yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Социальная педагогика

ІІ. ПРОГРАМИ

 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Удалова О. А., завідуюча сектором соціально-педагогічної роботи зі студентами відділу соціально-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук

Кузнєцова О.В., методист в/к сектору соціально-педагогічної роботи зі студентами відділу соціально-гуманітарної освіти

 

УКРАЇНСЬКА РОДИНА

(навчальна програма спецкурсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання)

Схвалено для використання в закладах освіти Комісією з виховної роботи вищих навчальних закладів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол НМК №1 від 25 січня 2013 року)

 

Автори –Удалова О.А.,  Кузнєцова О.В., Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

Рецензенти: Уваркіна О.В., професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти, вчений секретар Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент, Шевчук Н.І. – заступник директора з гуманітарної освіти  та виховної роботи Вінницького технічного коледжу

 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, рекомендовану літературу, плани семінарських занять, завдання підсумкового контролю, перелік тем для самостійної роботи студентів, орієнтовну тематику роботи клубу «Сім’я».

 

Пояснювальна записка

Майбутнє нашої держави залежатиме від змісту цінностей, які закладаються у світоглядні орієнтири молодих людей, а також від того, наскільки духовність стане основою їх життя. Це означає, що виховання молоді, підготовка її до сімейного життя завжди була і є однією з найважливіших проблем у житті суспільства. І головним завданням цієї роботи є набуття теоретичних знань, формування сучасних уявлень і поглядів на шлюб, формування моральних та ціннісних орієнтирів, переконань у сфері сімейної політики.

За роки незалежності нашої країни інститут сім’ї зазнав значних змін. Проблемою української сім’ї є нестабільність шлюбних відносин та значна вірогідність розлучення. Щороку збільшується кількість неповних сімей, у яких проживають діти з одним із батьків, іноді - з іншими родичами. Згідно статистики, кожна друга сім’я розлучається. Середній показник розлучень в Україні становить 54,2 відсотка. За відповідним показником наша країна посідає третє місце серед європейських держав, у яких він у середньому становить 2,1 розлучення на 1000 осіб. Збільшується кількість цивільних шлюбів, у яких чоловік та жінка живуть разом, ведуть домашнє господарство, виховують спільних дітей, але не реєструють свої стосунки. Розлучення такого подружжя не фіксується статистично.

Також однією з проблем є зниження рівня народжуваності. За 11 місяців 2011 року в Україні народилося 460,5 тис. дітей (на 2,9 відсотка менше порівняно з 2010 роком). Окремо слід виділити проблему позашлюбного народження дітей. Так, за даними Національного дослідницького університету «Вища школа економіки», у 2009 році частка дітей, народжених поза шлюбом, становила 21,2 відсотка (порівняно із 17,3 відсотка у 2000 році, 11,2 відсотка - у 1990 році та 8,3 відсотка - у 1985 році) [68]. Серед типових причин виникнення цих явищ – низька культура почуттів, психолого-педагогічна неграмотність, зменшення віку вступу у шлюб, соціально-економічна незахищеність молодих сімей; зміна мотивації створення  сім’ї,  ранні статеві стосунки.

Актуальною проблемою в нашому суспільстві є насильство в сім’ї. Як свідчать результати проведених досліджень, причинами прояву цього явища є зниження рівня життя значної частини населення, високий рівень безробіття, соціально-побутова невлаштованість, поширення алкоголізму та наркоманії, високий рівень агресії, низька самооцінка осіб, що чинять насильство тощо. На запобігання цього явища спрямовано реалізацію Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про охорону дитинства» та ін.  

