yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Теми  семінарських занять

Социальная педагогика

Теми  семінарських занять

Змістовий модуль 1. Дослідження проблеми материнства в психології.

Семінарське заняття 1. Основні підходи до вивчення материнства в сучасній психології (4 год.)

1.     Культурно-історичні аспекти материнства.

2.     Біологічний аспект вивчення проблеми материнства.

3.     Психоаналітичний підхід до вивчення материнства.

4.     Феноменологічний підхід до вивчення материнства.

Запитання та завдання:

1.      Як у міфології та народному фольклорі відображений материнський архетип?

2.      Розгляньте різноманітні материнські образи у художній літературі, казках крізь призму їх впливу на вибір моделей материнської поведінки.

3.      Які підходи, в руслі яких вивчається материнство, ви могли б віднести до біологізаторських?

4.      Які принципи феноменологічного підходу в дослідженні феномену материнства?

Література.

1.      Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М., 1991. 158 с.

2.      Биркхойзер-Оэри Сибилл Мать: Архетипический образ в волшебных сказках/ пер. с англ.- М.: Когито-Центр, 2006. – 255 с. (Юнгианская психология)

3.      Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. М.: Академический проект, 2004. – 232 с.

4.      Винникот Д.В. Разговор с родителями. – М., 1998. С. 32-88.

5.      Демоз Ллойд. Психоистория. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 512 с.

6.      Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Педагогика, 1988. – 269 с.

7.      Мид М. Культура и мир детства. – М.: Прогресс, 1988. – 365 с.

8.      Смирнова Е.О. Теория привязанности: концепция и эксперимент // Вопросы психологии. –  1995. –  № 3. – С. 139-151.

9.      Филиппова Г.Г. Материнство и основные аспекты его исследования в психологии // Вопр. психол. 2001. № 2. С.22-36.

10.  Филиппова Г.Г. Психология материнства: Уч. пособие. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002.- 240 с.

11.  Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Речь, 2000. – 416 с.  

12.  Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. – К.: София, 2000, – 543 с.

13.  Юнг К.Г. Психологические аспекты архетипа матери //  Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. – М. – К.: ЗАО «Совершенство» - «Port-Royal», 1997.  – С. 218.

 

Семінарське заняття 2. Історичний погляд на проблему материнства та дитинства

 (2 год.).

1.      Філософсько-педагогічні погляди на виховання дітей у давні часи.

2.      Морально-релігійне виховання дітей за доби середньовіччя.

3.      Підготовка матері до виховання дітей у XVII-XIX ст.

4.      Сучасні дослідження материнства як частини особистісної сфери жінки.

Запитання та завдання:

1.      У чому полягає історична динаміка формування образу батька та матері в соціумі?

2.       Назвіть культурологічні аспекти становлення материнства.

3.      У чому, на ваш погляд, полягає головна проблема формування образу матері у сучасному суспільстві?

Література.

1.      Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр „Академія», 2004. – 308 с.

2.      Ефимкина Р.П. Пробуждение Спящей красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках. Монография. –  СПб.: Речь, 2006. – 263 с.

3.      Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім’ї XIX — початку ХХ ст. / Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов’ян: Зб. наук. праць.— Київ: Стилос, 1999, с.49-55

4.      Кравець В.П. Психологія сімейного життя. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

5.      Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. центр „Академія», 2001. – 244 с.

6.      Культура життєвого самовизначення. Частина ІІІ. Старша школа. Методичний посібник / Наукове керівництво та редакція І.Д.Звєрєвої. – К. – 2003. – 680 с.

7.      Минюрова С.А., Тетерлева Е.А. Диалогический подход к анализу смыслового переживания материнства // Вопросы психологии. – 2003. – № 4. – С. 63-76.

8.      Пайнз Д. Бессознательное использование своего тела женщиной. Психоаналитический подход. – СПб.: Б.С.Г. Восточно-европейский институт психоанализа, 1997. – 193с.

9.      Психологія життєвих криз / Відп. ред. Т.М.Титаренко. – К., 1998. – 348 с.

10.  Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с. англ.: улучш.изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.: ил.

11.  Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна – Віта, 1996. 130 с.

12.  Филиппова Г.Г. Психология материнства: Уч. пособие. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2002. 240

 

Змістовий модуль 2. Материнство як умова повноцінного розвитку дитини.

