yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Подолання конфліктності серед студентів засобами групової тренінгової роботи

Социальная педагогика

Подолання конфліктності серед студентів засобами групової тренінгової роботи

Соціальні зміни в суспільно-політичному, економічному і духовному житті українського народу викликають активізацію суперечливості у суб’єктивному світі особистості, що призводить до гострої потреби у аналізі подій і процесів, які проектують конфлікти. Багатозначні конфлікти, в яких суб’єкти реалізують домінуючі вікові потреби в досягненні, самореалізації, самовираженні, суперництві, відстоюванні власних цінностей, позицій та пристрастей, характеризують юнацьку молодь сучасності. Це зумовлює актуальність дослідження конфліктності, як у цілому так і з позицій власне особистісних аспектів становлення особистості.

Серед найважливіших базових компетенцій людини є її здатність активно й успішно діяти в соціумі на засадах гуманності, співпраці, толерантності, відповідальності. Це вимагає від особистості вмінь ефективно спілкуватися х іншими людьми, досягати взаєморозуміння  в сім’ї, запобігати і розв’язувати проблемні і конфліктні ситуації [5].

Реформування освіти в Україні зумовило корінні зміни у навчально-виховному процесі середньої та вищої школи. Навчальні заклади України впроваджують нові технології навчання, популярними серед яких є інтерактивні методики, групові форми роботи. На наш погляд, формуванню комунікативних умінь, створенню доброзичливої атмосфери у спілкуванні, подоланні конфліктів серед студентів допомагає методика групової тренінгової роботи.

Конфліктологічна компетенція студента це інтегроване особистісне утворення, яке відображає його теоретичну і практичну готовність до здійснення діяльності із запобігання й подолання конфліктів. Структура конфліктологічної компетенції включає свідомі або інтуїтивні знання про конфлікти, їх значення, функції, наслідки, а також усвідомлення важливості та володіння вміннями здійснення діяльності із запобігання і подолання конфліктів у взаємодії й спілкуванні [4].

Допомога студенту в подоланні конфліктності може здійснюватися у різноманітних формах навчально-виховної роботи. Однак найбільш ефективно ця допомога може бути організована як система заходів психолого-педагогічного характеру – тренінгів, які доповнюють традиційні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ (лекції, семінари, лабораторні роботи, тематичні зібрання і та інш.). Кожен тренінг повинен бути направлений на актуалізацію студентом позиції активного суб’єкта навчальної діяльності в спеціально створених психолого-педагогічних умовах, вирішення конфліктних ситуацій конструктивним шляхом. Ефект при цьому виникає як за рахунок систематичності, так і за рахунок специфічності створюваних умов, знижуючих, наприклад, рівень конфліктності серед студентів.

Окрім цільової направленості важливо виділити також змістовні характеристики тренінгів з подолання конфліктності серед студентів, які слід враховувати при розробці (конструюванні) та мінімум три змістовних блоки такого роду тренінгів [3]:

-         перший змістовний блок пов’язаний з актуалізацією досвіду, вже накопиченого студентом в процесі життєдіяльності, з розвитком у студента рефлексивного відношення до безконфліктного спілкування, конструктивного вирішення конфліктів;

-         другий змістовий блок пов’язаний з пошуком і засвоєнням студентом нових способів, форм, шляхів, прийомів безконфліктного спілкування, нових областей застосування отриманих знань;

-         третій змістовий блок пов’язаний з відновленням психічних сил студента, посиленням його енергетики, психофізичних можливостей і та інш.

Завдання тренінгової роботи з подолання конфліктності студентів:

1.      Усвідомити конфлікт як природний стан процесу спільної діяльності у суспільстві, сім’ї, зрозуміти психологічні причини та витоки виникнення конфліктів (ціннісні, інтелектуальні, емоціональні).

2.   Виявити свої переважаючі стратегії поведінки в конфлікті.

3. Навчитися усвідомлювати та ідентифікувати власні власні стратегії і стратегії опонента.

4. Засвоїти конструктивні стратегії вирішення конфліктів і механізми їх застосування; оволодіти ефективною стратегією співробітництва в конфлікті по принципу взаємного виграшу.

5. Навчитися працювати з емоціями в конфлікті, їх регуляцію та відображення [6].

