yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->7.6. Інституційний аналіз

Проектний аналіз

7.6. Інституційний аналіз

                        Метою інституційного аналізу є оцінка можливості здійс­нення проекту в існуючому політичному, економічному та правовому середовищі, впливу зовнішніх чинників на про­цес реалізації проекту, а також здатності організації власне реалізувати проект. Завданням інституційного аналізу є:

            - виявлення й опис інституційних умов — організацій, законів, нормативних актів та політичних факторів, у рам­ках яких буде здійснюватися й експлуатуватися розглянутий проект. При цьому варто включити в аналіз усі, що беруть участь у проекті організації (їх може бути декілька залежно від складності проекту). Що стосується законів, політики, нормативних актів як об'єктів інституціонального аналізу, то розгляду підлягають лише найважливіші з них, здатні вплинути на проект;

            - оцінка слабких і сильних сторін організацій, що беруть участь у проекті, стосовно їх матеріальних та людських ре­сурсів, технічної кваліфікації, організаційної структури, управлінських і адміністративних можливостей, фінансового становища;

            - оцінка можливого впливу законів, політики, інструкцій на здійснення й експлуатацію проектів, що особливо мають відношення до захисту навколишнього середовища, заробіт­ної плати, цін, субсидій, зовнішньої торгівлі, валютного курсу тощо;

            - висування пропозицій з технічної допомоги, що може знадобитися для здійснення організаційних змін, що реко­мендуються, і розробки графіка необхідних робіт.

            Оцінка зовнішніх факторів

            Політико-правові фактори — це обмеження в процесі прийняття рішень, котрі є результатом правових та управ­лінських рамок, в яких фірма повинна або збирається здійс­нити проект. Ці рамки накладають на фірму обов'язки захис­ту споживачів і довколишнього середовища, виконання антимонопольного законодавства, сплати податків, встановлення мінімального рівня заробітної плати і т.п. Державні норма­тивні акти, включаючи закони і підзаконні адміністративні акти, мають обмежувальний характер і відповідно істотно зву­жують рамки проекту. З іншого боку, нормативні акти мо­жуть сприяти реалізації проектів у результаті пільг щодо оподаткування, державних субсидій, дотацій, пільгових кре­дитів. Знання правового середовища й уміння до нього при­стосуватися дає змогу уникнути зайвих витрат. Правове се­редовище в Україні досить мінливе і потребує спеціального вивчення перед розробкою проекту.

            Економічні фактори — економічне середовище проекту характеризується структурою внутрішнього валового про­дукту; рівнем інфляції; бюджетним дефіцитом; вартістю кредитів тощо.

            Ступінь впливу зовнішніх факторів оцінюють на основі застосування евристичних підходів, заснованих на експерт­них оцінках. При цьому порівнюються окремі фактори за ступенем мінливості та складності.

            Оцінка внутрішнього середовища проекту

            Оцінка внутрішнього середовища проекту базується на принципах правильної організації, за допомогою яких мож­на зробити висновок про здатність організації реалізувати проект. У рамках виконання проекту спільна робота окремих співробітників, які усвідомлюють необхідність об'єднання зу­силь, буде найбільш ефективною лише при чіткому розумінні кожним з них своєї ролі в колективних зусиллях. Створен­ня й підтримання системи ролей є адміністративною функ­цією організаційної діяльності. Організаційна діяльність — це процес згрупування різних видів діяльності, необхідних для досягнення поставлених цілей, підпорядкування кожної групи керуючому (менеджеру), наділеному необхідними для керівництва даною групою повноваженнями, та забезпечен­ня вертикальної і горизонтальної координації у структурі підприємства. Організаційна структура повинна забезпечити: розподіл обов'язків, щоб кожен знав, хто і що робить і за одержання яких результатів відповідає; усунення перешкод для нормальної діяльності, які виникають через нечітке виз­начення кола обов'язків; створення комунікаційної мережі для забезпечення процесу прийняття рішень, які відповідають цілям підприємства.

            Слід особливо відзначити, що цілі проекту повинні уз­годжуватися з цілями підприємства, які базуються на нас­тупних принципах:

         - принцип єдності цілей;

         - принцип ефективності;

         - оцінка рівня та діапазону управління;

         - принцип діапазону управління;

         -структурний поділ організації: скалярний принцип, принцип делегування, принцип абсолютної відповідаль­ності, принцип паритету повноважень і відповідальності, принцип єдиноначальності, принцип рівня повноважень, оцінка розподілу видів діяльності по підрозділах, принцип роз­поділу праці, принцип функціонального визначення та ін.;

         - принципи кадрової політики: принцип мети добору кадрів, принцип добору кадрів, принцип визначення рамок роботи, принцип оцінки менеджерів, принцип відкритого змагання, принцип навчання менеджерів.

 

26