yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП

Соціальне страхування

3.2.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП

Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і по­внотою перерахування й надходження страхових внесків та інших платежів до ФСС ТВП здійснюють страхувальники, ви­борні органи профспілок на підприємстві, в установі, організації, комісії із соціального страхування на підприємстві та центральні й територіальні органи фонду.

Органи ФСС ТВП проводять ревізії та перевірки на підприє­мствах, в організаціях. Перевірці підлягають бухгалтерські до­кументи щодо повноти нарахування страхових внесків на опла­ту праці найманих працівників, платіжні доручення про перера­хування сум страхових внесків та інших платежів на рахунок ФСС ТВП, касові документи про сплату (часткової) повної вар­тості путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлен­ня, оплачених за рахунок коштів ФСС ТВП, видаткові докумен­ти на проведені виплати і перерахування, акти розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, відповідність да­них фінансових звітів за коштами ФСС ТВП балансовим рахун­кам «За соціальним страхуванням».

Перевірці підлягають документи за поточний і попередній роки, а в разі виявлення порушень або зловживань — за більш ранні періоди.

За результатами перевірки складається акт у двох примірни­ках і підписується особами, які проводили перевірку, та керів­ником і головним бухгалтером страхувальника. Один із при­мірників акта передається під розписку керівникові або голов­ному бухгалтеру страхувальника.

В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення в нарахуванні та сплаті страхових внесків і пені, обчисленні та виплаті допомоги; відображаються суми до­датково нарахованих страхових внесків і пені. Зміст порушення викладається в акті із зазначенням порушених нормативно-правових актів.

Суми донарахованих платежів і фінансових санкцій сплачу­ються страхувальниками на рахунок ФСС ТВП у десятиденний термін із дня складання акта ревізії чи перевірки окремим платі­жним дорученням.

У разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприєм­ства або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності від підписання акта перевірки посадовою особою органу ФСС ТВП складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови. При цьому в акті слід зазначити про ознайомлення ке­рівника і головного бухгалтера підприємства, фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності із змістом акта перевірки та нормативно-правовими актами.

Посадові особи страхувальників, винні у порушенні встанов­леного порядку реєстрації платників страхових внесків, сплати платежів до ФСС ТВП, у неподанні звітності залежно від об­ставин справи притягуються до матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Органи ФСС ТВП надсилають матеріали, що підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду чи іншого визна­ченого  законом органу.

 

 

13