Семінарське заняття 3. Материнство в аспекті перинатальної психології (2 год.).

1.      Психологічна готовність до материнства.

2.      Вагітність як особливий стан жінки.

3.      Психологічні аспекти супроводу вагітності та народження дитини.

4.      Вплив матері на ранній розвиток дитини.

Запитання та завдання:

1.      У чому сутність перинатальної психології?

2.      Які основні етапи розвитку систем перинатального виховання?

3.      Наведіть приклади впливу пренатального виховання на розвиток дитини.

4.      Що таке психологічна готовність до материнства, яка її структура?

5.      Опрацюйте монографію Р.Ж.Мухамедрахімова „Взаємодія матері і немовляти».

Література.

1.      Авдеева Н.Н. Становление образа себя у детей первых трех лет жизни// Вопросы психологии. – 1996. - № 4. С. 43-55.

2.      Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М., 1991. 158 с.

3.      Брутман В.И. Радионова М.С. Формирование привязанности матери к ребенку в период беременности // Вопросы психологии. – 1997. – № 6. – С. 38-48.

4.      Выготский Л.С. Раннее детство // Собр. Соч. – М., 1984. – Т. 4. 432 с.

5.      Гридковець Л. Психологічні основи подружньої гармонії: практичні рекомендації – К.: Для будущих мам. – 2007. – 22 с.

6.      Джайнотт Х. Дж. Родители и дети. – М.: Знание, 1986. – 94 с.

7.      Добряков И.В. Теория и практика перинатальной психологии / Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го съезда психологов. 25-28 июня 2003 года: Т.3.- СПб: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. – С.113-116

8.      Захаров А.И. Ребенок до рождения и психотерапия последствия психических травм. – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 144 с.

9.      Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Метод. матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н.В.Зимівець; За заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 205 с.

10.  Кравець В.П. Психологія сімейного життя. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

11.  Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. центр „Академія», 2001. – 244 с.

12.  Марконе М. Девятимесячный сон. Сны в период беременности. – М.: Изд-во „Дом Марии», 1993. – 111 с.

13.  Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. - 2000.- № 5. – С. 18-27

14.  Мещерякова С.Ю. Особенности „комплекса оживления» у младенцев при воздействии предметов и общения со взрослыми // Вопросы психологии. – 1975. - № 5. С. 142-154.

15.  Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. – 288 с.

16.  Самоукина Н.В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребенком // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 67-82.

17.  Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман // Під заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 107 с.

18.  Фанти С. Микропсихоанализ. – М., ЦПП, 1997. – 400 с.

19.  Филиппова Г.Г. Психологическая готовность к материнству // Перинатальная психология и психология родительства, – 2004. – № 2.  –  С. 56-61.

20.  Шмурак Ю.И. Пренатальная общность // Человек. – 1993. – № 6 – С. 24-37.

 

Семінарське заняття 4. Роль батьків у становленні особистості дитини (4 год.).

1.     Психологічні підходи у дослідженні типів та стилів батьківського ставлення.

2.     Вплив стилю батьківського ставлення на особистісний розвиток дитини.

3.     Основні аспекти дитячо-батьківського спілкування.

4.     Теорії материнської депривації.

Запитання та завдання:

1.      Проаналізуйте різні підходи у класифікації стилів батьківського ставлення, визначіть в них спільні та відмінні особливості.

2.      Які стилі батьківського виховання сприяють особистісному розвитку дитини, чому?

3.      Які стилі батьківського виховання негативно впливають на психічний та емоційний розвиток дитини?

4.      Назвіть чинники, які впливають на вибір батьками неконструктивних стилів спілкування з дитиною.

5.      Що таке батьківська любов і чим вона відрізняється від романтичної?

6.      Які етапи можна виокремити в розвитку батьківської любові?

7.      У чому специфіка батьківської та материнської любові?

8.      Визначте характер прояву батьківської любові у сім’ї та опишіть психологічні наслідки її впливу.

Література.

1.      Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю. Вы и младенец: у истоков общения. – М., 1991. 158 с.

2.      Брутман В.И., Варга А.Я., Хамитова И.Ю. Влияние семейных факторов на формирование девиантного материнства // Психологический журнал. – 2000. – № 2. - С. 79-88.

