yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3 Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Соціальне страхування

5.3 Видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

5.3.1 Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг

Кошти ФСС ВБ використовуються на:

—виплату матеріального забезпечення та надання соціаль­них послуг;

—відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов'я­заних із достроковим виходом на пенсію осіб;

—фінансування витрат на утримання та забезпечення діяль­ності виконавчої дирекції та її робочих органів, управління, роз­виток його матеріальної та інформаційної бази;

—створення резерву коштів.

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття» право на мате­ріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послу­ги мають:

- застраховані особи;

- незастраховані особи – військовослужбовці Збройних сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ Ук­раїни, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію;

- особи, які вперше шукають роботу,

- інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

Громадяни України, які працюють за межами України та не за­страховані в системі соціального страхування на випадок безробіття  в країні, в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забез­печення за умови сплати страховику страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'яз­ковість якого надана Верховною Радою України.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, особи, які вико­нують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, мають право на матеріальне забезпечення за умови сплати стра­ховику страхових внесків.

Видами матеріального забезпечення є:

1) допомога у зв’язку з безробіттям, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

2) допомога у зв’язку з частковим безробіттям;

3) матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

4) матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям,

5)одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебува­ють на його утриманні;

6) допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Видами соціальних послуг є:

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

пошук відповідної роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

 

 

39