yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3.2 Допомога у зв’язку з безробіттям: умови, розмір і тривалість виплати

Соціальне страхування

5.3.2 Допомога у зв’язку з безробіттям: умови, розмір і тривалість виплати

 

Згідно з порядком надання допомоги у зв’язку з безробіттям, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, допомога у зв’язку з безробіттям призначається центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції ФСС ВБ, за місцем перебування безробітного на обліку і виплачується в установленому порядку через банківські установи.

Застрахованим особам, які втратили роботу з незалежних від них обставин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, пра­цювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям залежно від страхового стажу.

Право на допомогу у зв’язку з безробіттям зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протя­гом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в уста­новленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.

Поважними причинами є:

—навчання в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

—строкова військова служба;

—здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом І групи або дитиною інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним ви­сновком потребує постійного стороннього догляду, а також за літнім, який досяг 80-річного віку;

—здійснення догляду непрацюючою працездатною особою (мати, батько, опікун) за трьома та більше дітьми віком до 16 років;

—період проживання разом з чоловіком (дружиною) військовослужбовцем, крім військовослужбовців строкової служ­би, у місцевостях, де не було можливості працевлаштуван­ня за спеціальністю, але не більше 10 років;

—інші поважні причини, передбачені законодавством Украї­ни.

Особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працю­вали менше 26 календарних тижнів, а також особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям без урахування страхового стажу.

Допомога у зв’язку з безробіттям виплачується особам, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали або зай­малися підприємницькою діяльністю не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески до ФСС ВБ.

Застрахованим особам, які втратили роботу з незалежних від них обставин і визначені у встановленому порядку безробітни­ми та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тиж­ня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові вне­ски, допомога у зв’язку з безробіттям визначається у відсотках до їх серед­ньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

до 2 років            – 50%;

від 2 до 6 років   – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

понад 10 років   – 70%.

Залежно від тривалості безробіття допомога у зв’язку з безробіттям змен­шується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів                           – 100%;

протягом наступних 90 календарних днів – 80%;

у подальшому                                                  – 70%.

Особам, які звільнилися з останнього місця роботи за влас­ним бажанням без поважних причин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували по­чатку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і спла­чували страхові внески, виплата допомоги у зв’язку з безробіттям у перші 90 календарних днів не здійснюється.

Виплата допомоги починається з 91-го календарного дня у розмірі 80% до визначеного роз­міру.

Особам, визнаним в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, пра­цювали менше 26 календарних тижнів, а також особам, які ба­жають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, допомога у зв’язку з безробіттям визначається у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Одноразова виплата допомоги у зв’язку з безробіттям для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги у зв’язку з безробіттям у розрахунку на рік.

У середньомісячну заробітну плату (доход) для обчислення допомоги у зв’язку з безробіттям враховуються всі види виплат, на які на­раховувалися страхові внески.

Допомога у зв’язку з безробіттям не може бути вищою за середню заро­бітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць, і нижчою за встановлений прожитковий мінімум.

Порядок надання допомоги у зв’язку з безробіттям, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, встановлюється спеціально уповноваженим централь­ним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної по­літики за погодженням із правлінням ФСС ВБ.

Допомога у зв’язку з безробіттям виплачується з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

Загальна тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Для осіб передпенсійного віку (за два роки до настання пра­ва на пенсію) тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям не може перевищувати 720 календарних днів.

Допомога у зв’язку з безробіттям може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітним, які не мо­жуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці відповідної роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.

Одноразова виплата допомоги у зв’язку з безробіттям здійснюється у розмірі річної суми допомоги у зв’язку з безробіттям, визначеної конкрет­ному безробітному.

Рішення про одноразову виплату допомоги у зв’язку з безробіттям приймається директором центру зайнятості на підставі висновку комісії з питань одноразової виплати допомоги у зв’язку з безробіттям для організації підприємницької діяльності, створеної центром зайнятості, щодо здатності безробітного до підприємницької діяльності.

 

 

40