Крім того, з метою подолання кризи в сім’ї створено Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, Державну програму «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року» та інш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Можна відмітити, що динамічні зміни образу життя українського народу неоднозначно впливають на сімейні відносини, тому в цих умовах цілеспрямована підготовка до сімейного життя є нагальною потребою, яка займає важливе місце в системі виховання студентської молоді у формуванні в юнаків і дівчат потреби створювання сім’ї, готовності до вступу в шлюб,  вмінню правильно будувати внутрішньосімейні відносини і виховувати дітей. Крім того, формування почуття відповідальності за свою поведінку до шлюбу, а також відповідну моральну поведінку у сфері взаємовідносин чоловіків та жінок. Виходячи з вищезазначеного, для удосконалення підготовки молоді до шлюбу педагогічні колективи ВНЗ повинні проводити роботу, яка спрямована на розширення та поглиблення знань студентів про роль сім’ї в житті особистості та суспільства.

Робота з молоддю стосовно підготовки її до сімейного життя безпосередньо пов’язана з формуванням ціннісних орієнтацій і моральних якостей у молоді і  повинна здійснюватися на всіх етапах  вікового розвитку особистості,  в системі загальних проблем виховання, за основними  напрямами:

1. Загальносоціальний. Розкриває політику держави в області шлюбно-сімейних відносин, сутність сімейної політики, значення сім’ї в суспільстві, гендерну структуру сім’ї.

2. Етичний. Включає виховання моральних якостей та цінностей, усвідомлення моральних основ шлюбно-сімейних відносин, почуття відповідальності перед дружиною (чоловіком), сім’єю, дітьми, а також культуру інтимних почуттів, уявлення про благополуччя сім’ї.

3. Правовий. Ознайомлення з основами законодавства про шлюб, із положеннями сімейного права, з обов’язками подружжя по відношенню один до одного, до дітей, до суспільства, формування правової культури сімейних відносин серед  молоді на основі теорії гендеру.

4. Психологічний. Формування поняття про особистість, особливості  психології міжособистісних відносин молоді, психологічні основи шлюбу та сімейного життя, вміння розуміти психологію один одного, розвиток почуттів, що необхідні для подружнього і сімейного життя, володіння навичками спілкування  та інше.

5. Фізіолого-гігієнічний. Ознайомлення з фізіологічними відмінностями чоловічого та жіночого організмів; обговорення питань особистої гігієни,  репродуктивного здоров’я, способів планування сім’ї, а також формування  у студентів установок на здоровий спосіб життя.

6. Педагогічний. Формування уявлень про роль сім’ї у вихованні дітей, її педагогічний потенціал, розкриття специфіки виховання дітей в сім’ї та ролі батьків в цьому процесі.

7. Естетичний. Формування відношення до сімейного життя як до самостійної естетичної цінності.

8. Господарсько-економічний. Розкриття уявлення про бюджет та господарство сім’ї, набуття вмінь, необхідних у сімейному побуті та ін.

Завдання:

-    Формування поваги до законів, прав і свобод людини, розвиток громадянської і соціальної відповідальності за свої вчинки, здатності до морального самовдосконалення;

-    Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості;

-    Засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій, етичних норм взаємин між близькими людьми і в суспільному оточенні, виховання культури поведінки, здатності створити міцну родину;

-    Статеве виховання студентів, підготовка до подружнього життя, розвиток соціальних компетенцій: поваги до жінки, почуття дружби, кохання, відповідальне ставлення до батьківства, здоров’я батьків як умова повноцінного розвитку дитини;

-    Формування навичок щодо спільної побутової та господарської діяльності; формування естетичних смаків і почуттів, уміння розрізняти прекрасне і неповторне в мистецтві і житті, забезпечення умов для практичної, творчої діяльності людей.

Для реалізації вищезазначених завдань, пропонуємо започаткувати у ВНЗ спецкурс «Українська родина». Матеріали спецкурсу підібрані так, щоб сприяти досягненню освітніх, пізнавальних та розвиваючих цілей для підвищення рівня знань студентів щодо шлюбу і сімейних відносин. Запропонована навчальна програма згрупована у двох модулях. На вивчення курсу відводиться 54 год. (з них: лекційних – 6, семінарських – 16, самостійної роботи – 22, консультацій – 10). Цей спецкурс може бути  доповненням до циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

Крім того, пропонується приблизна тематика плану роботи клубу «Сім’я» та пропонуються практичні заняття, які є суттєвим доповненням до лекційних матеріалів з питань підготовки молоді до сімейного життя.

