yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального  КУРСУ «Психологія материнства»

Социальная педагогика

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального  КУРСУ «Психологія материнства»

1.      ОПИС ПРЕДМЕТА  Навчального КУРСУ

Предмет: психологія материнства

Курс: 2

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:   3

Модулів:2

+с амостійна робота

+ ІНДЗ

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин:   108

Тижневих годин: 2

Шифр та назва напряму:

0101

Педагогічна освіта

Шифр та назва спеціальності:

6.010100-

Практична психологія

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

За вибором

Рік підготовки: 5

Семестр:  1

Лекції:   16  год.

Семінарські: 16 год.

Лабораторні: 10 год.

Самостійна робота: 60 год.

Індивідуальна робота: 6 год.

Вид контролю: залік

2. МЕТА: Оволодіння студентами знань про материнство, психологічну готовність до народження дитини, психологічний супровід сім’ї.

 

3. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ модуль I.

Проблема дослідження материнства в психології

ТЕМА 1. Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології (4 год.)

1.      Культурно-історичні аспекти материнства.

2.      Біологічний аспект вивчення проблеми материнства.

3.      Психоаналітичний підхід до вивчення материнства.

4.      Теорія прихильності Дж. Боулбі.

5.      Особистісно-орієнтований підхід до вивчення материнства.

Основні поняття: архетип матері, кросс-культурне порівняння, об’єктні стосунки, прихильність, симбіоз, стилі прихильності, схема немовляти, теорія об’єктних відношень.

ТЕМА 2. Особливості розвитку материнської сфери в сучасних умовах.

1.      Дослідження материнства як частини особистісної сфери жінки.

2.      Розвиток материнської потребово-мотиваційної сфери в онтогенезі.

3.      Структура материнської потребово-мотиваційної сфери особистості.

4.      Психологічні умови становлення материнської сфери.

Основні поняття: етапи онтогенетичного розвитку материнської сфери когнітивний, емоційно-ціннісний, операціональний структурні компоненти материнської сфери, сімейна атмосфера.

ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.

Материнство як умова повноцінного розвитку дитини

    ТЕМА 3.    Материнство в аспекті перинатальної психології. 

1.      Вагітність як особливий стан жінки.

2.      Внутрішньоутробне життя дитини.

3.      Спілкування з дитиною до і після народження.

4.      Психологічна підготовка батьків до народження дитини.

Основні поняття: базисні довіра та недовіра, вагітність, криза новонародженості, комплекс пожвавлення, народження, немовля, материнська турбота, перинатальна психологія, планування сім’ї, пологи, триместр, фізіологічний та психічний розвиток дитини в утробі матері.

ТЕМА 4.  Роль батьків у становленні особистості дитини.

1.      Взаємозв’язок психологічної готовності матері до народження дитини і особливостей її розвитку.

2.      Стилі батьківського виховання у сім’ї.

3.      Вплив гри на виховання дитини.

Основні поняття:  вікові особливості розвитку дитини, гра, дитинство, емоційний контакт, ідентифікація, зона найближчого розвитку, партнерство, сімейна атмосфера, стилі виховання, прихильність, суб’єкт-суб’єктні стосунки у спілкуванні матері та дитини.

ТЕМА 5. Девіантне материнство.

1.      Порушення у розвитку материнської сфери в онтогенезі.

2.      Теорії материнської депривації.

3.      Раннє материнство.

Основні поняття: базові емоції, депресія, дитячий шпиталізм, довіра, емпатія, затримка психічного розвитку, материнська депривація, надійна та ненадійна прихильність, протиріччя, психологічна готовність до материнства,   сенситивність,  тривога.

 

 

21