yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Педагогика->Содержание->Формування готовності старшокласників до створення сім’ї

Социальная педагогика

Формування готовності старшокласників до створення сім’ї

 

Актуальність. Сімейна політика всіх цивілізованих країн своїм пріоритетним завданням вважає зміцнення інституту сім’ї. Але у сучасних системах виховання та освіти більшості країн практично відсутня спеціальна підготовка до шлюбу і виконання подружніх обов’язків. Молоді люди, перебуваючи в полоні сентиментальних, романтичних уявлень, одружуються і не знають правил та закономірностей подружнього життя. Багато хто з них потім швидко розлучається. Наукове вивчення соціально-психологічних аспектів підготовки молоді до шлюбу, надання їм поряд з іншим, належного значення, виведення на високий рівень розвитку культури шлюбно-сімейних відносин  є однією з актуальних проблем психологічної  науки.

Аналіз джерельної бази. Сімейна проблематика досить широко представлена як у соціологічних (С.І.Голод, В.І.Зацепін, М.С.Мацковський, А.Г.Харчев, Д.М.Чечот та ін.), так і у психологічних (М.І.Алексєєва, Т.В.Буленко, Т.В.Балакун, С.В.Дворяк, Е.Г.Ейдеміллер, З.М.Кісарчук, Г.С.Кочарян, А.С.Кочарян, Б.Г.Херсонський, В.В.Юстицький та ін.) роботах.

Проблема підготовки учнівської молоді до сімейного життя, статевого та дошлюбного виховання знайшла своє відображення також у дослідженнях вітчизняних педагогів. Ними вивчались такі аспекти даної проблеми: теоретичні основи статевого виховання (В.Є.Каган, В.М.Колбановський, Л.І.Слинько); статеве виховання в сім’ї (А.В.Говорун, Г.Ф.Дейнега, Д.В.Колесов); моральні аспекти підготовки школярів до сімейного життя (Л.Я.Верб, 3.Г.Зайцева, Р.А.Лемехова, І.А.Трухін); індивідуальний підхід до старшокласників у підготовці майбутнього сім’янина (В.М.Бизова, М.Ф.Феоктистова).

Виклад основного матеріалу. Одна з практичних задач у сфері психології сім’ї – підготовка молоді до створення сім’ї. Підготовка до сімейного життя - це складний цілісний процес, показником результативності якого є готовність молодих людей правильно будувати свої взаємини у подружньому житті. У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді.

У формуванні майбутнього сім’янина важливе значення має процес підготовки та формування психологічної готовності особистості до створення сім’ї та виконання подружніх ролей. Роль психологічних чинників у створенні сприятливого морального клімату сім’ї важко переоцінити. Тому кожна молода людина, яка вступає в шлюб, повинна пройти серйозну психологічну підготовку, основні завдання якої ми сформулювали так: розвиток психологічної готовності особистості кожного старшокласника до створення у майбутньому сім’ї, вміння спілкуватись і співпрацювати, йти назустріч іншим людям; розвиток розуміння психології дружби і кохання, ознайомлення молоді з основами морально-психологічного клімату сім’ї, етапами досягнення подружньої сумісності, умовами гармонізації сімейних стосунків; навчання розумінню психологічних відмінностей чоловіка і жінки, умінню враховувати їх у міжстатевому спілкуванні; готовності і вміння регулювати складні конфліктні ситуації в міжособистісному  спілкуванні та сім’ї; ознайомлення з основними типами темпераменту, характеру та формування вміння враховувати їх у міжособистісному спілкуванні; озброєння прийомами елементарної психічної саморегуляції, методикою самоконтролю і самокорекції поведінки та особистісних якостей.

Загалом підготовка до сімейного життя повинна включати такі складові:

-  загально-соціальна та матеріально-економічна - ідейні цінності сім’ї, соціальні ролі подружжя та батьків; а також знання про бюджет сім’ї, її матеріальне забезпечення;

-  житлово-побутова - організація життя, житлові умови і вміння вести домашнє господарство;

-  демографічна - знання про репродуктивне здоров’я, планування в сім’ї, народження в сім’ї бажаних дітей;

-  комунікативна - стосунки в сім’ї між подружжям, членами родини, з оточуючими, виховання моральних якостей, необхідних для нормальних взаємин (чесність, порядність, взаємодопомога, взаєморозуміння, милосердя, доброта, відповідальність, почуття обов’язку, толерантність, повага до батьків, членів родини, формування правильних уявлень про ролі чоловіка і жінки у сім’ї); оволодіння навичками спілкування, вміння розуміти інших людей; знання про гармонію сексуальних стосунків;

-  виховна - відповідальність за виховання дітей, розуміння основ сімейного виховання, ролі батька й матері у житті дитини;

-  правова - знання з основ законодавства про шлюб та сім’ю, сімейну угоду, про обов’язки подружжя один перед одним, батьків перед дітьми, перед суспільством.

