yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.3.3 Страхові внески та тарифи

Соціальне страхування

4.3.3 Страхові внески та тарифи

Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків

Порядок обчислення страхових внесків та строки їх сплати регламентуються такими законодавчими актами:

- Законом України «Про загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра­цездатності» від 23 вересня 1999 р.

№ 1105-ХІV із змінами та доповненнями;

- Законом України «Про страхові тарифи на загальнообов'­язкове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22 лютого 2001 р. № 2272-ІП;

- Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне со­ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату пра­цездатності» від 3 квітня 2003 р. № 660-ІУ та іншими законодавчими актами.

Сума страхових внесків страхувальників до ФСС НВВ повин­на забезпечувати:

- фінансування заходів, спрямованих на вирішення планових завдань;

- створення резерву коштів для забезпечення його стабільно­го функціонування;

- покриття витрат, пов'язаних із здійсненням соціального страхування від нещасного випадку.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

для роботодавців – у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витра­ти на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»;

для добровільно застрахованих осіб – у відсотках від мінімальної заробітної плати.

Страхові внески нараховуються у межах граничної суми за­робітної плати (доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою величиною при обчисленні страхо­вих виплат ( 10035 грн).

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприє­мства проводиться ФСС НВВ відповідно до Порядку визначен­ня страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві та професійного захворювання, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про вне­сення змін до порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного захворювання» № 985 від 27 червня 2003 р. страхові тарифи диференційовані за галузями економіки та ви­дами робіт за професійним ризиком виробництва (див. табл. 4.1).

Для підприємств і організацій, створених громадськими організаціями інвалідів, страхові тарифи встановлюються у розмірі 50% страхових внесків, передбачених законом.

До таких підприємств і організацій належать підприємства і організації, майно яких є власністю громадських організацій інвалідів, де чисельність інвалідів серед працівників становить не менш ніж 50%, а частка створюваного інвалідами фонду опла­ти праці перевищує 25%.

Для фізичної особи, що використовує найману працю інвалідів, фонд на оплату праці яких перевищує 25%, страхові тарифи встановлюються в розмірі 50%, передбачених законодав­ством страхових тарифів.

Добровільно застрахована фізична особа сплачує внесок до ФСС НВВ у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, вста­новленої на день сплати страхового внеску.

Страхувальник здійснює страховий внесок у порядку і стро­ки, які визначаються страховиком.

Страхові внески сплачуються:

юридичними особами – в день одержання коштів на оплату праці в установах банків, а при проведенні оплати праці з готівкової виручки чи натуроплатою платники зобов'язані не пізніше наступного дня після здійснення виплат подати до установи банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до ФСС НВВ;

фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяль­ності, фізичними особами, які використовують найманих працівників, щомісяця не пізніше 10-го числа, наступного за місяцем, за який сплачена заробітна плата;

добровільно застрахованими особами – у строки, передба­чені для сплати цими особами податків.

 

 

 

Таблиця 4.1 – Розміри страхового тарифу

Тарифи відповідно до класів професійного ризику виробництва

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у %)

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у %)

Клас професійного ризику виробництва

Страховий тариф (у %)

1

0,56

24

1,10

47

2,04

2

0,57

25

1,13

48

2,06

3

0,58

26

1,19

49

2,08

4

0,59

27

1,25

50

2,25

5

0,60

28

1,31

51

2,27

6

0,62

29

1,38

52

2,32

7

0,63

30

1,40

53

2,34

8

0,65

31

1,41

54

2,37

9

0,66

32

1,45

55

2,46

10

0,68

33

1,46

56

2,54

11

0,70

34

1,57

57

2,81

12

0,72

35

1,58

58

2,82

13

0,73

36

1,66

59

2,90

14

0,75

37

1,67

60

3,28

15

0,80

38

1,76

61

3,56

16

0,84

39

1,77

62

3,70

17

0,86

40

1,79

63

3,99

18

0,93

41

1,80

64

4,2

19

0,96

42

1,83

65

6,41

20

0,97

43

1,85

66

6,52

21

0,98

44

1,90

67

13,50

22

0,99

45

1,91

 

 

23

1,06

46

1,99

 

 

Тарифи для окремих галузей економіки без зміни класів професійного ризику їх виробництва

Клас професійного ризику виробництва

Галузь економіки

Страховий тариф (у %)

24

Обслуговування сільського господарства, господарське управління сільським господарством

0,5

22

Сільське господарство

0,2

59

Відкритий видобуток руд чорних металів, видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії

2,1

 

Нараховані страхові внески, інші платежі сплачуються стра­хувальниками шляхом перерахування відповідних сум на відпо­відний рахунок ФСС НВВ.

У разі нестачі коштів на поточному рахунку платника на ви­плату заробітної плати та сплату страхових внесків у повному об­сязі отримання платниками коштів на оплату праці й перераху­вання страхових внесків здійснюється у пропорційних сумах.

Страхові внески сплачуються у національній валюті Украї­ни.

 

 

25