yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.2 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та повноваження

Соціальне страхування

4.2 Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та повноваження

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд со­ціального страхування від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затвер­джується її правлінням.

ФСС НВВ є юридичною особою з дня реєстрації статуту у спе­ціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Безпосереднє управління ФСС НВВ здійснюють його прав­ління та виконавча дирекція.

До складу правління включаються представники держави, застрахованих осіб і роботодавців. Пред­ставники держави призначаються Кабінетом Міністрів Украї­ни, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються об'єднаннями профспілок та роботодавців.

Правління ФСС НВВ:

1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правлін­ня та двох його заступників;

2)    спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції та її робочих органів;

3)    створює комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;

4)    щорічно готує та подає пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;

5)    визначає кадрову політику;

6)    призначає директора виконавчої дирекції та його заступ­ників;

7) затверджує:

— статут ФСС НВВ;

— річні бюджети ФСС НВВ та звіти про їх виконання, поря­док використання коштів бюджету та коштів резерву;

— Положення про виконавчу дирекцію та її структуру;

8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності;

9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку;

10) готує подання щорічних звітів.

Виконавча дирекція ФСС НВВ є постійно діючим виконав­чим органом правління.

Робочими органами виконавчої дирекції є її управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах обласного підпорядкування.

Директор виконавчої дирекції:

—діє від імені ФСС НВВ, представляє його в усіх установах та   організаціях;

—розпоряджається коштами в межах затвердженого правлін­ням бюджету та майном відповідно до чинного законодав­ства;

—укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в

установах банку.

При виконавчій дирекції створюється спеціальна комісія, яка за бажанням страхувальника чи застрахованого розглядає спо­ри щодо суми страхових внесків, розміру шкоди та права на її відшкодування, накладання штрафів та з інших питань.

До скла­ду комісії входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі ж комісії створюються при робочих органах виконавчої дирекції.

Статутні функції та обов'язки щодо запобігання нещасним випадкам виконують страхові експерти з охорони праці.

Вони мають право:

1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприєм­ства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;

2)   у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків, перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;

3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію про стан охорони праці;

4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

5)   вносити власникам підприємств подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економіч­них санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення;

6)   складати протоколи про адміністративні правопорушення;

7) брати участь як незалежні експерти у роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

ФСС НВВ зобов'язаний:

— вести реєстр страхувальників;

— письмово повідомляти страхувальнику умовний клас про­фесійного ризику його підприємства;

— укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями щодо обслуговування потерпілих на вироб­ництві;

— вивчати і використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасних випадків у зарубіжних країнах;

— співпрацювати з фондами з інших видів соціального страху­вання у фінансуванні заходів, пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахова­ним, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів;

— виконувати інші роботи, пов'язані з координацією страхо­вої діяльності.

Нагляд за діяльністю ФСС НВВ здійснює Наглядова рада.

Метою нагляду є забезпечення виконання ФСС НВВ його ста­тутних завдань і цільового використання коштів.

 

 

23