yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.4.7 Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей,

Соціальне страхування

3.4.7 Порядок планування, обліку та видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей,

придбаних за рахунок коштів ФСС ТВП

Для забезпечення відновлення здоров'я застрахована особа та члени її сім'ї мають право на отримання санаторно-курорт­ного лікування, оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих за­кладах.

Правління ФСС ТВП щорічно розглядає та затверджує план розподілу путівок для застрахованих осіб і членів їх сімей, гра­ничну вартість путівки на ліжко-день у санаторно-курортних закладах, а також розмір часткового фінансування на оздоров­лення дітей у дитячих оздоровчих закладах.

Питання фінансування оздоровчих закладів вирішуються правліннями відділень ФСС ТВП за поданням профспілкових органів, комісій із соціального страхування підприємств, уста­нов, організацій та робочих органів відділень.

Для санаторіїв-профілакторіїв, які частково фінансуються за рахунок коштів ФСС ТВП, гранична вартість путівки на ліжко-день вирішується їх власниками з урахуванням пропозицій комісій із соціального страхування та затверджується виконав­чими дирекціями відділень.

Асигнування на придбання путівок для застрахованих осіб і членів їх сімей плануються в бюджеті ФСС ТВП у межах коштів, передбачених статтею «Оздоровчі заходи».

Планування путівок здійснюється Виконавчою дирекцією ФСС ТВП у розрізі відділень. Проект плану розподілу путівок визначає загальну їх кількість з урахуванням чисельності пра­цюючих в еквіваленті повної зайнятості та фінансового стану ФСС ТВП. Проектом плану передбачаються путівки:

—для застрахованих осіб і членів їх сімей;

—для доліковування застрахованих осіб у відповідних відділен­нях реабілітації на базі санаторно-курортних закладів;

—для створення резерву у виконавчій дирекції та відділеннях ФСС ТВП.

За кошти соціального страхування придбаються путівки лише до санаторіїв та оздоровчих закладів України.

Проект плану розподілу путівок направляється до 1 червня виконавчим дирекціям відділень ФСС ТВП для узгодження. Останні до 1 серпня повертають виконавчій дирекції проект плану із зауваженнями і пропозиціями робочих органів, комісій із соціального страхування. Виконавча дирекція узагальнює отримані матеріали та узгоджує проект плану розподілу путівок з комісією правління з питань страхових виплат та надання со­ціальних послуг. Виконавча дирекція спільно з комісією подає до 1 вересня правлінню проект плану для затвердження.

Плани розподілу путівок відділень ФСС ТВП затверджують­ся на правліннях відділень у двотижневий строк після отриман­ня затвердженого правлінням плану на наступний рік і доводять­ся до робочих органів відділень, які доводять план розподілу путівок до страхувальників.

Застрахованій особі путівка дається за основним місцем ро­боти на підставі рішення комісії із соціального страхування. За­страхована особа отримує її в бухгалтерії страхувальника, яка здійснює облік путівок.

Путівка до дитячого оздоровчого закладу видається безкош­товно або за 10% її вартості, путівка для членів сім'ї — з частко­вою оплатою за 30%; 50% її вартості з урахуванням матеріально­го стану застрахованої особи.

 Кошти за часткову оплату вартості путівки вносяться у касу страхувальника за місцем роботи застрахованої особи з подальшим перерахуванням на рахунок ФСС ТВП, за відсутності каси — через установу банку за місцем реє­страції страхувальника.

Путівки, які надходять до бухгалтерії страхувальника, підля­гають зберіганню та обліку нарівні з грошовими коштами. Стра­хувальник, лікувально-профілактичні установи щоквартально звітують перед робочими органами ФСС ТВП про видані путів­ки.

Правління ФСС ТВП, виконавча дирекція, виконавчі ди­рекції відділень, робочі органи відділень, комісії із соціального страхування здійснюють контроль за правильністю зберігання, обліку, використання путівок, своєчасністю оприбуткування і відображення у звітності часткової оплати за путівки.

 

 

20