yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->2.4. Мета й стратегія проекту

Проектний аналіз

2.4. Мета й стратегія проекту

            Мета проекту — це бажаний та доведений результат, до­сягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалі­зації проекту. Визначення мети проекту передбачає поста­новку задачі, що вимагає:

- визначити результати діяльності на певний строк;

- дати цим результатам кількісну оцінку;

- довести, що ці результати можуть бути досягнуті;

- визначити умови, за яких ці результати мають бути до­сягнуті.

            Мета проекту має свою структуру, яка може бути подана як ієрархія цілей проекту. Відрізняють генеральну ціль (мі­сію) проекту від цілей першого, а можливо й інших рівнів, а також підцілей/завдань, дій та результатів. Послідовність процесу визначення цілей показано на рис. 2.6.

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Рис. 2.6. Процес визначення цілей проекту

 

            Місія — це генеральна ціль проекту, чітко визначена умо­ва його існування. Вона деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для певних цілей наступних рівнів, а також стра­тегії на різних організаційних рівнях.

            Місія, як визначає В.Д. Шапіро [34], — це основне зав­дання проекту з точки зору його майбутніх послуг та ви­робів, його важливіших ринків та технологій (рис.2.7).

Рис. 2.7. Взаємозв'язок місій, цілей, сценаріїв і стратегій розвитку проектного комплексу

            Стратегія проекту — центральний ланцюг у розробці нап­рямків дій з метою одержання визначених місій і системою цілей результатів проекту.

            Підготовку стратегії проекту можна умовно підрозділи­ти на три послідовних процедури:

            1. Стратегічний аналіз.

            2. Розробка та вибір стратегії.

            3. Реалізація стратегії.

            Стратегічний аналіз починають з аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. З боку зовнішнього середовища можна очікувати чи загрози, чи можливості для реалізації проекту.

            До чинників зовнішнього середовища відносять:

            - технологічні (рівень існуючих, наявність нових техно­логій);

            - ресурсозабезпеченість;

            - економічні;

            - обмеження державного рівню;

            - соціальні;

            - політичні;

            - екологічні;

            - конкуренти.

Внутрішнє середовище містить:

            - цільові ринки;

            - маркетингові дослідження; -збут;

            - мережі розподілу;

            - виробництво (обладнання, технологія, площа);

            - персонал (кваліфікація, чисельність, мотивація, корпо­ративна культура);

            - постачання (постачальники, умови та системи постачань);

            - дослідження та розробки;

            - фінанси (структура капіталу, ліквідність, обертання, фінансовий стан);

            - номенклатуру продукції (ступінь диверсифікації).

            Виходячи з місії, цілей організації, на основі детального аналізу розробляється стратегія.

            Розробка та вибір стратегії здійснюється на трьох різних організаційних рівнях:

            1. Корпоративна стратегія (загальний напрямок дій, тоб­то стратегія росту, скорочення чи збереження).

            2. Ділова стратегія (стратегія конкуренції певного това­ру на певному ринку).

            3.Функціональна стратегія (розробляється для кожного функціонального підрозділу з метою конкретизації обраної стратегії проекту).

            Таким чином, під час визначення стратегії проекту треба на­самперед урахувати наступні аспекти:

            - географічне місцерозташування, у якому діє проект;

            - вибір корпоративної стратегії;

            - вибір позиції на ринку та розрахунок часу, якого потре­бує досягнення даної мети;

            -  встановлення співвідношення «продукт - ринок» для розробки концепції маркетингу;

            - функціональне призначення запланованої до випуску продукції;

            - вибір оптимальної групи клієнтів;

            - основні якості продукції з урахуванням фактичних або потенційних конкурентів;

            - використання виключно власних засобів для підсилення становища на ринку або об'єднання з іншими компаніями.

            Реалізація стратегії — це необхідність певних змін в організаційній структурі та організаційній культурі. Тому виникає необхідність створення спеціальних координаційних механізмів у доповнення до організаційної структури управління: проектні, міжпроектні, венчурні групи.

 

Контрольні запитання

 

1. Розкрийте зміст поняття «проект».

2. Якими основними ознаками характеризу­ється проект?

3. У чому полягають особливості проекту як системи?

4. Наведіть різні визначення проекту та дайте їхню порівняльну характеристику. Яке ви­значення, на Вашу думку, є найповнішим?

5. Розкрийте сутність інвестиційного проекту. Чи усі проекти є інвестиційними?

6. Схарактеризуйте основні ознаки проекту.

7. Дайте визначення мети проекту.

