yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Социальная педагогика

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

(Програма спецкурсу щодо сімейного виховання студентської молоді)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах сім’я переживає великі труднощі: помітна тенденція до збільшення кількості неблагополучних сімей, зміщення моральних цінностей і орієнтацій, ослаблення педагогічної діяльності з підготовки студентської молоді до сімейного життя, низький рівень психолого-педагогічної підготовки батьків до виховання дітей.

Соціальні процеси, відкритий доступ до інформації спричинили зміни в моралі суспільства. Серйозні упущення в етичному і статевому вихованні молоді стали причиною того, що демократичні принципи, що декларують ЗМІ, телебачення, мережа Internet розповсюдилися і на сферу інтимних стосунків. Тлумачення поняття „свобода» почало ототожнюватися з безладним, аморальним задоволенням своїх потреб.

Завдання педагога полягає в розповсюдженні й затвердженні науково обґрунтованих відомостей з питання здорового способу життя, у вихованні навичок, що забезпечують репродуктивне здоров’я підростаючого покоління.

Програма спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» пропонується як факультативний курс або курс за вибором на базі ВНЗ.

Метою вивчення спецкурсу є: формування культури сімейних відносин студентської молоді, підготовка молодих людей до сімейного життя.

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами теоретичних моделей сімейних відносин, стратегій поведінки; розуміння психологічних особливостей сімейних відносин; оволодіння навичками будування власних сімейних відносин.

Вивчення цього спецкурсу спирається на попередні знання студентів із таких дисциплін як психологія, психологія сім’ї, валеологія та гігієна.

Засвоївши програму спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» студенти вищих навчальних закладів мають бути здатними вирішувати сімейні проблеми з урахуванням вимог цього спецкурсу та володіти певними головними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Загальні компетенції охоплюють:

загальнонаукові компетенції:

·    уміння сприймати та аналізувати світоглядні соціально й особистісно значущі аспекти проблем, пов’язаних із майбутньою сферою сімейного життя;

·    здатність розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та уміти використовувати їх у власній поведінці;

·    здатність здійснювати операції аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, узагальнення, генерування ідей, набувати нові знання.

Загальнокультурні компетенції:

·    вміння сповідувати цінності й традиції національної культури;

·    здатність аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової науки та культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства.

Соціально-особистісні компетенції:

·    особистісні (комунікабельності, відповідальності, цілеспрямованості, здатності до саморозвитку й самовдосконалення);

·    міжособистісні (ініціативності, толерантності, громадянськості, гуманності, соціальної взаємодії, соціальної відповідальності).

Програма спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» складається із трьох модулів – „Основи сімейного виховання», „Психологія сімейних відносин» і „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді».

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 ЗА МОДУЛЯМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення спецкурсу за видами занять для різних форм навчання наведений у таблиці 1.

Таблиця 1.Рекомендований розподіл навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Денна

Заочна

Семестр

1

2

Кількість годин, всього

36

36

Лекції (годин)

14

8

Лабораторні (практичні, семінарські) заняття (годин)

14

6

Контрольна робота (КРС) самостійна (семестр)

-

2

Індивідуальна та самостійна робота студентів (ІРС та СРС) (годин)

8

22

Модульна контрольна робота (МКР) (семестр)

1

-

Підсумковий контроль

залік

залік

 

ЗМІСТ КУРСУ

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять (години)

№ п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом, год.

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

І.

Змістовий модуль 1 „Основи сімейного виховання»

12

4

4

4

1.

Особливості сімейного виховання та стилі батьківської поведінки

 

2

2

2

2

Характеристика сім’ї, тенденції її розвитку

 

2

2

2

ІІ.

Змістовий модуль 2 „Психологія сімейних відносин»

12

6

4

2

3.

Особливості сімейних відносин

 

2

-

2

4.

Батьківська любов і особливості сприйняття її дітьми

 

2

2

-

5.

Насильство в сім’ї  та діти

 

2

2

-

ІІІ.

Змістовий модуль 3 „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді»

12

4

6

2

6.

Сім’я як фактор підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин

 

2

2

2

7.

Технологія формування культури сімейних відносин

 

2

4

-

 

Разом

36

14

14

8

 

Змістовий модуль 1 „Основи сімейного виховання»

Тема 1. Особливості сімейного виховання.

Поняття про сімейне виховання, його особливості. Стилі батьківської поведінки, їх вплив на сімейні відносини. Методи вивчення сім’ї.

