yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.3 Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

Соціальне страхування

4.3 Доходи бюджету Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань

 

4.3.1 Джерела формування доходів ФСС НВВ

 

До джерел доходів бюджету ФСС НВВ належать:

—внески роботодавців: для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва; для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;

—капіталізовані платежі у випадках ліквідації страхувальників;

—доход, одержаний від тимчасово вільних коштів ФСС НВВ на депозитних рахунках;

—кошти, одержані від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

—добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від не­щасного випадку.

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не вносяться до складу Державного бюджету України та вико­ристовуються виключно за їх прямим призначенням.

 

4.3.2 Платники страхових внесків

До них належать:

1) юридичні особи незалежно від форм власності і господа­рювання, виду діяльності та галузевої належності, їх об'єднан­ня, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не ма­ють статусу юридичної особи і розташовані на іншій території, ніж платник страхових внесків, якому вони підпорядковані;

2)    розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю;

3)    фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які використовують найману працю;

4)фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих робітників, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, священики, церков­нослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах і сплачують внески на добровільних за­садах.

Платники 1-ї і 2-ї груп зобов'язані зареєструватися в робочих органах виконавчої дирекції ФСС НВВ за місцем знаходження у десятиденний строк з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, платники 3-ї групи – у десятиденний строк після укладання трудового дого­вору (контракту) з першим із найманих робітників.

Платники страхових внесків, що належать до 1-ї та 2-ї груп, подають до робочих органів виконавчої дирекції за місцем зна­ходження заяву та завірені нотаріально або відповідальною осо­бою робочого органу виконавчої дирекції копії таких документів:

—свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності (рішення про створення установи, органі­зації);

—довідки органу статистики про внесення до Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та організацій України, при­своєння ідентифікаційного коду.

Платники страхових внесків 3-ї групи подають до робочих органів виконавчої дирекції за місцем знаходження заяву та за­вірені копії таких документів:

—свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність без створення юридичної особи) або довідку про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язко­вих платежів;

—угоди про наймання на роботу фізичної особи.

Платники страхових внесків, перелічені у 4-й групі, для реє­страції на добровільних засадах подають до робочих органів ви­конавчої дирекції ФСС НВВ за місцем знаходження заяву та за­вірені копії таких документів:

— свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів.

У разі реорганізації (зміни форми власності, організа­ційно-правової форми, назви) або зміни місця знаходження платник зобов'язаний у 10-денний строк подати до робочого органу виконавчої дирекції відповідну заяву про перереєстрацію.

Юридична особа, що підлягає ліквідації, у 10-денний строк з дня прийняття рішення про ліквідацію повинна подати до робо­чого органу виконавчої дирекції заяву про зняття з обліку із за­значенням її правонаступника, документ про ліквідацію, випис­ку із поточного рахунка в банку. Отримавши ці документи, робочий орган виконавчої дирекції проводить документальну перевірку повноти сплати страхових внесків і потім закриває справу страхувальника.

 

 

24