yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->4.4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому

Соціальне страхування

4.4.5 Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому

 

Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробни­цтва, яка не спричинила втрати потерпілим професійної праце­здатності, відшкодовується ФСС НВВ за заявою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної шкоди та за поданням відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у вигляді одноразової страхової виплати незалеж­но від інших страхових виплат.

Для розгляду справ про страхові виплати до відділення по­даються: заява потерпілого, рішення суду про відшкодування моральної шкоди, висновок медичних органів.

Сума виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається у судовому порядку. При цьому сума цієї виплати не може пере­вищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, вста­новленої на день виплати, незалежно від будь-яких інших стра­хових виплат.

 

4.4.6 Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на більш легку роботу

 

За потерпілим, тимчасово переведеним на більш легку нижчеоплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати про­фесійної працездатності.

Необхідність переведення потерпіло­го на іншу роботу, її тривалість та характер встановлюються ЛКК або МСЕК.

За згодою потерпілого роботодавець зобов'язаний надати рекомендовану ЛКК або МСЕК роботу.

Якщо у встанов­лений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потер­пілого відповідною роботою, ФСС НВВ сплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його середньомісячного заробітку.

Якщо працівника за станом здоров'я відповідно до висновку ЛКК або МСЕК переведено на більш легку нижчеоплачувану роботу, то роботодавець згідно зі ст. 170 Кодексу законів про працю Ук­раїни зберігає за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок коштів підприємства, організації, установи.

Починаючи з п'ятнадцятого дня переведення потерпілого на більш легку роботу, доплату потерпілому до середнього заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, провадить підприємство за ра­хунок страхових внесків до ФСС НВВ на строк, встановлений ЛКК або МСЕК.

 

4.4.7 Страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації

 

Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), ФСС НВВ провадить щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячного заробітку протя­гом строку, визначеного програмою реабілітації.

 

4.4.8 Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого

 

У разі смерті потерпілого право на одержання одноразо­вої допомоги має його сім'я та особи, які перебували на його ут­риманні, а також його дитина, яка народилася протягом не більше ніж десятимісячного строку після його смерті.

Право на отримання страхової допомоги настає з дня смерті годувальника, але не раніше дня виникнення права на страхові виплати.

Особи, які перебували на утриманні потерпілого:

1)діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами денної форми навчання – до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років;

2)жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють;

3)     інваліди – члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;

4)     неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачу­вав або був зобов'язаний виплачувати аліменти;

5)     непрацездатні особи, які не перебували на утриманні по­мерлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпі­лого мають також дружина (чоловік) або один із батьків померло­го, або інший член сім'ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8-річного віку.

Відділення приймає рішення про призначення виплати у разі втрати годувальника за умови подання відповідних документів.

Розмір одноразової допомоги сім'ї потерпілого повинен бути не меншим за п'ятирічну заробітну плату потерпілого, і, крім того, не меншим за однорічний заробіток потерпілого на кожну осо­бу, яка перебувала на його утриманні, а також на його дитину, яка народилася протягом не більше ніж десятимісячного строку після смерті потерпілого.

Розмір одноразової допомоги сім'ї потерпілого не залежить від наявності та кількості в сім'ї осіб, які перебували на його утри­манні. Розмір допомоги кожній особі, яка перебувала на утри­манні потерпілого, не залежить від розміру одноразової допо­моги сім'ї потерпілого.

Розмір одноразової допомоги не обмежується і не підлягає зменшенню з підстави, що комісією з розслідування нещасного випадку було встановлено ушкодження здоров'я не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим норматив­них актів про охорону праці.

Одноразова допомога сім'ї та особам, які мають на це право, у разі смерті потерпілого виплачується  у місячний строк з дня смерті застрахованої особи в день, установлений постановою відділення.

 

4.4.9 Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право у разі втрати годувальника

 

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних стра­хових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утри­манні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більше ніж десятимісячного строку після його смерті.

Особам, які мають право на виплату в зв'язку із смертю годуваль­ника, страхові виплати провадяться з дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

Відділення розглядає справи про призначення виплат у разі втрати годувальника за умови подання законодавчо визначених документів у триденний строк з моменту звернення заявника.

Суми страхових виплат особам визначаються із середньомі­сячного заробітку потерпілого за вирахуванням частки, яка при­падала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.

Сума страхових виплат кожній особі, яка має на це право, визначається шляхом ділення частини заробітку потерпілого, що припадає на зазначених осіб, на кількість цих осіб.

Страхові виплати особам, які втратили годувальника, прова­дяться в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів.

Якщо потерпілий одержував страхові виплати і не працював, то розмір відшкоду­вання шкоди у разі його смерті визначається на основі суми що­місячних страхових виплат і пенсії, які одержував потерпілий на день його смерті, з відповідним коригуванням щомісячних стра­хових виплат.