Семінарське заняття 1. Родинні виховні традиції.

Тема 2. Характеристика сім’ї, тенденції її розвитку.

Типологія сімей, їх загальна характеристика. Дослідження питання тенденцій розвитку різних типів сімей.

Семінарське заняття 2. Виховання сім’янина як соціально-педагогічна проблема.

Змістовий модуль 2 „Психологія сімейних відносин»

Тема 3. Особливості сімейних відносин.

Поняття про культуру сімейних відносин. Природа відносин між чоловіком і жінкою. Особливості сімейних відносин, принципи їх будування.

Тема 4. Батьківська любов і особливості сприйняття її дітьми.

Психологічна природа виникнення батьківської любові, її розвиток. Особливості сприйняття батьківської любові дітьми.

Практичне заняття 1. Проведення диспуту: батьківська любов – за та проти.

Тема 5. Насильство в сім’ї та діти.

Психологічна сторона виникнення насильства. Причини насильства в сім’ї, їх наслідки для дітей. Шляхи попередження насильства в сім’ї.

Практичне заняття 2. Театралізована гра: стаємо добрішими та ближчими один до одного.

Змістовий модуль 3 „Технологія формування культури сімейних відносин студентської молоді»

Тема 6. Сім’я як фактор підготовки молоді до шлюбно-сімейних відносин.

Особливості підготовки молоді до брачно-сімейних відносин: поради спеціалістів. Психологічна готовність молоді до створення сім’ї.

Практичне заняття 3. Консультація спеціалістів. Проведення дослідження та визначення рівня готовності студентської молоді до створення сім’ї.

Тема 7. Технологія формування культури сімейних відносин.

Зміст технології, мета та завдання. Основні етапи формування культури сімейних відносин. Методи та засоби формування.

Практичне заняття 4. Запровадження технології формування культури сімейних відносин.

Практичне заняття 5. Проведення експериментальної перевірки даних та визначення рівня сформованості культури сімейних відносин серед студентської молоді.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Основними завданнями для самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем спецкурсу під керівництвом викладача.

З метою поглиблення вивчення спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» та набуття вмінь і навичок для самостійної роботи, аналізу та висновків у процесі вивчення спецкурсу, студенти заочної форми виконують контрольну роботу (КРС).

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з спецкурсу „Формування культури сімейних відносин студентської молоді», включає поточний контроль успішності (виконання репродуктивних, конструктивних та творчих завдань), КРС для заочної форм навчання, модульний контроль (для денної форми навчання – розробка власного проекту „Модель ідеальної сім’ї») та складання підсумкового заліку.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним у типовій навчальній програмі, в робочих навчальних програмах нормативної навчальної дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» та у відповідних освітньо-професійних програмах за напрямами підготовки у ВНЗ створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які включають завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів набутих компетенцій з спецкурсу.

Успішність засвоєння програми спецкурсу повинна визначатися за допомогою рейтингової системи оцінювання. Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається результатами заліку, порядок проведення якого визначається робочою навчальною програмою.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Всі види занять нормативної дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді» повинні відбуватися у складі навчальних груп.

При проведенні практичних занять створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення спроможності успішного розвитку дитини.

ВНЗ у встановленому порядку забезпечує студентам, які навчаються за індивідуальними програмами навчання, можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни „Формування культури сімейних відносин студентської молоді», що відповідає кінцевим конкретним результатам індивідуального навчання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ

Основна література:

1.Агапов Е.П. Семьеведение : учебное пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аравян. – М. : Издат.-торговая корпорация «Дашков и Ко»; Ростов н/ Д : Наука-Спектр, 2010. – 400 с.

2.Гребенников И. Основы семейной жизни : учеб. пособие / И. Гребенников. – М. : Просвещение, 1991. – 184 с.

3.Дружинин В.Н. Психология семьи : 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 176 с.

4.Зритнева Е.И. Семьеведение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности «Соц. работа» / Е. И. Зритнева, Н. П. Клушина. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 246 с.

5.Пезешкиан Н. Психология повседневной жизни : тренинг разрешения конфликтов / Н. Пезешкиан. – СПб : Речь, 2001. – 288 с.

6.Прохорова О. Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие / Под общей ред. В. С. Торохтий. – М. : ТЦ Сфера, 2005. – 224 с.

7.Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учебное пособие / Под ред. Е. Силяевой. – М. : ACADEM’A, 2002. – 192 с.

