yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.4.4 Щомісячна страхова виплата

Соціальне страхування

4.4.4 Щомісячна страхова виплата

 

Щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, призначається при встанов­ленні йому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.

Для розгляду справи про призначення виплати до відділення ФСС НВВ подають: заяву потерпілого; акт за формою Н-1 (Н-5, П-4); рішення суду про встановлення факту випадку; висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності; довідку про середню заробітну плату; копію трудової книжки; довідку про розмір пенсії за інвалідністю тощо.

Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відпо­відно до ступеня втрати професійної працездатності та середньо­місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до ушкоджен­ня здоров'я.

Сума щомісячної страхової виплати не повинна пе­ревищувати середньомісячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

Коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію за інвалідністю у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна переви­щувати середньомісячний заробіток (доход), який потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

Якщо сума щомісячної страхової виплати та пенсії за інвалідністю внаслідок нещасного випадку на ви­робництві або професійного захворювання перевищує серед­ньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, то зменшенню підлягає сума щомісячної страхової виплати.

Перерахування розміру щомісячних страхових виплат проводиться у випадках:

—зміни ступеня втрати професійної працездатності;

—зростання у попередньому календарному році середньої за­робітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статисти­ки. Таке перерахування проводиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної стра­хової виплати не зменшується.

При проведенні перерахування щомісячних страхових вип­лат з 1 березня кожного року середньомісячна заробітна плата підлягає коригуванню. При цьому відкоригована середньомісяч­на заробітна плата не може перевищувати встановлену на дату настання права на перерахування максимальну величину (гра­ничну суму) заробітної плати, з якої сплачуються страхові вне­ски. Сума перерахованої виплати та пенсії за інвалідністю обме­жуються відкоригованим середньомісячним заробітком.

Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з на­ступного місяця після місяця, в якому вона призначена, в дні, установлені постановами відділень.

Страхові виплати проводяться протягом строку, на який вста­новлено МСЕК стійку втрату працездатності у зв'язку із страхо­вим випадком.

 

 

31