yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8.2. Фінансове прогнозування та планування

Проектний аналіз

8.2. Фінансове прогнозування та планування

         Прогнозування фінансової діяльності й розробка фінан­сової стратегії підприємства являє собою найбільш складний етап планування. Під фінансовою стратегією підприємства варто розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення. Будучи частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства, фінансова стратегія має стосовно неї підлеглий характер і повинна бути погод­женою з її цілями та напрямками. Разом із тим, фінансова стратегія сама впливає на формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Це пов'язано з тим, що основна мета загальної стратегії — забезпечення високих темпів розвитку й підвищення конкурентної позиції — по­в'язана з тенденціями розвитку відповідного товарного рин­ку (споживчого чи факторів виробництва), водночас як фінансова стратегія пов'язана з тенденціями розвитку окре­мих сегментів фінансового ринку. Якщо тенденції розвит­ку товарного і фінансового ринків не збігаються, може ви­никнути ситуація, коли цілі загальної стратегії розвитку не можуть бути реалізовані у зв'язку з фінансовими обмежен­нями. У цьому випадку фінансова стратегія вносить визна­чені корективи в загальну стратегію економічного розвитку підприємства.

         Процес формування фінансової стратегії підприємства проходить ряд етапів:

         - визначення загального періоду формування;

         - формування стратегічних цілей фінансової діяльності;

         - розробка фінансової політики окремих аспектів фінан­сової діяльності;

         -  конкретизація показників фінансової стратегії за пе­ріодами її реалізації;

         - оцінка розробленої фінансової стратегії.

         На основі розробленої фінансової стратегії проводиться фінансове планування діяльності підприємства. Фінансовий план підприємства, яке розробляє проект, узагальнює ре­зультати проектного аналізу, що передували його розробці. Фінансовий план розробляється удвох вимірах: «без проек­ту» й «з проектом». Тобто показники фінансового плану роз­раховуються як без урахування проектних показників, так і з їхнім урахуванням, що дає можливість визначити вплив проекту на розвиток діяльності підприємства.

         Фінансовий план включає наступні розділи:

         - план прибутку;

         - податковий план;

         - баланс грошових потоків;

         - прогноз бухгалтерського балансу;

         - розрахунок показників ліквідності й рентабельності;

         - розрахунок показників ефективності проекту.

         План прибутку необхідний для розрахунку валового,

оподатковуваного та чистого прибутку — показників, які є для розрахунків рентабельності проекту, а також для визна­чення суми податку на прибуток підприємств.

         Метою розробки податкового плану є розрахунок усіх видів податків і зборів, які підприємство має сплатити у ході реалізації проекту.

         Баланс грошових потоків розраховується для узагаль­нення всіх попередніх розрахунків обсягу продажів, витрат, податків, залучення капіталу.

         Прогноз бухгалтерського балансу складають на кінець кожного року проекту для визначення недоліків, розрахун­ку показників рентабельності й ліквідності.

         Крім того, слід зазначити, що фінансове планування здійснюється згідно з діючим законодавством України.

Контрольні запитання

                                                                                                                              

 

1. Які етапи стратегії формування інвестицій­них ресурсів підприємства ви знаєте?

2. Як проводиться прогнозування потреби в за­гальному обсязі фінансових коштів для ре­ального фінансування?

3. Що ви розумієте під фінансовим проекту­ванням?

4. Чому виникає необхідність у фінансовому плануванні діяльності підприємства з ураху­ванням проекту?

5. За рахунок яких джерел формуються інвес­тиційні ресурси підприємства?

6. Які методи інвестування застосовуються при реалізації проекту?

7. Охарактеризуйте самофінансування як ме­тод інвестування та його особливості.

8. Які існують залежності між методами та дже­релами фінансування інвестиційних ресурсів?

9. Які джерела фінансування інвестицій вико­ристовують при застосування методу фінан­сування — лізинг?

10. За допомогою яких методик можна здійс­нити оптимізацію структури джерел форму­вання інвестиційних ресурсів?

11. Розкрийте сутність фінансового леверіджу.

12. Розкрийте сутність фінансової стратегії під­приємства.

 

ТЕСТИ

 

1.   Оптимальну структуру капіталу можна визначити за допомо­гою показника:

а) рентабельності капіталу;

б) ефекту фінансового леверіджу;

в) ефекту виробничого важеля;

г) рентабельності інвестування.

2.   Сутність цього методу фінансування інвестиційних ресурсів полягає в тому, що після вилучення з прибутку податків та інших обов'язкових платежів у бюджет решта грошових нако­пичень залишаються в розпорядженні підприємства, — це:

а) державне асигнування;

б) лізинг;

в) довгострокове кредитування;

г) самофінансування.

3.    Цей метод інвестування являє собою довгострокову оренду основних фондів:

а) державне асигнування;

б) лізинг;

в) довгострокове кредитування;

г) самофінансування.

4.    Прибуток відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

5.    Комерційний кредит відносять до джерел фінансування інве­стиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

6.    Амортизаційні відрахування відносять до джерел фінансуван­ня інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

7.    Доходи від цінних паперів відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

8.    Пайові внески членів колективу відносять до джерел фінансу­вання інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

9.    Банківський кредит відносять до джерел фінансування інвес­тиційних ресурсів:

а) власних;

б)запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.

10.  Оцінка вартості підприємства, заснована на зменшенні загаль­ної балансової вартості активів підприємства на суму його зо­бов'язань, — це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

11.  Оцінка вартості підприємства, заснована на використанні да­них про продаж аналогічних підприємств на аукціонах, — це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

12.  Оцінка вартості підприємства, що базується на визначенні ре­альної суми середньорічного прибутку за ряд останніх років та середньої норми прибутковості інвестицій, — це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

 

31