yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->6. ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Социальная педагогика

6. ЗАВДАННЯ  ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Вид роботи

К-сть год.

1.   

Опрацювати наукові джерела з проблеми материнства

8 год.

2.   

Визначити особливості виховної діяльності матері (за однією з праць, зазначених у списку рекомендованої літератури, на вибір студента) і написати твір на цю тему.

6 год.

3.   

Дослідити представленість материнського архетипу в українському фольклорі.

4 год.

4.   

Описати особливості українських народних звичаїв підготовки до шлюбу на основі праці Ф.Вовка „Студії з української етнографії та антропології»

4 год.

5.   

Проаналізувати поради щодо підготовки до шлюбу у роботі Арістотеля „Політика».

4 год.

6.   

Описати проблеми виховання дітей раннього віку у роботі Платона „Закони».

4 год.

7.   

Визначити основні аспекти у поглядах Л. да Вінчі на материнство та дитинство у роботі „Анатомія. Записи і малюнки», що є актуальними і у сучасному світі.

4 год.

8.   

Описати особливості виховної діяльності матері за доби Відродження.

2 год.

9.   

Описати педагогічну діяльність матері у працях Ж.-Ж.Руссо «Еміль, або Про виховання», Й. Песталоцці „Метод. Пам’ятна записка Песталоцці», І.Франка „Жінка – мати», В.Прейєра „Духовний розвиток у першому дитинстві» (1 праця на студента)

4 год.

10.               

Підготувати виступ на тему „Як здійснювалася підготовка майбутньої матері у Давній Греції та Стародавньому Римі».

6 год.

11.               

Визначити рівень ставлення до майбутнього материнства методикою ОРО А.Варги, батьківських установок методикою PARI Е.Шеффер, Л.Белл.

6 год.

12.               

Розробити заняття для старшокласників з метою підготовки до майбутнього материнства.

8 год.

 

                                                                         Всього:

60 год.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання) 

Завдання 1 рівня.

Написати реферат на тему:

1.      Психологія батьківської любові.

2.      Психологічна сутність материнства.

3.      Материнство  та батьківство як конкретна мотиваційно-потребова сфера особистості.

4.      Психологічна робота із сім’єю, яка очікує дитину.

5.      Психологічний супровід сімейного виховання.

6.      Методи психологічної роботи з  батьками.

7.      Репрезентація материнського архетипу в міфології та фольклорі.

8.      Підліткова вагітність та раннє материнство.

9.      Виховання в утробі матері.

10.  Як народити здорову дитину.

11.  Народження дитини та взаємодія з нею.

12.  Духовний зв’язок матері та дитини.

13.  Ставлення до пологів як відображення установки цивілізації щодо цінностей та сенсу людського життя.

 Завдання 2 рівня.

1.      Провести дослідження уявлень студентів про майбутнє материнство та батьківство, використовуючи комплекс психодіагностичних методів.

2.      Провести контент-аналіз висловлювань людей різних поколінь про сутність батьківської любові.

3.      Провести дослідження психологічної готовності до материнства та батьківства.

4.      Провести психодіагностику сім’ї та сімейного виховання.

5.      Скласти психологічний портрет сім’ї як об’єкта психологічного супроводу.

6.      Підібрати на основі аналізу літератури серію вправ для розвитку розуміння батьками своєї дитини.

Завдання 3 рівня.

Скласти програму:

1.      Підготовки молоді до майбутнього сімейного життя та батьківства.

2.      Психологічної підтримки сім’ї на основі діагностики та запиту батьків.

3.      Психологічного супроводу сім’ї в період очікування дитини.

4.      Дискусії на тему „Яка вона, ідеальна дитина?».

5.      Семінару для батьків „Основи сімейного виховання».

6.      Тренінгу підготовки молодого подружжя до народження дитини.

7.      Просвітницького тренінгу для батьків „Основи батьківської компетентності».

8.      Батьківських зборів на тему „Стилі батьківського виховання».

9.      Просвітницького тренінгу для батьків на тему: „Чи варто карати дитину?».

10.  Просвітницького тренінгу для батьків на тему: „Психологічні умови розвитку дитини у ранньому віці».

11.  Просвітницького тренінгу для батьків на тему: „Ваша дитина – підліток, шляхи до взаєморозуміння».

12.  Просвітницького тренінгу для батьків на тему: „Як спілкуватися з дитиною?».

Критерії оцінювання: завдання 1 рівня складності: 0-10 б.; 2 рівня: 0 -15б.; 3 рівня: 20б.

8. Методи навчання: лекції, семінарські заняття, тренінгові заняття, інтерактивні методи навчання, обговорення, керована дискусія, робота з роздатковим матеріалом, арт-методи, розв’язування творчих завдань, робота в Інтернет. 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування, оцінка за навчальний проект, проведену самостійну роботу, підсумковий письмовий тест.

10. РОЗПОДІЛ   БАЛІВ,  що ПРИСВОЮються  СТУДЕНТАМ

Модуль 1

(поточне тестування)

Модуль 2

(навчальний проект)

Модуль 2

(самостійна робота)

Модуль 3

(підсумковий контроль)

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

 

20

 

15

 

15

 

100

10

15

25

 

Шкала оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А); 

85-89 балів – дуже добре (В)

75–84  бали - добре (С);

65-74 бали – посередньо (Д)

60–64 бали  - задовільно (E);

35–59 балів - незадовільно  з можливістю повторного складання (Fх);

1–34  балів  - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

 

 

24