8. Обгрунтуйте необхідність застосування кла­сифікації проектів та охарактеризуйте ос­новні напрямки класифікації проектів.

9. Що таке оточення проекту? Як впливає ото­чення на реалізацію проекту?

10. Визначте та схарактеризуйте чинники зов­нішнього середовища, що безпосередньо впливають на проект.

11. Схарактеризуйте основних учасників проекту.

12. Чому виникає необхідність у встановленні генеральної та інших цілей проекту?

13. Що таке стратегія проекту? Які стратегічні напрямки ви знаєте?

14. У яких випадках існує потреба у застосуванні стратегічного аналізу?

15. Які аспекти треба враховувати при визна­ченні стратегії проекті?

ТЕСТИ

1.   До ознак проекту не належить:

            а) зміна стану проекту задля досягнення його мети;

            б) обмеженість у часі;

            в) бажання розпочати даний вид діяльності;

            г) обмеженість ресурсів.

2.   Проект як система діяльності існує:

            а) стільки часу, скільки його потрібно для одержання кінцево­го результату;

            б) протягом певного часу, потрібного на його ТЕО;

            в) протягом часу, визначеного інвесторами;

3.   З позиції системного підходу проект можна визначити як:

            а) щось, що замислюється або планується;

            б) процес переходу з початкового стану в кінцевий;

            в) завдання з певними вихідними даними та потрібними ресур­сами;

            г) сукупність певних елементів та зв'язків між ними, що забез­печують досягнення поставлених цілей.

4.   З позиції його природи проект можна визначити як:

            а) щось, що замислюється або планується;

            б) процес переходу з початкового стану в кінцевий;

            в) завдання з певними вихідними даними та потрібними ресур­сами;

            г) сукупність певних елементів та зв'язків між ними, що забез­печують досягнення поставлених цілей.

5. Комплексом взаємопов'язаних заходів, розроблених для досяг­нення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях, є:

            а) місія проекту;

            б) місія програми;

            в) проект;

            г) програма.

6.  Що не відносять до характеристик проекту:

            а) зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу;

            б) можливість відміни вхідних ресурсів;

            в) відсутність зв'язків між елементами проекту як системи;

            г) існування та закінчення проекту у певному оточенні.

7.  Які ознаки не відносять до проекту:

            а) неповторність;

            б) необмеженість ресурсів;

            в) обмеженість у часі;

            г) обмеженість ресурсів.

8.  Зв'язок реалізації проекту зі змінами у будь-якій системі під час цілеспрямованого її перетворення з існуючого стану на бажа­ний — це сутність ознаки проекту:

            а) неповторність;

            б) обмеженість у часі;

            в) зміна стану проекту;

            г) обмеженість ресурсів.

9.  Бажаний та доведений результат, який досягнуто у межах пев­ного строку за заданих умов реалізації проекту, це є:

            а) мета проекту;

            б) місія проекту;

            в) результат проекту.

10.  Необхідність класифікації проектів виникає у зв'язку з:

            а) наявністю багатьох видів проектів;

            б) потребами часу;

            в) вимогами інвесторів.

11.  За масштабом проекти класифікують на:

            а) проект, програма, система;

            б) малі, середні, мегапроекти;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) прості та складні;

            д) мультипроекти, монопроекти.

12.  За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проекти кла­сифікують на:

            а) проект, програма, система;

            б) малі, середні, мегапроекти;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) прості та складні;

            д) мультипроекти, монопроекти.

13.  За характером цільового завдання проекти класифікують на:

            а) антикризові, маркетингові, навчальні;

            б) малі, середні, мегапроекти;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) прості та складні;

            д) мультипроекти, монопроекти.

14.  За об'єктом інвестиційної діяльності проекти класифікують на:

            а) проект, програма, система;

            б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) прості та складні;

            д) мультипроекти, монопроекти.

15.  За вимогами до якості та засобами її забезпечення проекти кла­сифікують на:

            а) бездефектні, модульні, стандартні;

            б) малі, середні, мегапроекти;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) антикризові, маркетингові, навчальні;

            д) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні.

16.  За строком реалізації проекти класифікують на:

            а) бездефектні, модульні, стандартні;

            б) малі, середні, мегапроекти;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) антикризові, маркетингові, навчальні;

            д) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні.

17.  За складністю проекти класифікують на:

            а) проект, програма, система;

            б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) прості та складні;

            д) мультипроекти, монопроекти.

18. За рівнем проекти класифікують на:

            а) проект, програма, система;

            б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні;

            в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти;

            г) прості та складні;

            д) мультипроекти, монопроекти.