8.Самаль Е. Психология общения : учеб.-метод. комплекс. / Е. Самаль. – Мн. : ЗАО «Веды», 2003. – 72 с.

9.Сенько В. Семейная педагогика : Программа и дидактический материал / В. Сенько. – Мн. : 2002. – 108 с.

10.  Шнейдер Л. Семейная психология : учеб. пособие для вузов / Л. Шнейдер. – М. : Академический Проспект; Екатеринбург : Деловая книга, 2007. – 320 с.

Додаткова література:

1.Алєксєєнко Т. Формування компетентності молодої сім’ї у вихованні дитини та подоланні конфліктів / Т. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 4. – С. 39-44.

2.Афанасьева Т. Семейные портреты. 4-е изд., доп. и перераб. / Т. Афанасьева – М. : Мол. Гвардия, 2000. – 320 с.

3.Мальцева О.І. Педагогічна культура сім’ї як соціально-педагогічна проблема / О. І. Мальцева // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 54-58.

4.Пашкова О. Теоретичні засади гендерної культури і смисложиттєві орієнтири. Гендерна культура, особистість і суспільство / О. Пашкова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2005. – № 1. – С. 61-68.

5.Феоктистова Н. В. Проблема індивідуального підходу в педагогічній теорії підготовки молоді до сімейного життя / Н. В. Феоктистова // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2006. – № 3. – С. 59-63.

6.Целуйко В. М. Родители и дети : психология взаимоотношений в семье / В. М. Целуйко. – 2 –е изд. – Мозырь : Содействие, 2007. – 224 с.

 

 

Тернопільський національний педагогічний університет ім..і В. Гнатюка

Тіунова О.В., асистент кафедри практичної психології,  кандидат психологічних наук

«Психологія материнства»  (Програма навчального курсу)

Вступ

Материнство – одна з фундаментальних цінностей людини. Проблема материнства вивчається в руслі різних наук: історії, культурології, медицини, фізіології, біології поведінки, соціології, психології. Всі сучасні психологічні дослідження в галузі материнства підкреслюють важливість материнської поведінки для розвитку дитини, розкривають її складну структуру і шляхи розвитку, представляють багатогранність культурних та індивідуальних варіантів (Е.Еріксон Д.Віннікотт, А.Валлон та ін.). Це дозволяє говорити про материнство як про самостійну реальність. Проблеми, що актуалізуються психологією материнства вимагають розробки цілісного наукового підходу до їх дослідження.

Материнство як поведінка матері по забезпеченню умов для розвитку дитини розглядається в зв’язку із завданнями розвитку дитини в контексті взаємодії „мати-дитя». Даний курс розглядає різні галузі дослідження материнства як феномену: культурологічні, біологічні. Проте особлива увага приділяється вивченню материнства у психології. Психологічні аспекти материнства включають переживання, установки, очікування, ставлення матері, типи і стилі материнської поведінки а також психолого-педагогічні та психотерапевтичні проблеми материнства. У дослідженнях материнства як частини особистісної сфери жінки вивчається, наскільки жінка задоволена своєю материнською роллю, материнство розглядається як стадія статевовікової та особистісної ідентифікації, вивчається девіантне материнство (В.І.Брутман, М.С.Радіонова, А.Я.Варга), онтогенез материнства (О.І.Захаров, С.Ю.Мещерякова Г.Г.Філіппова, Г.В.Скобло, Л.Л.Баз ).

Психологія материнства як одна з найважливіших галузей психології є актуальною для вивчення студентів – майбутніх психологів не тільки як фахівців в галузі надання психологічної допомоги сім’ї в період вагітності, просвітницької діяльності для батьків, але й для особистісного розвитку. Програма передбачає як аудиторну роботу студентів (лекційний курс, семінарські, практичні заняття), так і виконання самостійних завдань, наприклад: опрацювання наукових джерел з проблем материнства, дослідження розвитку материнської сфери за допомогою різноманітних психодіагностичних методик, розробка заходів, спрямованих на підвищення психологічної компетентності щодо майбутньої материнської, батьківської ролі молоді тощо.

Результатом засвоєння курсу є навчальний проект – створення програм психологічного супроводу сім’ї в період очікування дитини, підготовки молоді до майбутнього батьківства та материнства, просвітницьких тренінгів для батьків по підвищенню психологічної компетентності у спілкуванні з дітьми.

 

20