Основні поняття та категорії курсу: жінка, чоловік, гендер, секс, шлюб, подружжя, кохання, сім’я, функції сім’ї, типи сімей, любов (батьків до дітей, дітей до батьків), здоров’я, розлучення, культура сімейних стосунків, матріархат, патріархат, егалітаризм, насильство, торгівля, експлуатація людини (дітей). 

МОДУЛЬ 1

Тема 1.   Сім’я: склад, структура і функції (лекційне заняття).

Мета: ознайомити студентів із завданням спецкурсу і дати його коротку загальну характеристику. Ввести і розкрити поняття «сім’я», визначити функції сім’ї та проблеми формування молодої сім’ї в Україні.

1. Поняття «сім’я», її ознаки, структура.

2. Передумова створення сім’ї. Шлюбно-сімейний статус.

3. Функції сім’ї: економічна, виховна, рекреативна, репродуктивна, комунікативна, регулятивна.

4. Сучасний соціальний стан жінок в Україні: проблеми та перспективи. Матріархат у сім’ї – патріархат у публічній сфері.

5. Сімейна політика. Головні завдання, принципи та напрями сімейної політики в державі.

6. Гендерна конструкція українського соціуму. Гендерні особливості української ментальності

7. Самостійна робота.

Внести до робочих зошитів відповіді на запи­тання:

7.1  Використовуючи знання з історії, розглянути історичні форми сім’ї  шлюбних відносин.

7.2 Чи є права та обов’язки у членів сім’ї? Наведіть приклади законо­давчих актів та документів, які це підтверджують.

7.3 Соціально-правовий статус української жінки у XI ст.

7.4 Гендерна структура сім’ї: соціально-психологічні особливості (сімейні ролі).

            Тема 2. Сім’я: нормативно-правові та законодавчі акти, документи (лекційне заняття).

Мета: з’ясувати поняття «сімейне право»; розглянути законодавчі акти про шлюб і сім’ю; обговорити питання  сімейних правовідносин; визначити проблеми соціально-правового захисту сімей.

1. Проаналізувати виконання самостійної роботи.

2. Поняття і принципи сімейного права (історичні форми сім’ї та шлюбу, поняття і предмет сімейного права, принципи та система сімейного права).

3. Законодавство України про шлюб і сім’ю.   Сімейний кодекс України. Права та обов’язки членів сім’ї,  відповідальність перед суспільством за їх дотримання; особисті та майнові відносини. Положення шлюбно-сімейного законодавства, принципи взаємостосунків членів сім’ї та інших осіб. Порядок і умови одруження та скасування шлюбних відносин.

4.  Соціально-правовий захист сім’ї. Розвиток соціально-правових послуг як комплексу дій державних, громадських організацій щодо забезпечення та покращення умов життєдіяльності особистості та молодих сімей.

5. Реалізація державної політики щодо жіноцтва в Україні. Реальність жіночих прав у сучасній Україні.

6. Домашнє завдання.

Підготувати реферативні повідомлення.

6.1. Особливості сучасної молодої сім’ї.

6.2. Причини сімейних конфліктів та їх наслідки.

6.3 Особистісні та соціальні аспекти батьківства: мати.

6.4 Особистісні та соціальні аспекти батьківства: батько.

Тема 3.   Демографічний стан в Україні та здоров’я сім’ї (семінарське заняття).

Мета: з’ясувати та визначити проблеми здоров’я та рівень життя сім’ї, розглянути причини захворювання і смертності населення, обговорити питання репродуктивного здоров’я та способів планування сім’ї, здорового способу життя подружжя, ввести поняття «демографічна криза», «демографічна політика», давши їх визначення.

1. Опитування студентів (реферативні повідомлення).

2. Загальне уявлення про здоров’я населення, стан та рівень життя сім’ї, його вплив на демографічну ситуацію в Україні. Причини захворювань та смертності: венеричні, інфекційні та онкологічних хвороби, аборти. Наслідки вживання алкоголю, наркотиків, паління.