Соціально-психологічна готовність до створення сім’ї як комплекс взаємопов’язаних характеристик самосвідомості включає мотиваційно-ціннісний компонент, що знаходить своє вираження в смисловій сфері, Я – життєвих орієнтаціях, переконаннях, моральних настановленнях; когнітивний компонент як наявність системи знань, належного рівня поінформованості щодо функціонування сім’ї; емоційно-регулятивний компонент як здатність до рефлексії та саморегуляції поведінки і емоційних станів; поведінковий — як сукупність соціально-психологічних умінь та навичок, необхідних для шлюбно-сімейної взаємодії.

Серед прийнятих у суспільстві показників готовності особистості до створення сім’ї називаються такі, як завершення освіти, здобуття професії, початок самостійної трудової діяльності. З цим нерозривно пов’язана соціально-економічна готовність молоді до шлюбу, сутність якої полягає в можливості майбутніх подружжів самостійно матеріально забезпечити себе і свою сім’ю. Готовність до шлюбу включає усвідомлення молоддю того, що вони беруть на себе відповідальність один за одного, за сім’ю, за дітей.

Результати дослідження. Метою нашого дослідження було вивчення готовності випускників шкіл до різних аспектів сімейного життя. У проведеному нами опитуванні взяло участь 40 учнів. Вік респондентів – 16-17 років.

Опитування проводилось з метою отримання більш достовірних результатів, анонімно, без вказування прізвища. Узагальнена самооцінка учнями проводились за 10-бальною системою. Результати вивчення представлені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Ступінь готовності старшокласників до різних аспектів сімейного життя

№ п/п

Аспекти сімейного життя

Середня самооцінка

І.

Виховання дітей

4,8

2.

Взаємини із шлюбним партнером

8,1

3.

Інтимні стосунки

2,3

4.

Самостійне ведення домашнього господарства

6,3

5.

Розподіл сімейного бюджету

5,2

 

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що учні досить низько оцінюють рівень готовності старшокласників до сімейного життя. Проте в оцінці готовності старшокласників до виховання своїх дітей, самостійного ведення домашнього господарства та щодо взаємин із своїм майбутнім шлюбним партнером слід зазначити, що вона дещо вища. Результати вказують на те, наскільки реальне життя є для молоді складнішим, суперечливішим і відрізняється від ідеального, уявного.

Юнака чи дівчину не можна вважати підготовленими до шлюбу, якщо у них не сформований ідеал сучасної сім’ї, якщо вони не мають чіткого уявлення про те, навіщо вступають у шлюб, чого чекають від сім’ї, які сімейні відносини хочуть побудувати, які обов’язки на них накладає шлюб, батьківство, як оптимально поєднувати сімейні і суспільні обов’язки тощо.

Загальне уявлення школярів про кохання та міжстатеве спілкування, як встановлено за результатами опитування, є не зовсім однозначним, поверховим, що свідчить про те, що для більшості з них проблеми створення сім’ї ще не є актуальними.

Для того, щоб уміти розв’язувати конфлікти майбутні подружжя повинні знати можливі причини, джерела їх виникнення. Справжні причини конфлікту часто дуже важко виявити через психологічні ускладнення. По-перше, в будь-якому конфлікті раціональне начало, зазвичай, послаблене емоціями. По-друге, істинні причини конфлікту можуть бути приховані в глибинах підсвідомості і проявлятися на поверхні лише у вигляді неприйнятних для „Я-концепції» особистості мотивів. По-третє, причини конфліктів можуть бути невловимі через так званий закон кругової каузальності (причинності) сімейних відносин, який проявляється в конфліктах.

Встановлено, що старшокласники не знають про те, що хоча конфліктні ситуації й порушують звичний хід подружнього життя, проте вони певною мірою можуть відкривати можливості для розвитку відносин, для досягнення вищого рівня взаємодії, для вирішення назрілих суперечностей. Як буде розв’язана конфліктна ситуація, визначається не тільки і не стільки характером самого конфлікту, скільки ставленням майбутніх членів сім’ї до нього.

Серед прийнятих у суспільстві показників готовності особистості до створення сім’ї називаються такі, як завершення освіти, здобуття професії, початок самостійної трудової діяльності. З цим нерозривно пов’язана соціально-економічна готовність молоді до шлюбу, сутність якої полягає в можливості майбутніх подружжів самостійно матеріально забезпечити себе і свою сім’ю. Готовність до шлюбу включає усвідомлення молоддю того, що вони беруть на себе відповідальність один за одного, за сім’ю, за дітей. З метою її діагностики нами були вивчені орієнтації учнів старшої школи на сім’ю. Їх результати подані у таблиці 2.

 

8