yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.4.6 Допомога на поховання

Соціальне страхування

3.4.6 Допомога на поховання

Допомога на поховання надається у разі смерті застрахова­ної особи, а також членів її сім'ї, які перебували на її утриманні:

1) дружини (чоловіка);

2)дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають праце­здатних батьків), а також студентів та учнів середніх професій­но-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;

3)    батька, матері;

4)    діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застра­хованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів грома­дянського стану.

Допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи при­значається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, та до­відки з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні застрахованої особи.

Згідно зі ст.46 Закону України від 18 січня 2001 р. № 2240 до­помога на поховання застрахованої особи чи особи, яка перебу­вала на її утриманні, надається в розмірі, встановленому прав­лінням ФСС ТВП, але не менше розміру прожиткового мініму­му, встановленого законом.

Звернутися за допомогою, що виплачується з бюджету ФСС ТВП, можна коли завгодно, оскільки строків давності немає. Суму допомоги визначають на дату смерті.

Виплачують цю допомогу не пізніше дня, наступного за днем звернення. При цьому виплату здійснюють:

— у разі смерті застрахованої особи (крім виплати допомоги на поховання застрахованих осіб, які були пенсіонерами або померли внаслідок нещасного випадку на виробництві) – за останнім місцем її основної роботи перед смертю;

— у разі смерті члена сім'ї, який знаходився на утриманні застрахованої особи, – за місцем основної роботи застрахо­ваної особи.

Випадки, коли допомогу на поховання не виплачують з бюд­жету ФСС ТВП:

1 Допомога на поховання пенсіонерів, за якою необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду або міськвійськомату за місцем проживання пенсіонера. Розмір допомоги на похован­ня пенсіонерів дорівнює двом місячним пенсіям померлого.

2 Допомога на поховання безробітного призначається Фон­дом соціального страхування на випадок безробіття. Розмір до­помоги визначено на рівні прожиткового мінімуму для пра­цездатної особи.

3 Допомога на поховання з місцевих бюджетів надається місцевими органами влади у разі смерті: аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вузу І - IV рівнів акредитації ста­ціонарної форми навчання, учня професійно-технічного навчаль­ного закладу.

Таку саму допомогу виплачує місцева державна адміністрація або виконком ради за рахунок коштів місцевих бюджетів у разі смерті особи, яка не належить до перелічених категорій і не застрахова­на у системі державного соціального страхування.

 

 

19