yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати

Соціальне страхування

3.2.3 Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування та строки сплати

Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працез­датності та витратами, зумовленими народженням та похован­ням, щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встанов­люється Верховною Радою України для роботодавців і застрахо­ваних осіб.

Розмір внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності складає:

- для роботодавців – 1,4% від суми фактичних витрат на опла­ту праці найманих працівників, а на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, нараховується на суми фактичних витрат на оплату праці – 0,7% - за найманих працівників-інвалідів, 1,4% - за інших працівників.

- для найманих працівників – 1%, якщо заробітна плата вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи, та 0,5%, якщо заробітна плата нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи;

- для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому держав­ному соціальному страхуванні на добровільних засадах – 3,4% від суми оподатковуваного доходу.

Страхові внески на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності нараховуються в межах граничної суми заробіт­ної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України в розрахунку на кожну застраховану особу і складає 10035 грн.

Страхувальники-роботодавці щомісячно нараховують стра­хові внески у встановлених розмірах. При цьому не мають зна­чення джерела фінансування витрат на оплату праці. Нарахуван­ня здійснюються без зменшення заробітної плати на суму по­датків та обов'язкових платежів.

Страхові внески нараховуються на суми оплати праці всіх категорій найманих працівників, у тому числі позаштатних, сезонних, тимчасових і тих, хто виконує ро­боту за сумісництвом.

У разі одержання від підприємств доходів у натуральній формі (продукцією власного виробництва) розмір доходу пра­цівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у тому поточному місяці, в якому прове­дено нарахування доходів.

Нараховані страхові внески за відрахуванням суми витрат, здійснених страхувальниками за рахунок коштів ФСС ТВП, сплачуються страхувальниками шля­хом перерахування відповідних сум на рахунок ФСС ТВП.

Перерахування коштів на рахунок ФСС ТВП страхувальниками-роботодавцями здійснюється одночасно з одержанням коштів на оплату праці.

У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески повинні бути пере­раховані до ФСС ТВП не пізніше дня, встановленого для випла­ти заробітної плати за другу половину місяця.

Суми інших платежів перераховуються на рахунок ФСС ТВП у день, установлений для виплати заробітної плати за той місяць, в якому ці платежі нараховані або внесені до каси страхувальни­ка. Не сплачені в строк кошти вважаються недоїмкою.

Страхувальники, які здійснюють виплату заробітної плати своїм працівникам на поточні рахунки в установах банків, про­вадять відповідні платежі до ФСС ТВП у день перерахування коштів на їх особові рахунки.

Страхувальники, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, нараховують страхові внески з дня прийняття рішення про таку участь, але не пізніше дня реєстрації в органі ФСС ТВП у розмірі, встановленому чинним законодавством. Перерахування страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому був отриманий дохід.

Сплата страхових внесків провадиться за безготівковими роз­рахунками або готівкою через установи банків, а у випадку відсут­ності рахунків в установах банків — поштовими переказами че­рез підприємства зв'язку на рахунок ФСС ТВП.

Страхові внески на суму оплати праці, що нарахована в іно­земній валюті, обчислюються і сплачуються в національній ва­люті України. Для нарахування страхових внесків доходи, одер­жані в іноземній валюті, перераховуються у національну грошо­ву одиницю за офіційним курсом Національного банку України на день сплати страхових внесків.

 

 

 

11