yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Проектний аналіз

9.3. Команда проекту

         Команда проекту — сукупність працівників, що здійснюють функції управління проектом і персоналом проекту. За формою команда проекту відбиває існуючу організаційну структуру управління проектом, поділ функцій, обов'язків і відпові­дальності за прийняті рішення. Процес формування коман­ди проекту звичайно розглядають як утворення єдиного, цілісного колективу управлінців, спроможного ефективно досягти мети проекту. Команду проекту створює керівник проекту — юридична особа, якій замовник надає права щодо управління проектом в обсязі, який визначено контрактом. Завданням керівника проекту під час формування команди є добір членів команди. Керівник проекту визначає проект-менеджера, який здійснює загальне управління проектом, контролює його основні параметри і координує діяльність членів команди. У команді проекту виділяють членів, які залучаються та беруть участь у розробці й реалізації проек­ту на різноманітних стадіях його життєвого циклу. «Кістяк» команди складають постійні члени — головний інженер, головний бухгалтер, керівник з проектування, керівник контрактів, керівник будівництва та ін., що очолюють функ­ціональні відділи команди і відповідають за прийняття рішень щодо управління проектом у межах своєї компетенції.

         Аналогічно до життєвого циклу проекту його команда має свій життєвий цикл, у якому можна виділити п'ять ос­новних стадій: формування, спрацьованість, функціонуван­ня, реорганізацію, розформування.

         Ефективна команда проекту має певні ознаки:

- чітка мета — чітко виражена спрямованість на кінцевий результат;

- неформальність — клімат у команді має сприяти утво­ренню неформальних відносин;

-  участь — максимальна участь усіх членів команди в обговоренні поточних питань та прийнятті рішень;

- уміння слухати;

- групове прийняття рішень;

-  відкриті комунікації — члени команди мають змогу вільно викладати свої думки;

- чіткий розподіл ролей і обов'язків;

- лідерство — команда повинна мати свого лідера, мож­ливо і неформального;

- вплив зовнішнього середовища;

- стиль управління — культивується певний стиль взає­мовідносин між членами команди;

- культура — наявність культури підприємницького типу;

- самооцінка — проведення періодичної оцінки своєї діяль­ності з метою підвищення її ефективності.

Контрольні запитання

            

1. У чому полягає сутність поняття управління проектами (УП)?

2. Що слід розуміти під функціями УП?

3. Що є об'єктом управління в проекті?

4. Назвіть та охарактеризуйте базові функції управління проекту та функції, що інтегру­ються.

5. З яких видів управлінської діяльності склада­ються функції управління?

6. Розкрийте сутність принципів проектування організаційно-динамічних структур. Дайте їм характеристику.

7. Які чинники впливають на вибір варіанта організаційної структури проекту?

8. Які системи використовують при побудові структури УП (лінійні, функціональні)?

9. Види організаційно-динамічних структур УП. Дайте їм характеристику.

10.  Що ви розумієте під «командою проекту»?

11. Дайте характеристику основним стадіям жит­тєвого циклу команди проекту.

12. Які ознаки повинна мати ефективна команда проекту? Назвіть критерії ефективності її діяльності.

 

ТЕСТИ

 

1. Методологія організації, планування, керівництва, коорди­нації трудових; фінансових та матеріально- технічних ресурсів протягом проектного циклу, спрямована на ефективне досяг­нення його цілей шляхом застосування сучасних методів, тех­ніки та технології управління для досягнення певних резуль­татів щодо складу та обсягу робіт, вартості, часу, якості та за­доволення учасників проекту — це:

а) управління проектом;

б) визначення цілей проекту;

в) планування проекту;

          г) моделювання проекту.

2. Діяльність команди проекту з управління проектом — це є:

а) функція управління;

б) визначення цілей проекту;

в) планування проекту;

г) моделювання проекту.

3. Чинники, що впливають на вибір варіанта організаційної структури управління, поділяють на:

а) правові, інформаційні та організаційні;

б) внутрішні та зовнішні;

в) технічні, організаційно-економічні, соціально-психологічні.

4. Структури, що змінюють свою конструкцію на різноманітних етапах здійснення проекту, є:

а) непостійними структурами управління проектами;

б) організаційно-динамічними структурами управління проек­тами;

в) статичними структурами управління проектами;

г) простими структурами управління проектами.

5. Принцип керованості при проектуванні організаційно-дина­мічних структур управління означає:

а) виключення двоїстості підпорядкування підлеглих;

б) визначення норми керованості для даного керівника;

в) розподіл організаційної структури на ланки управління.

6. До технічних чинників, що впливають на вибір організаційної структури проекту, не відносять:

а) масштаби проекту;

б) складність технологічних процесів і устаткування;

в) систему постачань;

г) характер інформаційних потоків.

7. До яких чинників, що впливають на вибір організаційної струк­тури управління, відноситься характеристика кооперації та конкуренції:

а) технічних;

б) організаційно-економічних;

в) соціально-психологічних;

г) зовнішні зв'язки та умови.

8. Соціально-психологічні чинники, що впливають на вибір організаційної структури управління, вбирають:

а) характеристику зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління, культуру кадрів;

б) ступінь централізації функцій, характер інформаційних по­токів;

в) соціальну структуру й відносини в команді, характеристику психологічного клімату.

9. У централізованих організаційних структурах управління про­ектами об'єктом управління виступають:

а) окремі працівники;

б) проекти, цілком орієнтовані на досягнення однієї мети;

в) команда проекту.

10. Сукупність працівників, що здійснюють функції управління проектом і персоналом проекту, — це;

а) окремі керівники;

б) команда проекту; в)виконавці проекту;

г) персонал проекту.

11. Загальне управління проектом, контроль за його основними па­раметрами та координацію діяльності членів команди здійснює:

а) керівник проекту;

б) проект-менеджер;

в) адміністративний помічник;

г) секретаріат.

12. Чи є конфлікти ознакою ефективної команди проекту:

а) так;

б) ні.

13. Команду проекту створює:

а) керівник проекту;

б) проект-менеджер;

в) керівник із проектування;

г) керівник контрактів.

14. Який принцип не є важливим при проектуванні організацій­но-динамічних структур:

а) єдності розпорядності;

б) точних меж між лінійним і функціональним керівництвом;

в) цілісності колективу управлінців;

г) керованості;

д) мінімізації рівнів управління;

          є) раціонального сполучення централізації та децентралізації функцій.

15. До базових функцій управління проектом не можна віднести:

а) управління предметною сферою проекту;

б) управління якістю;

в) управління ризиком;

г) управління тимчасовими ресурсами;

д) управління вартістю.

16. Управління персоналом слід розглядати як:

а) базову функцію управління проектом;

б) функцію управління проектом, що інтегрується.

17. Організаційні структури управління проектом поділяють на:

а) централізовані та координаційні;

б) централізовані, координаційні, матричні;

в) матричні та централізовані;

г) координаційні та матричні.

18. Розташуйте стадії життєвого циклу команди проекту у правиль­ному порядку:

а) спрацьованість;

б) розформування;

в) формування;

г) функціонування;

д) реорганізація.

19. Об'єктом управління в проекті є:

а) стан проекту;

б) предметна сфера проекту;

в) зовнішнє середовище проекту;

г) зміни керівництва проекту.

 

 

 

 

 

34