19. Цільові програми, що містять декілька взаємопов'язаних про­ектів, об'єднаних однією ціллю, ресурсами та часом, — це:

            а) міжнародні проекти;

            б) мегапроекти;

            в) антикризові проекти;

            г) монопроекти.

20. Проекти, у яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищення витрат на їхнє вирішення, — це:

            а) складні проекти;

            б) навчальні проекти;

            в) монопроекти;

            г) модульні проекти.

21. Окремі проекти певного виду і масштабу — це:

            а) складні проекти;

            б) навчальні проекти;

            в) монопроекти;

            г) модульні проекти.

22. Проекти, пов'язані з трансформуванням наукових досліджень та розробок або інших науково-технічних досягнень у новий чи удосконалений продукт або технологічний процес, — це:

            а) інноваційні проекти;

            б) навчальні проекти;

            в) антикризові проекти;

            г) модульні проекти.

23. Проектом, що здійснюється на основі фінансових інвестицій, є:

            а) монопроект;

            б) фінансово-інвестиційний проект;

            в) мегапроект;

            г) складний проект.

24. До внутрішніх чинників впливу на проект відносять:

            а) політичні чинники;

            б) чинники, пов'язані з організацією проекту;

            в) екологічні чинники;

            г) соціальні чинники.

25. До політичних чинників, що впливають на проект, відносять:

            а) політичну стабільність;

            б) структуру ВВП;

            в) рівень освіти;

            г) історичні традиції;

            д) кліматичні умови.

26. До економічних чинників, що впливають на проект, відносять:

            а) політичну стабільність;

            б) структуру ВВП;

            в) рівень освіти;

            г) історичні традиції;

            д) кліматичні умови.

27. До правових чинників, що впливають на проект відносять:

            а) політичну стабільність;

            б) структуру ВВП;

            в) права людини;

            г) історичні традиції;

            д) кліматичні умови.

28. До суспільних чинників, що впливають на проект, відносять:

            а) політичну стабільність;

            б) структуру ВВП;

            в) рівень освіти;

            г) історичні традиції;

            д) кліматичні умови.

29. До культурних чинників, що впливають на проект, відносять:

            а) політичну стабільність;

            б) структуру ВВП;

            в) рівень освіти;

            г) історичні традиції;

            д) кліматичні умови.

30. До технологічних чинників, що впливають на проект, відно­сять:

            а) рівень розвитку технологій;

            б) структуру ВВП;

            в) рівень освіти;

            г) історичні традиції;

            д) права людини.

31. Генеральна ціль проекту, чітко визначена умова його існуван­ня, яка деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для пев­них цілей наступних рівнів, — це:

            а) місія проекту;

            б) стратегія проекту;

            в) місія першого рівню проекту.

32. Загальний напрямок дій за проектом — це:

            а) корпоративна стратегія проекту;

            б) ділова стратегія проекту;

            в) функціональна стратегія проекту.

33. Стратегія конкуренції певного товару на певному ринку — це:

            а) корпоративна стратегія проекту;

            б) ділова стратегія проекту;

            в) функціональна стратегія проекту.

34. Рівень існуючих, наявність нових технологій — це чинник впливу зовнішнього середовища:

            а) політичний;

            б) технологічний;

            в) екологічний;

            г) соціальний;

            д) економічний.

35. Наявність певних депозитних банківських ставок — це чинник впливу зовнішнього середовища:

            а) політичний;

            б) технологічний;

            в) обмеження державного рівню;

            г) соціальний;

            д) економічний.

36. Ліцензування — це чинник впливу зовнішнього середовища:

            а) політичний;

            б) технологічний;

            в) обмеження державного рівню;

            г) соціальний;

            д) економічний.

37. Рівень безробіття — це чинник впливу зовнішнього середовища:

            а) політичний;

            б) технологічний;

            в) обмеження державного рівню;

            г) соціальний;

            д) економічний.

38. Статутно-вікова структура населення — це чинник впливу зов­нішнього середовища:

            а) політичний;

            б) технологічний;

            в) обмеження державного рівню;

            г) соціальний;

            д) економічний.

39. Рівень інфляції — це чинник впливу зовнішнього середовища:

            а) політичний;

            б) технологічний;

            в) обмеження державного рівню;

            г) екологічний;

            д) економічний.

40. Рівень забруднення навколишнього середовища — це чинник впливу зовнішнього середовища:

            а) політичний;

            б) науково-технологічний;

            в) обмеження державного рівню;

            г) екологічний;

            д) економічний.

 

8