З метою запобігання й подолання конфліктів та формування конфліктологічної компетенції студентів у коледжі було проведено дослідження в якому вивчалися особливості конфліктної поведінки студентів коледжу. Дослідницька робота проводилась у рамках курсу «Етика і психологія ділового спілкування». У рамках курсу подавався розділ «Конфлікти та їх попередження», де студенти вивчали наступні теми: поняття про конфлікт; проблема конфліктів у колективі, сім’ї; типи і види конфліктів; стратегія поведінки у конфліктній ситуації; самостійне розв’язання конфліктів; попередження конфліктів тощо.

Практичні заняття з конфліктології проводились з елементами групової тренінгової роботи з використання інтерактивних методів навчання (мозковий штурм, ділові, рольові ігри, обговорення в групах, малих групах конфліктних ситуацій тощо).

На початку викладання курсу було проведено обстеження студентів (Діагностика І) для визначення конфліктності особистості, оцінки готовності до переговорів і розв’язання конфліктів, стратегії поведінки у конфліктній ситуації. Після викладання теми «Конфлікти та їх попередження», було проведено повторне обстеження студентів (Діагностика II) та проаналізовані зміни у конфліктній поведінці студентів. Дослідження проводилось за допомогою наступних методик: «Чи конфліктна ви особистість?», «Оцінка готовності до переговорів і розв’язання конфліктів».

Мал.1. Порівняльний аналіз Діагностики І та Діагностики ІІ

 

На першому етапі дослідження студентів (Діагностика І) 40% студентів показало високий рівень конфліктності особистості; 44% – середній рівень конфліктності особистості; 16 % – низький рівень. На другому етапі (Діагностика II), після групової роботи з психопрофілактики міжособистісних конфліктів 16% опитаних показало високий рівень конфліктності особистості; 52% - середній рівень конфліктності особистості; 32 % - низький рівень. Значно збільшився середній та низький рівень конфліктності особистості, це говорить, що студенти стали проявляти більше тактовності, уникати критичних ситуацій які приводять до конфлікту, вирішувати конфлікти у межах коректності не принижуючись до образ.

Таблиця 1.

 

Аналізуючи дані отримані за допомогою методики «Оцінка готовності до переговорів і розв’язання конфліктів», ми бачимо (Таблиця 1), що рівні розподілились наступним чином (%):

Зробивши порівняльний аналіз рівня розвитку у студентів знань, умінь та здібностей, необхідних для успішного вирішення конфліктів і ведення переговорів на початок навчального року та після групової роботи з психопрофілактики міжособистісних конфліктів ми бачимо, що по всім параметрам виросла компетентність студентів у цих питаннях. Можемо сказати, що засобами психопрофілактичної групової роботи з елементами тренінгу можливо знизити конфліктність особистості та сформувати знання, уміння та навички безконфліктного спілкування студентів коледжу

Висновки:

1. Рівень конфліктності опитаних студентів на початку дослідження (Діагностика І) високий.

2. Аналіз рівня розвитку знань, умінь та здібностей необхідних для успішного вирішення конфліктів і ведення переговорів на початок навчального року (Діагностика І) показав низький рівень сформованості.

3.      Порівняльний аналіз рівня конфліктності особистості, розвитку у студентів знанв, умінь та здібностей, необхідних для успішного вирішення конфліктів і ведення переговорів на початок навчального року та після групової роботи з психопрофілактики міжособистісних конфліктів показав, що по всім параметрам виросла компетентність учнів у цих питаннях.

4.      Засобами групової роботи з використання методів тренінгу можливо знизити прояви конфліктності студентів

Література

1.      Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие. - 2-е изд., перораб. и доп. - М.: Изд-во «Ось - 89», 2000. - 224 с.

2.      Боденко Б.М. Активизация в тренинге образовательной деятельности студентов. - М., 2001. - 29 с.

3.      Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Пер. з англ. В.Хомика. -К.: Вид. дім «КМ Академия»,2003.-288с.

4.      Орлянський В.С. Конфліктологія. - К.: Центр учбової літератури, 2007.-258 с.

5.      Пірен М. Деонтологія конфліктів та управління. — К., 2001.

6.      Смульсон М.Л. Тренинг «Конфликтьы и их разрешение»: Учеб. - метод, пособие / Международная орг-ция «Джайнт», Киевский ин-т соц-ных и общинних работников. - К.: Нфа-принт, 2004. - 47 с.

 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Удалова О.А., зав. сектором соціально-педагогічної роботи зі студентами відділу соціально-гуманітарної освіти, канд..педагогічних наук

 

16