3.      Брутман В.И., Панкратова М.Г., Ениколопов С.И. Женщины, отказывающиеся от новорожденных детей // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 31-36.

4.      Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1997. 196 с.

5.      Винникот Д.В. Разговор с родителями. – М., 1998. - С. 32-88.

6.      Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / пер. с англ. Н.М.Падалко – М.: Класс, 1998. – 80 с.

7.      Выготский Л.С. Раннее детство // Собр. Соч. – М., 1984. – Т. 4. 432 с.

8.      Гарбузов В.И. Практическая психотерапия.– СПб.: АО «Сфера», 1994. – 160 с.

9.      Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком, как? –  М.: Масс Медиа, 1995. – 240 с.

10.  Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. Центр „Академія», 2001. – 244 с.

11.  Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. –  М.: Знание, 1992. – 187 с.

12.  Лисина М.И. Проблема онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 143 с.

13.  Лисина М.И. Воспитание детей раннего возраста. – К, 1983.

14.  Основи батьківської компетентності: Навч. посіб.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, Н.Ю.Шевченко; За сих. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2006. – 156 с.

15.  Самоукина Н.В. Симбиотические аспекты отношений между матерью и ребенком // Вопр.психологии, 2000. - № 3. – С. 67-81.

16.  Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики родительского отношения // Вопросы психологии. –  2000. – № 3. – С. 3-14.

17.  Спиваковская А.С. Как быть родителями. – М.: Педагогика, 1986. – 160 с.

18.  Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман // Під заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 107 с.

19.  Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка. – М.: Педагогика, 1989. – 160 с.: ил.

 

Змістовий модуль 3. Психологічний супровід материнства

Семінарське заняття 5. Моделі психологічного супроводу батьківства (4 год.).

1.      Батьківство. Основні концепції розвитку батьківської компетентності.

2.      Психологічний супровід вагітності та пологів.

3.      Технології психологічного супроводу батьківства.

4.      Використання арт-методів у підготовці до материнства.

Запитання та завдання:

1.      Що таке батьківство?

2.      Якій моделі психологічної допомоги сім’ї ви надаєте перевагу і чому?

3.      Яка сутність гуманістичного підходу у сімейному вихованні за Т.Гордоном?

4.      Якою є парадигма корекційної роботи із сім’єю у батьківських групах?

5.      Які методи можна використовувати у роботі з батьками?

6.      У яких випадках використовується метод сімейної скульптури?

7.      Обґрунтуйте ставлення до сім’ї як до сімейної системи (В.Сатір) і як психотерапевта (Н.Пезешкіан).

8.      Апробуйте вправи В.Сатір на розвиток гуманізму сімейних стосунків. Відрефлексуйте свої переживання.

Література.

1.      Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии. –  2002. – № 5. – С. 144-153.

2.      Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96 с.

3.      Васильева О.С., Могилевская Е.В. Групповая работа с беременными женщинами: психологический аспект // Психологический журнал. – 2001. – №1. – С. 82-89.

4.      Гордон Т. Повышение родительской эффективности // Фромм А., Гордон Т. Популярная психология. – Екатеринбург: Арт Лтд, 1997. – С. 321-607.

5.      Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Метод. Матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н.В.Зимівець; За заг. ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 205 с.: си.

6.      Кравець В.П. Психологія сімейного життя. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1995. – 696 с.

7.      Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. Центр „Академія», 2001. – 244 с.

8.      Культура життєвого самовизначення. Частина ІІІ. Старша школа. Методичний посібник / Наукове керівництво та редакція І.Д.Звєрєвої. – К. – 2003. – 680 с.

9.      Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – 384 с.

10.  Ланцбург М.Е. Психологическая служба поддержки беременных женщин и молодых родителей // Психологическая наука и образование – 2004. - №3. – С. 88-96.

11.  Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

12.  Основи батьківської компетентності: Навч. посіб.: Т.Г.Веретенко, І.Д.Звєрєва, Н.Ю.Шевченко – К.: Наук. Світ, 2006. – 156 с.

13.  Практикум по арт-терапии / под.ред. А.И.Копытина. – СПб: Питер, 2000. – 448 с.:ил. – (Серия „Практикум по психологии).

14.  Психология и психоанализ беременности. Учебное пособие по психологии материнства. Для факультетов: психологических, медицинских и социальной работы – Самара, 2003. – 784 с.

