yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->5.3.7 Допомога на поховання  у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

Соціальне страхування

5.3.7 Допомога на поховання  у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

 

У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, допомога на поховання виплачується особам, які здійснили поховання, у розмірі, встановленому законодавством.

Допомога на поховання виплачується на підставі заяви та документів, які:

—підтверджують факт смерті безробітного чи особи, яка пе­ребувала на його утриманні (довідка про смерть);

—засвідчують факт перебування особи на утриманні безробі­тного;

—засвідчують особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що засвідчує особу).

Останнім днем періоду, за який нараховується матеріальне забезпечення, у разі збереження права на його отримання є останній день перебування безробітного на обліку в центрі зай­нятості.

Допомога на поховання та недоодержана сума матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного виплачуються, якщо звернення щодо їх отримання надійшло не пізніше шести місяців після смерті безробітного.

 

5.4 Забезпечення незастрахованих осіб

Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, допомога у зв’язку з безробіттям встановлюється у розмірі встановленого прожиткового мінімуму.

Допомога у зв’язку з безробіттям виплачується з 8-го дня після реєстрації особи у встановленому порядку в державній службі зайнятості.

Тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям не перевищує 180 календарних днів.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, пе­репідготовки або підвищення кваліфікації незастрахованим осо­бам, зареєстрованим у встановленому порядку в державній службі зайнятості, виплачується у розмірі допомоги у зв’язку з безробіттям.

Тривалість виплати цієї матеріальної допомоги зараховуєть­ся до загальної тривалості виплати допомоги у зв’язку з безробіттям і не може її перевищувати.

 

5.5 Управління страхуванням на випадок безробіття

Управління ФСС ВБ здійснюється на паритетній основі дер­жавою, представниками застрахованих осіб і роботодавців че­рез правління та виконавчу дирекцію.

До складу правління входять по 15 представників від держа­ви, застрахованих осіб і роботодавців, які виконують свої обо­в'язки на громадських засадах.

Представниками держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб і робото­давців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднан­нями роботодавців.

Правління ФСС ВБ очолює голова, який обирається з членів правління строком на два роки почергово від представників кож­ної сторони. Голова правління має двох заступників, які разом із головою представляють сторони.

Повноваження правління ФСС ВБ:

1)спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції та її робочих органів, визначає перспективні та поточні завдання;

2)затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність, у тому числі виконавчої дирекції;

3)обирає голову правління та його заступників;

4)розглядає кандидатури на посади керівника виконавчої дирекції та його заступників і дає згоду на їх призначення у вста­новленому порядку;

5)дає згоду на звільнення у встановленому порядку керівни­ка виконавчої дирекції ФСС ВБ та його заступників, а в разі по­рушення ними законодавства чи статуту вносить обов'язкове обґрунтоване подання про звільнення;

6)затверджує бюджет ФСС ВБ на поточний рік після вста­новлення Верховною Радою України розміру страхових внесків та звіт про його виконання;

7)затверджує порядок використання коштів з окремих ви­датків бюджету ФСС ВБ;

8)вирішує поточні питання щодо формування та викорис­тання резерву коштів;

9)вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про розмір страхових внесків для подання у встановленому порядку Вер­ховній Раді України на затвердження;

10)вирішує інші питання діяльності відповідно до його ста­туту.

Виконавча дирекція ФСС ВБ та її робочі органи:

—ведуть реєстр платників страхових внесків;

—провадять збір страхових внесків;

—здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресур­сами в межах затвердженого бюджету;

—виплачують забезпечення та надають соціальні послуги;

—контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на ви­падок безробіття;

—представляють інтереси ФСС ВБ у судових та інших орга­нах;

—представляють ФСС ВБ у взаємовідносинах з органами дер­жавної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття у зарубіжних країнах, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'я­зана із захистом соціальних прав людини;

—готують та подають на розгляд правління:

•   пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'яз­кове соціальне страхування на випадок безробіття;

•   пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;

•   проект бюджету та звіт про виконання бюджету;

•   пропозиції щодо розміру резерву коштів;

•   звіт про діяльність.

Нагляд за діяльністю ФСС ВБ здійснює наглядова рада.

 

5.6 Контрольні запитання

 

1 За якими принципами здійснюється загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття?

2 Які особи підлягають страхуванню на випадок безробіття?

3 За рахунок яких надходжень формується бюджет ФСС ВБ?

4 Дайте характеристику платників страхових внесків.

5 Який порядок реєстрації роботодавців – юридичних осіб?

6 Які розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття?

7 Який порядок обчислення і строки сплати страхових внесків?

8 Як проводиться контроль за сплатою страхових внесків?

9 Яку відповідальність несуть платники страхових внесків?

10 На які цілі використовуються кошти бюджету ФСС ВБ?

11 Які умови, розмір і тривалість виплати допомоги у зв’язку з безробіттям застрахованим особам?

12 Які умови надання, розмір та тривалість виплати допомоги у зв’язку з частковим безробіттям?

13 Який розмір та тривалість виплати матеріальної допомоги у пе­ріод професійної підготовки, перепідготовки або підвищення ква­ліфікації безробітного?

14 Які умови надання та тривалість виплати матеріальної допомо­ги у зв’язку з безробіттям?

15 Дайте характеристику одноразової матеріальної допомоги.

16 На яких підставах надається допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні?

17 Дайте характеристику соціальних послуг, що надаються ФСС ВБ.

18 Які органи здійснюють управління страхуванням на випадок безробіття?

 

45