - придбання обладнання тощо.

          Особливостями сучасного розвитку є децентралізація промислового виробництва. Ця тенденція характерна для промислово розвинутих країн, де однією з головних задач є зменшення забрудненості оточуючого середовища в районах промислової концентрації шляхом виносу частини промис­лових підприємств за межу великих міст. Державна політи­ка, як правило, стимулює цей Процес шляхом надання різ­них пільг, стимулювання при вкладанні інвестицій, але при цьому може не носити характеру обмеження промислового росту в окремих районах. В деяких країнах визначено гео­графічні зони, в яких розміщення підприємств фінансово стимулюється (надаються прямі державні субсидії). Це слід ураховувати при виборі варіанта проекту.

          У районах, в яких передбачається розвиток курортних зон, громадського будівництва, розробка корисних копалин, вжива­ються економічні заходи з обмеження будівництва промисло­вих об'єктів або приймаються законодавчі акти по припинен­ню нового будівництва таких підприємств. Особливо подібні за­борони можуть відноситися до іноземних інвестицій. Державна політика може як визначати місця розміщення об'єктів, так й розосереджувати підприємства по регіонах.

          Крім того, слід ураховувати місцеві нормативи гранич­них викидів шкідливих речовин в оточуюче середовище. Для полегшення підготовки рішення вказаних питань замовни­ку або інвестору потрібно мати у власному розпорядженні списки різних представників національної або місцевої вла­ди, із якими будуть вирішуватися питання енерго-, водопо­стачання, положень про будівництво, фінансові питання, заходи щодо безпеки та ін.

          Також по варіантах розміщення об'єктів слід розрахову­вати величину податків, що відраховуються з доходів корпо­рацій, фірм, податків з населення, акцизних зборів, податків на придбання майна та інших національних та місцевих по­датків, митних зборів, амортизаційних норм, а також сти­мулів та пільг, що передбаченні при розвитку нових вироб­ництв, рішенні соціально-економічних завдань тощо. Слід ураховувати, що по районах вони можуть суттєво відрізня­тися, що є важливим фактором при виборі місця розміщен­ня об'єктів. Доцільно урахувати також особливості законо­давства в галузі будівництва та ін.

 

24