15.  Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. – М., 1994.

16.  Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М., 1992.

17.  Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод матеріали для тренера / Авт. – упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман // під заг. ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук.світ, 2004. – 107 с.

18.  Шпєвак З. Як говорити, щоб діти нас слухали. Як слухати, щоб діти з нами говорили / Робочі матеріали семінару. -  К., Християнський дитячий фонд. – 23 с.

19.  Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М.; СПб.: Фолиум, – 1996. – 107 с.

20.  Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. – СПб.: Питер, 1999. – 656 с.

Теми лабораторних робіт

Лабораторне заняття № 1

Тема. Визначення емоційно-ціннісного ставлення до майбутнього батьківства за допомогою методики ЦТО А. Еткінда.

Мета: Дослідити емоційне ставлення до майбутнього батьківства.

Ресурси: Бланки тесту з переліком слів-стимулів, ручка, набір кольорів тесту М.Люшера.

Процедура:

І етап. Учасникам пропонується 24 слова-стимули, пов’язані з батьківською сферою проасоціювати з кольорами тесту М. Люшера. Вибрані кольори можуть повторюватися.

На ІІ етапі дослідження експериментатор пропонує прорангувати кольори за рівнем емоційного прийняття: від найбільш прийнятного до найбільш неприйнятного.

В аналізі проведеного тестування враховуються ті поняття, які асоціюються з найбільш привабливим і найбільш непривабливим кольором і оцінюються як емоційно-прийнятні та емоційно-неприйнятні. Таким чином можна визначити ставлення до різних аспектів майбутнього та актуального батьківства, що проявляється на несвідомому рівні.

 Цей метод дає оцінку емоційного компоненту ставлень індивіда і включає три модальності: позитивні, негативні, нейтральні. Емоційно-ціннісне ставлення до материнства відображає виникнення потреби в материнстві на основі рефлексії своїх переживань, прийняття (на неусвідомлюваному та усвідомлюваному рівнях) майбутнього народження дитини, надання цьому життєвого смислу, адекватно і динамічно вбудованого в загальну ієрархію смисло-життєвих орієнтацій. 

Література.

1.Изард К. Эмоции человека. Пер. с англ. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1980. – 440 с.

2.Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопр. психологии. - 2000. - № 5. -  С.18-27.

3.Мясищев В.Н. Психология отношений. М.; Воронеж: Институт практической психологии, 1995. – 356 с.

4.Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

5.Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики родительского отношения // Вопросы психологии. –  2000. – № 3. – С. 3-14.

6.Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности (Учебное пособие). – М.:МГУ, 1980. – 174 с.

7.Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М.; СПб.: Фолиум, – 1996. – 107 с.

8.Эткинд А.М. Цветовой тест отношений / Общая психодиагностика /Под ред. А.А.Бодалева, В.В.Столина. – М.: МГУ, 1987. – С.119-123.

Лабораторне заняття № 2

Тема. Дослідження ставлення до майбутнього батьківства та до різних сторін сімейного життя за методикою PARI Е.Шеффер та Р.Белл.

Мета: апробація методики PARI для роботи з батьками.

Ресурси: бланки з переліком тверджень, ручка.

Процедура:

1.За 4-бальною шкалою студенти оцінюють кожне з тверджень у відповідності із погодженням із ним.

2.Здійснення кількісного аналізу за 23 шкалами.

3.Визначення переважаючого стилю батьківського ставлення з трьома групами: групи: 1- оптимальний емоційний контакт, 2- надлишкова емоційна дистанція з дитиною, 3 – надлишкова концентрація на дитині.

4.Узагальнення та якісний аналіз проведеної методики. Висновки.

Література.

1.Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций // Вопросы психологии. –  2002. – № 5. – С. 144-153.

2.Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материнству // Вопр. психологии. - 2000. - № 5. -  С.18-27.

3.Мясищев В.Н. Психология отношений. - Воронеж: Институт практической психологии, 1995. – 356 с.

4.Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

5.Смирнова Е.О., Быкова М.В. Опыт исследования структуры и динамики родительского отношения // Вопросы психологии. –  2000. – № 3. – С. 3-14.

6.Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М. – 1996. – 107 с.

Лабораторне заняття № 3.

