yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.2.7 Відповідальність платників страхових внесків

Соціальне страхування

5.2.7 Відповідальність платників страхових внесків

Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність реє­страції як платник страхових внесків, несвоєчасність сплати та не­повну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців.

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальни­ками, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових внесків або неповної їх сплати страхувальники спла­чують суму донарахованих органом контролю страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.

Штраф накладається у розмірі прихованої суми виплат, на які нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушен­ня — у трикратному розмірі зазначеної суми.

За порушення строку реєстрації як платника страхових внесків накладається штраф у розмірі 50% від суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який пройшов із дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.

Пеня обчислюється, виходячи з 120% облікової ставки Націо­нального банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Пеня на пеню не нараховується.

При надходженні документів із сплати недоїмки, пені та штрафу в першу чергу погашається недоїмка, а потім - пеня та штраф.

Якщо за платниками до наступного чергового строку сплати страхових внесків є недоїмка, то вона сплачується у та­кому порядку: спочатку сплачується недоїмка минулих років, потім послідовно: пеня за цю недоїмку, недоїмка за перший строк платежу поточного року, пеня за цю недоїмку тощо.

При стяг­ненні недоїмки за рішенням суду в першу чергу покриваються судові витрати на її стягнення.

Днем сплати страхових внесків та пені вважаються:

а)      при перерахуванні платежу з рахунку платника - день спи­сання установою банку суми платежу;

б)      при внесенні готівкою - день внесення готівки у банківсь­ку установу чи підприємство зв'язку.

Нарахування пені проводиться, починаючи з наступного дня після настання строку сплати страхових внесків, до дня сплати включно.

Якщо строк сплати збігається з вихідним (святковим) днем, то пеня нараховується, починаючи з наступного робочого дня після вихідного (святкового) дня.

Розміри фінансових санкцій та строки їх сплати наведені в таблиці 5.1.

Право накладати фінансові санкції та адміністративні штра­фи від імені ФСС ВБ мають директор Державного центру зай­нятості, його заступники, директор центру зайнятості АР Крим, директори обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості та їх заступники.

Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штрафи стягуються в доход ФСС ВБ із страхувальника у беззаперечному порядку незалеж­но від результатів фінансово-господарської діяльності на підставі акта ненормативного характеру (розпорядження) директора Дер­жавного центру зайнятості або його заступників, директора цент­ру зайнятості АР Крим, директорів обласних, Київського та Сева­стопольського міських центрів зайнятості та їх заступників.

Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій не застосовується.

Суми коштів, безпідставно стягнені зі страхувальників, підлягають поверненню у триденний строк з дня вступу у законну силу рішення суду про безпідставність стягнення цих виплат з відшко­дуванням судових витрат.

Таблиця 5.1 Відповідальність платників страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

Пор.

ном.

Вид

санкції

Хто несе відповідаль-ність

Розмір санкції

Хто накладає санкцію

На підставі чого сплачують

Строк сплати санкції

Нормативний документ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Порушення строку реєстрації як платника страхових внесків

 

Штраф

Страхувальник (роботодавець - юр. особа або ф із. особа -СПД)

50% від суми належних до сплати внесків за весь період з дня, коли платник повинен був зареєструватися

Директор Державного центру зайнятості, його заступники, директори обласних центрів зайнятості, директор центру зайнятості АРК у містах Києві і Севастополі та їх заступники

Розпоряд-ження

У 10-денний строк із дня одержан-ня розпоряд­ження

Абзац 5 п.1 ст.38 Закону

№ 1533 і абзац 2 п.9.2 Інструкції №339

2

Несплата (неповна сплата) страхових внесків

 

Штраф

Страхувальник

У розмірі прихованої суми виплат, на які нараховують страхові внески, а у випадку повторного порушен­ня протягом року-у трикратному розмірі цієї суми

Директор Державного центру зайнятості, його заступники, директори обласних центрів зайнятості, директор центру зайнятості АРК, у містах Києві і Севастополі та їх заступники

Розпоряд-ження

У 10-  денний строк із дня одержан-ня розпоряд­ження

Абзац 3 п.1 ст.38 Закону

№ 1533 і абзац 1 п.9.2 Інструкції №339

3

Порушення строку сплати внесків

 

Пеня (на повну суму недоїмки за весь її строк без урахування штрафних санкцій)

Страхувальник

120% ставки НБУ, що діяла на момент страхових внесків

Директор Державного центру зайнятості, його заступники, директори обласних центрів зайнятості, директор центру зайнятості АРК, у містах Києві і Севастополі та їх заступники

Розпоряд-ження

У 10-денний строк із

дня одержан-ня розпоряд-ження

Абзац 4 п.1 ст.38 Закону

№ 1533 і абзац 3 п.9.2 Інструкції №339

 

Посадові особи страхувальників, які винні в порушенні строку реєстрації як платників страхових внесків, несвоєчасній та не­повній їх сплаті, несуть адміністративну відповідальність відпо­відно до чинного законодавства.

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій та фізичними особами, які використовують найману працю, строку реєстрації як платника страхових внесків до ФСС ВБ, несвоєчасна або неповна сплата страхових внесків тяг­нуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти нео­податковуваних мінімальних доходів громадян.

Усі спірні питання, що виникають між платниками страхових внесків та органами ФСС ВБ з приводу нарахування страхових внесків, пені, стягнення недоїмки, штрафів та адміністративних стягнень, ви­рішуються в судовому порядку.

 

 

 

38