yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.2 Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Соціальне страхування

3.2 Доходи бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

3.2.1 Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

Джерелами формування коштів загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, є:

1) страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахо­ваних осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законом;

2)     суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до актів законодавства;

3)     благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

4)     асигнування із Державного бюджету України;

5)     інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти ФСС ТВП не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за цільовим призначенням. При їх невикористанні у поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

Для забезпечення фінансової стабільності ФСС ТВП утво­рюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансу­вання всіх видів матеріального забезпечення в розрахунку на місяць.

 

3.2.2 Платники страхових внесків та їх реєстрація

 

Платниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності є страхувальники та застраховані особи.

До страхувальників належать:

1) підприємства, установи, організації, їх об'єднання, бюд­жетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання гро­мадян та інші юридичні особи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, в особі власника або уповно­важеного ним органу;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи страху­вальників, що не мають статусу юридичної особи і самостійно проводять розрахунки з оплати праці, інші суб'єкти господарсь­кої діяльності, що використовують працю найманих працівників і не мають статусу юридичної особи;

3)    фізичні особи, які використовують працю найманих пра­цівників;

4)    розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації, філії та представництва, які використовують працю найманих працівників;

5) на добровільних засадах брати участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні можуть:

а) громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування краї­ни, в якій вони перебувають;

б)особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);

в) фізичні особи, які виконують роботи згідно з цивільно-пра­вовими угодами.

Реєстрація страхувальників провадиться за їх місцезнаходжен­ням (юридичною адресою), а стосовно фізичних осіб — за місцем їх проживання у робочих органах відділень ФСС ТВП у районах та містах республіканського (АР Крим) та обласного значення.

Страхувальники — юридичні та фізичні особи — набувають статусу платників страхових внесків з дня їх реєстрації в органах ФСС ТВП. Страхувальники, які підлягають обов'язковій реє­страції, повинні зареєструватися у десятиденний строк з дня:

—отримання свідоцтва про державну реєстрацію;

—прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу, якщо відповідно до законодавства України державна реє­страція таких страхувальників не проводиться;

—укладання трудового договору з першим найманим праців­ником (для страхувальника — фізичної особи, що викорис­товує найману працю);

— зміни місцезнаходження (юридичної адреси) страхуваль­ника.

Страхувальники - юридичні особи, зазначені в пунктах 1, 2 і 4, подають:

·   заяву;

·   завірені відповідальною особою органу ФСС ТВП копії таких документів:

       - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності;

       - довідки органу статистики про включення до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та організацій України або довідки органу Державної податкової адміністрації Украї­ни (ДПА) про включення страхувальника до Тимчасового реєстру платників податків.

Страхувальники – фізичні особи, зазначені в пунктах 3 і 5, показують паспорт і подають:

·   заяву;

·   завірені відповідальною особою органу ФСС ТВП копії та­ких документів:

      - довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Дер­жавного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

      - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності або документа, що підтверджує роботу особи в країні, де вона перебуває, та що вона не застрахована в системі соціального страхування з тимчасової непрацездат­ності цієї країни (для страхувальників, зазначених у пункті 5а) або копії цивільно-правових угод (для страхувальників, зазначених у пункті 5в).

На підставі отриманих документів щодо кожного страхувальника робляться записи в журналах обліку страхувальників, а подані до­кументи підшиваються до персональної справи страхувальника, на якій проставляється його реєстраційний номер. Після реєстрації страхувальнику видається повідомлення.

За порушення строку реєстрації страхувальника на нього на­кладається штраф у розмірі 50% від суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страху­вальник повинен був зареєструватися, а також можуть бути на­кладені адміністративні стягнення.

 

 

10