yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.2 Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Соціальне страхування

5.2 Доходи бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

5.2.1 Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття» джерелами формування коштів ФСС ВБ є:

—страхові внески страхувальників — роботодавців, застрахо­ваних осіб, що сплачують на умовах і в порядку, передбаче­них законодавчими актами;

—асигнування Державного бюджету України;

—суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Зако­ну України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закону України «Про зайнятість населення», інших законів до підприємств, уста­нов, організацій та фізичних осіб за порушення встановле­ного порядку сплати страхових внесків та використання коштів ФСС ВБ, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накла­дених на посадових осіб та громадян за такі порушення;

—дохід, одержаний від тимчасово вільних коштів ФСС ВБ, у тому числі резерву коштів, на депозитному рахунку;

—благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

—інші надходження відповідно до законодавства України.

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів ФСС ВБ, на депозитний рахунок приймає правління.

Порядок розміщення зазначених коштів визначаєть­ся Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслугову­вання та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією ФСС ВБ за погодженням із прав­лінням.

Дохід, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів на депозитному рахунку, використовуєть­ся в порядку, визначеному правлінням.

 

 

5.2.2 Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку

Згідно з Інструкцією «Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду за­гальнообов'язкового державного соціального страхування Ук­раїни на випадок безробіття» від 18 грудня 2000 р. № 339 плат­никами страхових внесків є:

роботодавці;

наймані працівники;

у разі взяття участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добро­вільних засадах:

особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами твор­чих спілок);

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують найману працю;

фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з ци­вільно-правовими угодами;

громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття в країні, у якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обо­в'язковість якого надана Верховною Радою України.

Від сплати страхових внесків звільняються застраховані осо­би на період відпустки на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки на догляд за дитиною до досягнен­ня нею шестирічного віку за медичним висновком; застраховані особи в частині отримання допомоги із часткового безробіття.

Не є платниками страхових внесків особи, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття:

- працюючі пенсіонери та особи, в яких відповідно до зако­нодавства України виникло право на пенсію;

-  іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працю­ють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжна­родними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Роботодавці — юридичні особи зобов'язані зареєструватися в центрах зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції

ФСС ВБ за місцем знаходження як платни­ки страхових внесків у 10-денний строк із дня отримання ними свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

Роботодавці — фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані зареєструватися в центрах зайнятості за місцем свого проживання з дня укладання трудового договору з найманим працівником.

Роботодавці подають до центру зайнятості заяву за відповід­ною формою та завірені відповідальною особою центру зайня­тості копії таких документів:

—свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності;

—довідки органу статистики про внесення до Єдиного Дер­жавного реєстру підприємств та організацій України;

—довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Дер­жавного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів.

Платники страхових внесків, які беруть участь у загальноо­бов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, подають до центру зайня­тості заяву за формою та завірені відповідальною особою центру зайнятості копії таких документів:

-     свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць­кої діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність без створення юридичної особи);

-     довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Дер­жавного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Громадяни України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок без­робіття у країні, в якій вони перебувають, якщо інше не передба­чено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, подають до центру зай­нятості заяву за формою та завірені відповідальною особою цен­тру зайнятості копії таких документів:

-     документ, що підтверджує роботу особи в країні, де він пе­ребуває, та що він не застрахований в системі соціального страхування цієї країни на випадок безробіття;

-     довідку про присвоєння ідентифікаційного номера з Дер­жавного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів.

 

 

34