Страхові виплати провадяться щомісячно з наступного міся­ця після місяця, в якому вони призначені, в дні, установлені по­становами відділень.

 

4.4.10 Відшкодування витрат на поховання потерпілого

 

При настанні страхового випадку ФСС НВВ зобов'язаний у встановленому законодавством порядку організувати похован­ня померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуаль­них послуг відповідно до місцевих умов.

Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги провадяться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї­ни «Про затвердження Порядку проведення витрат на похован­ня у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на вироб­ництві або професійного захворювання» від 11 липня 2001р. № 826 та Постанови правління ФСС НВВ «Про витрати на по­ховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання» від 15 серпня 2001р. № 22 і Постанови правління ФСС НВВ «Про внесення допов­нення до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків від 15 серпня 2001р. № 22» від 1 листопа­да 2001р. №39.

 

4.4.11 Інші види матеріального забезпечення та соціальні послуги

 

ФСС НВВ повинен виплачувати допомогу дитині у випадку завдання шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності.

ФСС НВВ надає щомісячну допомогу такій дитині як інваліду дитинства до 16 років або до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення нею 23 років.

Після досягнення заз­наченими особами 16 років ФСС НВВ зобов'язаний проводити їм виплати у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста), в якій вони проживають, але не мен­ше середньомісячного заробітку в країні на день виплати.

ФСС НВВ зобов'язаний сприяти створенню умов для надан­ня допомоги при настанні нещасного випадку, організовувати лікування потерпілих, вживати заходів для підтримання і віднов­лення їх працездатності.

Сюди можна віднести, наприклад, надання потерпілим, які стали інвалідами, безоплатно путівок на санаторно-курортне лікування і компенсацію їх вартості у встановленому розмірі, якщо потерпілий самостійно придбав таку путівку.

Надають пу­тівки інвалідам за висновком МСЕК не частіше одного разу на три роки, а інвалідам І групи – щорічно.

Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка супроводжує потерпілого, компенсуються витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові відрядження.

Потерпілому, який став інвалідом і використав щорічну відпустку до одержання путівки в санаторно-курортний заклад, роботодавець надає додаткову відпустку для лікування (вклю­чаючи час проїзду) зі збереженням на цей час середньомісячно­го заробітку, який він мав до пошкодження здоров'я, або заро­бітку, що склався перед відпусткою (за вибором потерпілого).

За наявності у потерпілого відповідно до висновків МСЕК медичних показань для одержання автомобіля ФСС НВВ ком­пенсує вартість придбання автомобіля з ручним керуванням, за­пасних частин до нього, ремонту і технічного обслуговування.

ФСС НВВ фінансує інші витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний сторонній догляд, по­бутове обслуговування, протезування, лікування, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК.

Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою на місяць від:

1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, – на спеціальний медичний догляд;

2)    половини розміру мінімальної заробітної плати – на пос­тійний сторонній догляд;

3)    чверті розміру мінімальної заробітної плати – на побутове обслуговування.

 

4.5 Контрольні запитання

1 Які завдання страхування від нещасного випадку на виробництві?

2 На яких принципах ґрунтується соціальне страхування від нещас­ного випадку на виробництві?

3 Хто підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві?

4 Які джерела формування доходів ФСС НВВ?

5 Кого відносять до платників страхових внесків?

6 Який порядок реєстрації платників страхових внесків?

7 Яким чином розраховуються страхові внески платників?

8 Що таке страхові тарифи і як вони застосовуються?

9 Які строки та порядок сплати страхових внесків?

10 Які обов'язки та відповідальність платників страхових внесків?

11 Як здійснюється контроль за надходженням коштів?

12 Що зобов'язаний здійснити ФСС НВВ у разі настання страхо­вого випадку?

13 Які умови для призначення страхових виплат потерпілому при нещасному випадку на виробництві або професійному захворю­ванні?

14 Який порядок розрахунку середньої заробітної плати при ви­значенні розміру страхових виплат?

15 У яких випадках страхова виплата буде припинена або не буде надаватися?

16 Які види страхових виплат у разі нещасного випадку на вироб­ництві або професійного захворювання можуть призначатися по­терпілому?

17 Який порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою не­працездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності?

18 Як призначається одноразова допомога у разі стійкої втрати про­фесійної працездатності?

19 Які умови і порядок призначення щомісячної грошової суми в разі втрати працездатності?

20 Який розрахунок грошової суми за моральну (немайнову) шкоду?

21 Як визначити виплату потерпілому при тимчасовому переведенні його на більш легку роботу?

22 Чи здійснюються виплати потерпілому під час його професій­ної реабілітації?

23 Який механізм визначення щомісячної страхової виплати осо­бам, які мають на неї право у разі смерті потерпілого?

24 Як визначити одноразову допомогу у разі смерті потерпілого?

25 Чи обмежуються витрати на поховання потерпілого?

26 Яким чином здійснюється управління соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворю­вання?

 

 

32