yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.2.4 Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків

Соціальне страхування

5.2.4 Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків

Обчислення страхових внесків роботодавців та застрахова­них осіб здійснюється щомісячно.

Обчислення страхових внесків осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному со­ціальному страхуванні на добровільних засадах, здійснюється у строки, передбачені для сплати цими особами податків.

Страхові внески нараховуються на фактичні виплати (дохо­ди), що не перевищують визначеної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до ФСС ВБ.

Інструкцією «Про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випа­док безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на ви­падок безробіття» встановлено такі

строки сплати страхових внесків:

1)  роботодавець починає сплачувати страхові внески з дня його реєстрації як платника страхових внесків;

2)  фізична особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання трудового договору з роботодавцем (з цього дня по­чинається сплата страхових внесків). Сплата страхових внесків припиняється з дня розірвання трудового договору;

3)  із дня реєстрації як платника внесків починають сплачува­ти страхові внески особи, які беруть участь у загальнообов'язко­вому державному соціальному страхуванні на випадок безробіт­тя на добровільних засадах.

У разі порушення установленого строку сплати страхових внесків за звітний період та несплати їх протягом наступного звітного періоду ці особи знімаються з обліку як платники стра­хових внесків з першого дня, за який страхові внески не сплаче­но.

Страхові внески сплачуються один раз на місяць у день одер­жання роботодавцями в установах банків коштів на оплату праці.

Фізичні особи, які використовують працю найманих праців­ників, сплачують страхові внески щомісяця не пізніше 5 чис­ла місяця, наступного за місяцем, за який сплачена заробітна плата.

Вказана сплата страхових внесків проводиться за безготівко­вими розрахунками або готівкою через установи банків; у разі відсутності рахунків в установах банків — поштовими переказа­ми через підприємства зв'язку на рахунок ФСС ВБ.

 

 

36