yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3.5 Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям

Соціальне страхування

5.3.5 Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям

 

Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям надається безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, за умови, що середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї не переви­щує розміру, установленого законодавством, що дає право на отри­мання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям надається у розмірі, встановленому законодавством: протягом 180 календарних днів у розмірі 75% від прожиткового мінімуму, встановленого зако­ном.

Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям призначається з наступного дня після закінчення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям на підставі заяви безробітного, довідок про склад сім'ї та доходи кожного її члена за 6 місяців, що передують місяцю подання за­яви про надання матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям, які без­робітні надають особисто, у разі подання всіх необхідних доку­ментів протягом 1 місяця з дня подання заяви.

Якщо умови про одержання матеріальної допомоги у зв’язку з безро­біттям виникли пізніше від дня припинення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям, то вона призначається з дня подання безробітним за­яви.

Тривалість виплати матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

1) відмови безробітного від двох пропозицій відповідної ро­боти – на строк не менше 60 календарних днів;

2) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості – на строк не мен­ше 60 календарних днів;

3) припинення без поважних причин професійної підготов­ки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості – на строк не менше 60 календарних днів;

4) приховування відомостей про працевлаштування на тим­часову роботу в період одержання матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям – на строк не менше кількості календарних днів тимча­сової роботи;

5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного — на строк не менше 30 календарних днів;

6) недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаш­туванню відповідно до Закону України «Про зайнятість насе­лення», які надані безробітному в письмовій формі, – на строк не менше 15 календарних днів.

Виплата матеріальної допомоги у зв’язку з безробіттям припиняється у разі:

—працевлаштування безробітного (із дня працевлаштування);

—поновлення безробітного на роботі за рішенням суду (із дня поновлення);

—вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва (із дня зарахування);

—призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу (із дня проходження служби);

—набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на при­мусове лікування (із дня набрання законної сили вироку суду або рішення суду);

—отримання права на пенсію відповідно до законодавства Ук­раїни (із дня настання такого права);

—призначення виплати на підставі документів, що містять не­правдиві відомості (із дня встановлення порушення);

—подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку (із дня подання заяви або з дати, зазначеної у заяві);

—подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості (із дня подання заяви або з дати, зазначеної у заяві);

—переїзду на постійне місце проживання в іншу місцевість;

—закінчення строку її виплат (із наступного дня після закін­чення строку виплати);

—зняття з обліку за невідвідування без поважних причин дер­жавної служби зайнятості 30 і більше календарних днів (із наступного дня після останнього відвідування безробітним центру зайнятості);

—смерті безробітного (із дня смерті).

Матеріальна допомога у зв’язку з безробіттям виплачується один раз на місяць.

 

 

43