yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.2.5 Звітність платників страхових внесків

Соціальне страхування

5.2.5 Звітність платників страхових внесків

Роботодавці щокварталу складають у двох примірниках роз­рахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до ФСС ВБ.

Один екземпляр подається до центру зай­нятості за місцем реєстрації платника в такі строки: 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня, 15 січня.

Усі примірники розрахункової відомості підписуються кері­вником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту, завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії плат­ника страхових внесків.

 

5.2.6 Контроль за сплатою страхових внесків

Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням та надходженням страхових внесків здійснюєть­ся центрами зайнятості шляхом проведення планових перевірок.

Позапланові перевірки здійснюються у разі реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи, організації.

Контроль на підприємствах, в установах, організаціях про­водиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про на­рахований заробіток та інші виплати, повноти нарахування стра­хових внесків, платіжних документів про перерахування сум страхових внесків на рахунок, розрахункових документів, касо­вих документів.

Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки без застосування строку давності.

Платники страхових внесків зобов'язані беззаперечно пода­вати посадовим чи уповноваженим особам центру зайнятості, які проводять перевірку, необхідні документи, що стосуються фонду оплати праці та інших виплат, нарахування страхових внесків, та платіжні документи з перерахування страхових внесків. За необхідності керівники і відповідальні службові особи під час перевірки надають письмові пояснення з питань, що пе­ревіряються, виконують вимоги осіб, які проводять перевірку щодо усунення виявлених порушень.

За результатами перевірки складається акт у двох примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, керівником і голов­ним бухгалтером страхувальника. Один примірник акта передається під розписку керівникові або головному бухгалтеру страхувальника, інший залишається в центрі зайнятості, який проводив перевірку.

В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які виявлено порушення при нарахуванні і сплаті страхових внесків.

На виявлені під час перевірки суми коштів, на які платником не нараховано страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені та штрафу, а до винних посадових осіб застосовуються санкції відповідно до чинного законодавства.

За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта пере­вірки з боку страхувальника його керівник або головний бухгал­тер підписують акт із зауваженнями у письмовій формі, що по­дається центру зайнятості, який проводив перевірку.

Зауваження до акта перевірки розглядаються центрами зай­нятості вищого рівня.

 

 

37