yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3.4 Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

Соціальне страхування

5.3.4 Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного

 

Згідно з Порядком надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення квалі­фікації безробітного, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 308, матеріальна допомога надається у період професійної підготов­ки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного застрахованим та незастрахованим особам, визнаним відповід­но до Закону України «Про зайнятість населення» безробітни­ми, які за направленням державної служби зайнятості проходять професійне навчання у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та їх підпорядкування, та оплачується вартість проїзду безробітного до місця проведення професійного навчання, якщо воно здійснюється в іншій місцевості, та у зворотному напрямку, а також проживання в період професійного навчання.

Матеріальна допомога у період професійного навчання не надається:

—особам, які не мають статусу безробітного;

—безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги у зв’язку з безробіттям;

—громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, що працювали за межа­ми України й не застраховані в системі соціального страху­вання на випадок безробіття  в країні, у якій вони перебували, у разі відсутності раніше набутого трудового, що при­рівнюється до страхового, або страхового стажу;

—особам, які забезпечували себе роботою самостійно, фізичним особам, які були суб'єктами підприємницької діяльності або виконували роботи (послуги) згідно з цивільно-правови­ми угодами і не застраховані в системі загальнообов'язково­го державного соціального страхування на випадок безробіття, у разі відсутності раніше набутого трудового, що прирівнюється до страхового, або страхового стажу.

Матеріальна допомога у період професійного навчання встановлюється відповідно до умов надання допомоги у зв’язку з безробіттям у розмірі допомоги у зв’язку з безробіттям, визначеному для відповідної категорії безробітних.

Матеріальна допомога у період професійного навчання встановлюється залежно від страхового стажу у відсотках до розміру середньої заробітної плати (доходу):

1) застрахованим особам, які втратили роботу з незалежних від них обставин та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески;

2) військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті;

3) особам, які проходили державну службу в підрозділах міліції та були звільнені у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних протягом місяця з дня звільнення;

4) особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та спла­чували страхові внески.

Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним особам не здійснюється. Виплата починається з 91-го календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.

Без урахування страхового стажу визначається матеріальна допомога у період професійного навчання для таких категорій безробітних:

— особам, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів;

— особам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви;

— особам, які шукають роботу вперше, у тому числі випускникам загальноосвітніх шкіл, а також особам, які закінчили навчання у професійно-технічних та вищих навчальних зак­ладах або звільнилися зі строкової військової служби і не мали страхового стажу;

— особам, які брали участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття на доб­ровільних засадах та протягом 12 місяців, що передували по­чатку безробіття, працювали або займалися підприємниць­кою діяльністю і сплачували страхові внески менше 26 календарних тижнів;

— військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'яз­ку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, а також звільненим за станом здоров'я, у разі порушення строку реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних.

Розмір матеріальної допомоги у період професійного навчан­ня не може бути вищим за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за мину­лий місяць, та нижчим за рівень, встановлений законодавством.

Тривалість виплати матеріальної допомоги у період професій­ного навчання скорочується на строк до 90 календарних днів у таких випадках:

1) приховування відомостей про влаштування на тимчасову роботу в період одержання матеріальної допомоги у період про­фесійного навчання – на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи;

2) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного — на строк не менше 30 календарних днів;

3) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», які надані безробітному в письмовій формі, — на строк не менше 15 календарних днів;

4) пропусків занять більше трьох годин протягом навчально­го дня без поважних причин — на строк не менше 30 кален­дарних днів.

Виплата матеріальної допомоги у період професійного на­вчання припиняється у разі:

1) працевлаштування безробітного (із дня працевлаштування);

2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (із дня поновлення на роботі);

3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (із дня зарахування до навчального закладу);

4) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (із дня початку проходження служби);

5) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування (із дня набрання законної сили вироком суду або рішення суду);

6) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості (із дня встановлення порушення);

7) отримання права на пенсію відповідно до законодавства України (із дня настання такого права);

8) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (із дня подання заяви або з дати, зазначеної у заяві);

9) призначення безробітній жінці допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (на період призначення цієї допомоги);

10) подання безробітним письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (із дня подання заяви або з дати, зазначеної у заяві);

11) переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість (з наступного дня після виписування);

12) відрахування з навчального закладу (із дня відрахування);

13) закінчення строку її виплати (із наступного дня після за­кінчення строку виплати);

14) смерті безробітного (із дня смерті).

Виплата матеріальної допомоги у період професійного на­вчання здійснюється з першого дня професійного навчання.

Виплата матеріальної допомоги у період професійного на­вчання, оплата проїзду до місця професійного навчання та у зво­ротному напрямку, проживання здійснюються за рахунок коштів ФСС ВБ.

Матеріальна допомога у період професійного навчання при­значається центрами зайнятості, на які покладено функції ро­бочих органів виконавчої дирекції ФСС ВБ, за місцем перебу­вання безробітного на обліку і виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць у встановленому порядку через банківські установи.

 

 

42