yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

Соціальне страхування

Тема 4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

 

4.1 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: завдання, принципи та особливості.

4.2 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та повноваження.

4.3 Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

4.3.1 Джерела формування доходів ФСС НВВ.

4.3.2 Платники страхових внесків.

4.3.3 Страхові внески та тарифи.

4.3.4 Обов'язки та відповідальність платників.

4.3.5 Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ.

4.4 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі виникнення нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.

4.4.1 Загальні положення.

4.4.2 Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

4.4.3 Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого.

4.4.4 Щомісячна страхова виплата.

4.4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду.

4.4.6 Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на більш легку роботу.

4.4.7 Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації.

4.4.8 Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого.

4.4.9 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі втрати годувальника.

4.4.10 Відшкодування витрат на поховання потерпілого.

4.4.11 Інші види матеріального забезпечення та соціальні послуги.

4.5 Контрольні запитання.

 

4.1 Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: завдання, принципи та особливості

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюються соціальний захист, охоро­на життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяль­ності.

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підляга­ють:

- особи, які працюють на умовах трудового договору (кон­тракту);

- учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

- особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяль­ності на виробництві цих установ або на інших підприєм­ствах за спеціальними договорами.

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на вироб­ництві або професійного захворювання жінки під час її вагіт­ності, у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюєть­ся до нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається застрахо­ваною та до 16 років або до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення 23 років, їй надається допомога з ФСС НВВ.

На добровільних засадах можуть бути застраховані:

- священики, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

- громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Завданнями страхування від нещасного випадку є:

— проведення профілактичних заходів, спрямованих на усу­нення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, за­побігання нещасним випадкам на виробництві, професій­ним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

— відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на ви­робництві від нещасних випадків або професійних захворю­вань;

— відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахо­ваним і членам їхніх сімей.

Основними принципами страхування від нещасного випад­ку є:

— паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

— своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;

— обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які за­безпечують себе роботою самостійно та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;

— надання державних гарантій реалізації застрахованими гро­мадянами своїх прав;

— обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;

— формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;

— диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та профе­сійної захворюваності на кожному підприємстві;

— економічна зацікавленість суб'єктів страхування в по­ліпшенні умов безпеки праці;

— цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

У даному виді страхування використовуються спеціальні по­няття

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застрахо­вані громадяни, а в окремих випадках члени їхніх сімей та інші особи, страхувальники і страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюєть­ся страхування. Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках — застраховані особи.

Страховик — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ФСС НВВ).

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя за­страхованого, його здоров'я та працездатність.

Роботодавцем вважається:

— власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю;

— власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародних), філії або представництва, який використовує найману працю.

Страховий ризик — обставини, внаслідок яких може статися страховий випадок.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, що спричини­ли застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психоло­гічну травму за обставин, з настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Нещасний випадок — це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника не­безпечного виробничою фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним тру­дових обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

Професійне захворювання — захворювання, що виникло внаслідок професійної діяль­ності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших чинників, пов'язаних із роботою.

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його встановлення чи виявлення у період, коли потерпілий не перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів.

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, а також види професійних захворювань, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого цен­трального органу виконавчої влади.

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке ста­лося внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є страховим випадком.

Порушення пра­вил охорони праці застрахованим не звільняє страховика від ви­конання зобов'язань перед потерпілим.

Нещасний випадок на виробництві або професійне захворю­вання розслідується у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілі­тації, а також страхових виплат є акт розслідування нещасного ви­падку або професійного захворювання за встановленою формою.

 

 

22