Тема. Дослідження стилю батьківського ставлення за методикою „Опитувальник батьківського ставлення до дітей» (ОРО) Варги-Століна.

Мета: визначення стилю батьківського ставлення.

Ресурси: бланки з переліком тверджень, ручка.

Процедура:

1.      Робота з методикою PARI.

2.      Визначення переважаючого стилю батьківського ставлення („Прийняття», „Кооперація», „Симбіоз», „Контроль»  („Авторитарна гіперсоціалізація»), „Маленький невдаха» (інфантилізація).

3.      Якісний аналіз. Висновки.  

Література.

1.Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения: Автореф. дис.канд.психол. наук. – М., 1987. – 21 с.

2.Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком, как? –  М.: Масс Медиа, 1995. – 240 с.

3.Кедрова Н. „Здесь и теперь» в контакте матери и ребенка (как быть плохой матерью) // Московский Психотерапевтический журнал. –  1994. –  № 3. – С. 25-33.

4.Кошелева А.Д., Алексеева А.С. Диагностика и коррекция материнского отношения. – М.: НИИ семьи, 1997. – 60 с.

5.Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003. – 319 с.

6.Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М.; СПб.: Фолиум, – 1996. – 107 с.

Лабораторне заняття № 4.

Тема.  Психологічна підготовка молоді до майбутнього батьківства (4 год.).

Мета: розвиток вміння організовувати та проводити просвітницький тренінг підготовки до майбутнього батьківства.

 План проведення.

1.      Організація психологічної просвіти з метою підготовки до майбутнього батьківства старшокласників.

2.      Особливості проведення просвітницького тренінгу для старшокласниць „Я – майбутня мама», методичні коментарі.

3.      Проведення методик:

-        інформаційне повідомлення „Психологічна дистанція у спілкуванні»,   „Діалог спинами»,  „Ангели» (заняття „Міжособистісний простір у спілкуванні»);

-        інформаційне повідомлення „Два світи – чоловік та жінка», груповий малюнок „Жіноче та чоловіче начало» (заняття „Психологія статі»);

-        мозковий штурм „Сексуальні рішення в нашому житті», „Вчимось приймати рішення», рольова гра  „Проблемна ситуація» (заняття „Формування сексуальної культури особистості»);

-        інформаційне повідомлення „Умови готовності майбутнього подружжя до шлюбу», „Інтерв’ю», малювання „Моя майбутня сім’я» (заняття  „Сім’я та її значення в житті людини»);

-        інформаційне повідомлення „Психологічна підготовка до народження дитини», мозаїка „Все про вагітність», перегляд відеофільму „Разом до гармонії» (заняття  „Вагітність як особливий стан жінки»)

-        казка для роздумів „Чайка Доллі», „Дитина в кожному з нас», керована дискусія „Батьківські стереотипи», „Стиль сімейного виховання» (заняття „Створення батьками повноцінних умов розвитку дитини»).

4.      Обговорення результатів тренінгу. Висновки.

Література.

1.Кон И.С. Введение в сексологию. М., 1989. – 105 с.

2.Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства. – К.: Видавн. Центр „Академія», 2001. – 244 с.

3.Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с англ.: улучш.изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. 192 с.: ил.

4.Соколов Д.Ю. Сказки и сказкотерапия, а еще Лунные дорожки, или приключения принца Эно. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 224 с.

5.Програма просвітницького тренінгу „Я – майбутня мама» для дівчат старшого шкільного віку / Автор-упоряд.: О.В.Тіунова. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2008. – 90 с.: іл.

6.Радчук Г.К., Тіунова О.В. Конструктивна взаємодія батьків і дітей як основа їхнього фізичного та психічного здоров’я // Основи громадського здоров’я: теорія і практика. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.В.Безпалько. – Ужгород: ВАТ „Патент», 2008. – 322 с.

7.Радчук Г.К., Тіунова О.В. Сімейне виховання (освітній тренінг для батьків). Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: „Навчальна книга – Богдан», 2008. – 120 с.

8.Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади: Метод. матеріали для Ведучийа / Авт.-упор.: О.В.Безпалько, Т.Л.Лях, В.В.Молочний, Т.П.Цюман; За заг.ред. Г.М.Лактіонової. – К.: Наук. Світ, 2003. – 107 с.: іл.

 

 

23