3. Стан репродуктивного здоров’я молоді та способи планування сім’ї (виступ-бесіда із залученням фахівців: акушера-гінеколога, венеролога).   

4. Здоровий спосіб життя. Профілактика та шляхи подолання негативних явищ серед молоді; правильне харчування; заняття фізичними вправами і спортом, які є необхідною умовою здорового способу життя.

5. Загальні уявлення про демографічну політику та демографічну кризу  як результат погіршення стану здоров’я населення (скорочення  середньої тривалості життя, зменшення народжуваності, підвищення рівня материнської і дитячої смертності).

6. Домашнє завдання:  підготувати реферативні повідомлення.

6.1. Здоров’я людини як висока цінність, як умова щасливого подружнього життя.

6.2. «СНІД. Як уникнути зараження?»

6.3. «Вплив паління, алкоголю, наркотиків на репродуктивне здоров’я молоді».

6.4. Соціально-економічні наслідки ВІЛ/СНІДу на Україні.

Тема 4. Родинознавство. Роль сім’ї у вихованні дітей (лекційне заняття).

Мета: з’ясувати поняття «родовід», «родинознавство», визначити роль матері і батька в сім’ї, розглянути питання щодо обов’язків батьків у вихованні дітей.

1. Поняття «родовід». Обговорення типів родоводу. Родинознавство вивчає походження родів, встановлює родинні зв’язки.

2. Фактор жінки у всіх сферах людського буття. Феномен жінки у сучасній чоловічій цивілізації.

3. Обговорення на занятті таких питань: господарсько-економічні відносини в сім’ї;  роль жінки-матері та батька в сім’ї.

4. Роль сім’ї у вихованні дітей. Складові процесу виховання дітей у сім’ї, права дітей.

5. Домашнє завдання.

Підготовка реферативних повідомлень:

5.1. Родина в житті дитини.

5.2. Роль жінки, матері в сім’ї  та  суспільстві .

 

МОДУЛЬ 2

Тема 5. Статева свідомість і міжособистісні стосунки (семінарське заняття).

Мета: з’ясувати поняття: «культура міжособистісних стосунків», «статева зрілість», «вільне кохання» та його наслідки, обговорити питання відповідальності за власне здоров’я та його значення для створення сім’ї. Обговорити законодавчу базу України щодо збереження репродуктивного здоров’я та підтримки сім’ї.

1. Культура міжособистісних стосунків. Статева зрілість. Пристрасть, закоханість, кохання. Таємниця сімейного щастя.

2. Керування власним життям, самодисципліна у статевих стосунках (самоконтроль – відповідальність). Випадкові статеві зв’язки та їх наслідки. Морально-етичні аспекти поведінки юнаків та дівчат та їх роль у створенні здорової сім’ї.

3. Здоров’я подружжя як умова народження здорової дитини. Значення здоров’я батьків для розвитку дитини. Особистісні та соціальні аспекти батьківської та материнської ролі.

4. Репродуктивне здоров’я молоді  та його значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Функції органів державної влади та установ щодо забезпечення медико-соціальної підтримки сім’ї.

5. Домашнє завдання.

Підготувати реферативні повідомлення:

5.1. Гармонія фізичного і духовного у стосунках між юнаками та дівчатами.

5.2.Наслідки безладних статевих стосунків.

Тема 6. Насильство в сім’ї як соціальна проблема (лекційне заняття).

Мета: з’ясувати актуальність проблеми домашнього насильства, основні характеристики насильства в сім’ї та їх наслідки. Державна політика щодо попередження насильства в сім’ї.

1. Поняття «насильство». Види, форми, наслідки насильства в сім’ї. Ознаки застосування різних видів насильства в сім’ї. Віктимна поведінка жертви насильства.

2. Роль сім’ї у соціалізації особистості. Особливості соціалізації дитини в різних типах сімей. Причини та характеристика неадекватного ставлення батьків до дитини. Види, форми, наслідки насильства в сім’ї над дитиною. Правовий захист дітей, які пережили насильство.

