yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->3.5 Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності

Соціальне страхування

3.5 Управління соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності є органом, який здійснює:

керівництво та управління загальнообов'язковим держав­ним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втра­тою працездатності та витратами, зумовленими народжен­ням і похованням;

збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів, призначених для фінансування матеріального забез­печення та соціальних послуг;

надання допомог та соціальних послуг, а також контролює використання коштів.

ФСС ТВП є некомерційною самоврядною організацією.

Дер­жава виступає гарантом надання матеріального забезпечення і соціальних послуг застрахованим особам та стабільної діяльності ФСС ТВП, який має права юридичної особи з дня реєстрації ста­туту у спеціально уповноваженому центральному органі вико­навчої влади. Він не може провадити будь-яку іншу діяльність, використовувати страхові кошти не за цільовим призначен­ням. Діяльність регулюється Законом та статутом, який затвер­джується правлінням.

Найвищим органом ФСС ТВП є його правління, яке працює на громадських засадах. Контроль за цільовим використанням коштів соціального страхування здійснює Наглядова рада, до складу якої входять представники від держави, профспілок і ро­ботодавців.

Основними завданнями ФСС ТВП є:

—забезпечення надходження та акумуляції збору на обов'яз­кове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на виплату допомоги з тимчасо­вої непрацездатності, інших видів допомоги, встановлених законодавством, а також на санаторно-курортне лікування та оздоровлення працюючих і членів їх сімей;

—контроль за цільовим використанням коштів, що знаходять­ся на рахунку ФСС ТВП;

—здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забез­печення виплати допомоги із соціального страхування, опла­ти витрат на санаторно-курортне лікування і оздоровлення працюючих та членів їх сімей.

Управління ФСС ТВП здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Управління провадять правління та виконавча дирекція. В АР Крим, областях та в містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекція відпо­відних відділень.

До складу правління входять по 15 представників держави, застрахованих осіб та роботодавців, які виконують свої обов'яз­ки на громадських засадах. Представники від держави призна­чаються Кабінетом Міністрів України, представники застрахо­ваних осіб та роботодавців обираються (делегуються) сторона­ми самостійно. Строк повноважень членів правління становить шість років і закінчується в день першого засідання нового складу правління.

Правління ФСС ТВП:

— визначає поточні та перспективні завдання;

— затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність;

— подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими наро­дженням та похованням;

— розглядає та затверджує річний бюджет ФСС ТВП, звіт про його виконання;

— визначає порядок фінансування та умови надання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення у спе­ціальних оздоровчих закладах (у тому числі і дитячих);

— здійснює контроль за цільовим використанням коштів, ве­денням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надхо­дження та використання;

— вирішує питання щодо формування і використання резерву коштів для забезпечення фінансової стабільності ФСС ТВП у сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпе­чення в розрахунку на місяць;

— спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції, правлінь і виконавчих дирекцій відділень ФСС ТВП;

— обирає голову правління та його заступників;

— розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора виконавчої дирекції ФСС ТВП та його заступників, а також приймає рішення про їх звільнення;

— затверджує структуру органів ФСС ТВП, чисельність їх пра­цівників, асигнування на адміністративно-господарські ви­трати;

— представляє ФСС ТВП у взаємовідносинах з органами дер­жавної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захис­том соціальних прав людини;

— затверджує положення про правління відділення;

— здійснює інші функції, передбачені статутом.

Виконавчим органом правління, який забезпечує виконан­ня його рішень, є виконавча дирекція.

Виконавча дирекція ФСС ТВП здійснює такі повноваження:

— забезпечує збір та акумуляцію внесків на загальнообов'яз­кове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасо­вою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

— здійснює оперативне розпорядження страховими коштами у межах затвердженого бюджету;

— здійснює матеріальне забезпечення та надає соціальні по­слуги;

— здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчас­ною сплатою страхових внесків, а також забезпечує цільове використання коштів загально-обов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

— представляє інтереси страховика у судових та інших орга­нах;

— готує та подає на розгляд правління: пропозиції щодо роз­міру страхових внесків на наступний рік; проект бюджету та звіт про його виконання; пропозиції щодо розміру резерв­них коштів.

Наглядова рада ФСС ТВП, яка діє відповідно до законодавства України, здійснює контроль за цільовим використанням коштів.

 

3.6 Контрольні запитання

 

1 Що передбачає загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання з тимчасової втрати працездатності?

2 За якими принципами здійснюється страхування з тимчасової втрати працездатності?

3 Хто належить до суб'єктів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

4 Які особи підлягають загальнообов'язковому державному соціаль­ному страхуванню з тимчасової втрати працездатності?

5 Які є джерела формування коштів соціального страхування з тим­часової втрати працездатності?

6                 Хто належить до платників обов'язкових внесків до ФСС ТВП?

7                 Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

8                 Які розміри внесків на соціальне страхування з тимчасової втра­ти працездатності?

9                 Який порядок нарахування страхових внесків?

10          У які строки здійснюється сплата страхових внесків?

11          Які права та обов'язки мають страхувальники?

12          Яка відповідальність покладається на страхувальників?

13          Яким чином провадиться контроль за надходженням коштів до ФСС ТВП?

14          Як здійснюється матеріальне забезпечення за страхуванням з тимчасової втрати працездатності?

15          Які умови та порядок надання допомоги з тимчасової непраце­здатності?

16          Який порядок обчислення середньої заробітної плати для роз­рахунку виплат за соціальним страхуванням?

17          Як нараховується та виплачується допомога у зв’язку з вагітністю та по­логами?

18          Який порядок надання допомоги при народженні дитини?

19          Які умови та порядок надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

20          Яким чином надається допомога на поховання?

21          Який порядок планування, обліку та видачі путівок на санатор­но-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей?

22          Як здійснюється управління соціальним страхуванням з тимча­сової втрати працездатності?

23          Які функції правління ФСС ТВП?

24          Які повноваження виконавчої дирекції ФСС ТВП?

 

 

 

21