yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.4.3 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Соціальне страхування

3.4.3 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втра­ту заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагіт­ністю та пологами.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі випла­чується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до І - IV категорій осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів та 90 — після пологів).

Розмір зазначеної допомоги обчислюється су­марно та надається застрахованій особі у повному обсязі неза­лежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Допомога виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народ­ження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення та до закінчення 56 календарних днів (70 календар­них днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до І - IV категорій осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи).

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагіт­ністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності лис­ток непрацездатності з тимчасової непрацездатності закриваєть­ся і з дня настання цієї відпустки видається інший листок не­працездатності. Кожний із зазначених листків оплачується за відповідними нормами.

За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої за шість останніх місяців, і не залежить від страхового ста­жу.

Сума допомоги працівниці підприєм­ства розраховується як добуток її середньоденної заробітної плати та кількості робочих днів (годин), що припадають на період відпустки працівниці у зв’язку з вагітністю та по­логами:

 

П = З  Д,

де   П— сума допомоги;

       З — середньоденна заробітна плата особи;

      Дкількість робочих днів непрацездатності, що припадають на період відпустки.

 

До розрахунку допомоги приймаються не всі календарні, а лише робочі дні. Це пояснюється безпосе­редньо метою виплати допомоги - компенсувати застрахованій жінці втрату її заробітної плати.

Допомога не включається до сукупно­го оподатковуваного доходу працівниці, а тому не обкладається внесками до соціальних фондів.

Виплата допомоги незастрахованим особам здійснюється згідно із Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (ст.9).

Допомогу можуть отримати усі жінки, які не застраховані в системі соціального страху­вання.

Допомога надається сумарно — відразу за весь період дек­ретної відпустки. Розмір допомоги становить 100% середньомі­сячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги на випадок безробіття тощо) жінки, але не менше 25% встанов­леного законодавством прожиткового мінімуму для працездат­ної особи з розрахунку на місяць .

Допомога призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання одержу­вача на підставі документів, визначених чинним законодавством.

 

 

17