3. Законодавство щодо попередження насильства в сім’ї. Практичні аспекти захисту громадянами України своїх прав та законних інтересів:

а) порядок звернення за захистом до органів державної виконавчої влади та прокуратури;

б) порядок звернення за судовим захистом, адвокатський захист;

в) механізм подання заяв та скарг до міжнародних та державних установ.

4. Самостійна робота.

 Підготувати реферативні повідомлення:

4.1. Насильство як фактор деструкції особистості.

4.2. Насильство в сім’ї як соціальна проблема.

4.3. Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля.

4.4. Проблеми дитячої праці та її найгірші форми.

4.5. Діяльність держави щодо протидії експлуатації та торгівлі дітьми.

4.6. Діяльність неурядових організацій у напрямі протидії експлуатації та торгівлі дітьми.

 Тема 7. Ми обираємо, нас обирають (диспут).

Питання для дискусії

1.Нормативно-статева поведінка дітей та молодію.

2.Як ви розумієте поняття «сексуальність людини»?

3.Усе починається з любові.

4.На порозі сімейного життя.

5.Проблеми планування сім’ї та репродуктивного здоров’я – ґендерний підхід.

6.Вплив шкідливих звичок батьків на здоров’я дітей.

7.Роль дівчини як майбутньої жінки та матері.

8.Гострі питання статевого виховання (СНІД, венеричні захворювання).

При підготовці до диспуту студенти повинні дослідити:

-    причини розлучень і конфліктів у сім’ї;

-     розподіл сімейних обов’язків і стабільність сімейних стосунків;

-    психофізіологічна перевантаженість жінок як чинник дестабілізації сімейних стосунків;

-    низька культура сімейних стосунків та її негативний вплив на шлюбні стосунки подружжя.

Крім того, обговорити соціальні аспекти батьківства, батьківської та материнської ролі, розподіл ролей між матір’ю і батьком у структурі сім’ї. Що таке «синдром домогосподарки»? Що означає «материнство»? Проблема «подвійного навантаження» жінки? Розкрити об’єктивні  та суб’єктивні фактори, що спричиняють «рольовий конфлікт» у працюючої жінки.

Підготувати відповіді на питання: якою є матір (батько) в уявленні студентів? На якому рівні емоційна близькість з дітьми знаходиться у матері (батька)? Як впливає на батьківство традиційно чоловіча роль? Традиційно жіноча роль? Визначити значення участі чоловіка у формуванні мислення і психологічних якостей особистості хлопчика/дівчинки. Як впливає відсутність батька на гендерну соціалізацію дитини (хлопчика/дівчинки), на ідентичність дитини?

Тема 8. Роль та значення сім’ї в суспільстві, в процесах державотворення; відродження нації, народу, країни.

Мета: актуалізація, зміцнення та поглиблення знань студентів. При проведенні заключного заняття необхідно підібрати спеціальну літературу, відео-, кіно-матеріали, підготувати декількох студентів для виступів з конкретних питань. Викладач повинен підвести підсумки і за допомогою заключного заходу змусити замислитися над проблемами сімейного життя та значення сім’ї у суспільстві.

Заключний захід може відбуватися у формі конференції, семінару, усного журналу, диспуту, «круглого столу», кіно-лекторію та інше.

Примірний перелік питань:

1. Чому від сім’ї залежить розвиток добробуту у суспільстві, державі та наше майбутнє?

2. Яке значення мають законодавчі акти про шлюб і сім’ю в державній сімейній політиці?

3. В чому полягає роль жінки-матері, батька в сім’ї?

4. Як впливає здоров’я молоді на стан і розвиток суспільства?

5. Гендерні стереотипи та їх вплив на сімейно-шлюбні стосунки.

6. Чому так важлива роль сім’ї у вихованні дітей? Яке значення вона має для особистості, суспільства і держави?

7. Потреба гармонії і взаємо доповнення чоловічого і жіночого начал в сім’ї – перспектива XXI ст.

Форми  та засоби поточного і підсумкового контролю

Понятійні диктанти, тести, самостійні роботи (10-15 хв.), тематичні контрольні роботи, реферати, курсові роботи, залікова модульна контрольна робота.

  1. Підготовка короткого письмового повідомлення по одній із запропонованих тем.
  2. Підготовка рефератів.
  3. Підготовка усного повідомлення по одній із запропонованих тем.
  4. Проведення тестування.
  5. Включення відповідних запитань і завдань у модульний контроль.
  6. Включення відповідних питань і завдань до заліку.

 

Орієнтовна шкала оцінювання

Курс передбачає поточний та підсумковий контроль знань та якості роботи студентів. Загальна оцінка за курс становить 100 балів.

Поточне оцінювання стосується: відвідування занять – 15 балів; глибини опрацювання літератури – 20 балів; активної роботи під час занять та поза аудиторією – 25 балів; влучності відповідей при поточному опитуванні – 15 балів, підготовка рефератів – 25 балів.

1.       

 

  Продовження реалізації основних напрямів Концепції державної сімейної політики, зміцнення ролі сім’ї в житті суспільства і підвищення її духовних і моральних цінностей здійснюється в процесі позааудиторної роботи зі студентами. З цією метою створюються гуртки, об’єднання для студентів, клуби (молодої сім’ї, сімейного спілкування, студентських сімей, батьківської культури тощо), які являють собою самодіяльні об’єднання.

            Метою позааудиторної роботи зі студентами та молодими сім’ями є організація їх дозвілля, розвиток творчої ініціативи, набуття необхідних навичок та якостей для сімейного життя, зміцнення родинних стосунків, корекція спілкування між жінкою та чоловіком, задоволення пізнавальних інтересів, допомога молодим батькам у всебічному розвитку дітей та інше.

Підготовка молоді до сімейного життя полягає у висвітленні актуальних питань, зокрема культури поведінки закоханих, культури сімейних стосунків,  захворювань, що передаються статевим шляхом,  планування сім’ї, правових питань сімейного життя тощо.

Робота з молодими сім’ями передбачає надання різних форм соціальної допомоги з питань раціонального вирішення сімейних проблем, профілактики сімейних конфліктів.

Реалізації вищезазначених завдань сприяють вечори знайомств, сімейний відпочинок, календарні, релігійні свята, лекції, бесіди, консультативна робота (засідання із залученням фахівців), обмін практичним досвідом, семінари, тематичні диспути та тренінги, тестування, тематичні рольові ігри, конкурси, відеолекторії,  «круглі столи», курси тощо.

Безперечно ефективними формами роботи є культурно-масові, розважальні та конкурсні заходи. Це не лише раціональна форма організації дозвілля молоді, молодих сімей, а й пропаганда кращих сімейних традицій українського народу, звичаїв, обрядів, пошук сімейних талантів, розвиток пізнавальних інтересів членів сім’ї, творчої ініціативи, обмін досвідом сімейного виховання, зміцнення взаємостосунків у сім’ї, відродження родинної побутової культури українського народу. (Пропонується приблизна тематика клубу «Сім’я»).

Клуб – самодіяльне об’єднання, яке створюється за бажаннями та інтересами молоді, має чіткі цілі, задачі, свої органи управління, певну організаційну структуру, власну назву. Характерною особливістю роботи клубу є демократичність, довірлива атмосфера, взаємостосунки партнерства, повага один до одного. Клубна форма сприяє розвитку ініціативи, творчого потенціалу, здійсненню індивідуального підходу в роботі з різними категоріями сімей та молоді, завданням якої є фор­мування психосексуальної культури молоді, культури спілкування, надання допомоги у підготовці до шлюбно-сімейних стосунків, формування особистості, відродження традицій виховання.

Робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, повинна забезпечувати актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовувати їх у практичну площину, звертати увагу молоді на гострі проблеми сьогодення стосовно  підготовки до сімейного життя, формувати їх соціальну зрілість.

 

18