yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.2 Пенсійний фонд України: завдання, функції, права

Соціальне страхування

6.2 Пенсійний фонд України: завдання, функції, права

 

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 р. № 121/2001р., основними завданнями Пенсійного фонду України є:

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

- забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з коштів Пенсійного фонду України;

- ефективне використання коштів Пенсійного фонду Украї­ни;

- здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій;

- удосконалення методів фінансового планування;

- удосконалення звітності та системи контролю за витрачанням коштів Пен­сійного фонду України.

Функції Пенсійного фонду України відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере у межах своєї компетенції участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку Украї­ни та проекту Державного бюджету України;

2) планує доходи та видатки Пенсійного фонду України, роз­робляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його на затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;

3) прогнозує і моделює надходження коштів до бюджету Пен­сійного фонду України та ефективний розподіл фінансових ре­сурсів для забезпечення соціальних виплат;

4) розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо встановлення або зміни ставок збору на обов'язкове державне пен­сійне страхування;

5) організовує, координує та контролює роботу органів Пен­сійного фонду України щодо:

—забезпечення дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне страхування;

—повного та своєчасного обліку платників збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування;

—забезпечення збирання та акумулювання збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до законо­давства;

—стягнення у передбаченому законодавством порядку своє­часно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

—забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійсню­ються за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

—проведення перевірок правильності сплати збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування, призначення та ви­плати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України;

—проведення обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статис­тичної та бухгалтерської звітності;

6) здійснює у межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України;

7) здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок його коштів;

8) організовує та забезпечує персоніфікований облік відомо­стей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, забезпечує автоматизовану обробку інформації у системі Пенсійного фонду України;

9) здійснює відповідно до законодавства та міжнародних до­говорів України переказ пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пен­сіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні;

10) співпрацює у межах своєї компетенції з міжнародними організаціями, організовує міжнародне співробітництво у сфері пенсійного страхування, готує пропозиції та бере участь у підго­товці та укладанні міжнародних договорів України у цій сфері;

11) організовує професійну підготовку та підвищення квалі­фікації працівників органів Пенсійного фонду України, узагаль­нює та поширює прогресивні форми і методи роботи;

12) інформує громадськість про свою діяльність.

Пенсійний фонд України має право:

1) отримувати у встановленому порядку від органів держав­ної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста­нов і організацій усіх форм власності, громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2)   вимагати від посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які є платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування або використовують кошти Пенсійного фон­ду України, усунення порушень законодавства щодо сплати цього збору і використання коштів Пенсійного фонду України;

3)   стягувати у беззаперечному порядку не внесені своєчасно суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування разом з нарахованою пенею, а також застосовувати фінансові санкції відповідно до законодавства;

4)   перевіряти правильність призначення та виплати пенсій і допомоги, витрачання коштів Пенсійного фонду України;

5) проводити у встановленому порядку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів щодо правиль­ності обчислення та сплати збору на обов'язкове державне пен­сійне страхування, інших платежів до Пенсійного фонду Украї­ни, а також використання його коштів;

6)     накладати адміністративні стягнення у порядку, перед­баченому законодавством;

7)     порушувати питання про притягнення до передбаченої законодавством відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізич­них осіб, винних у порушенні порядку сплати збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування, інших платежів до Пен­сійного фонду України, порядку витрачання його коштів, а та­кож несвоєчасному поданні відповідної звітності;

8) одержувати кредити у банківських установах. Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єд­наннями громадян, підприємствами, установами, організація­ми, відповідними органами інших держав.

Пенсійний фонд України у разі потреби видає разом з інши­ми центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України підля­гають державній реєстрації.

Рішення Пенсійного фонду України, прийняті у межах його компетенції та зареєстровані в порядку, встановленому законо­давством, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого са­моврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чи­сельність і персональний склад якого затверджуються Кабіне­том Міністрів України.

Голова правління Пенсійного фонду України та його заступ­ники призначаються на посаду та звільняються з посади Прези­дентом України у встановленому порядку.

Правління Пенсійного фонду України:

1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду України;

2)    подає на розгляд Кабінету Міністрів України проект річно­го бюджету Пенсійного фонду України і звіт про його виконання;

3)    у межах своєї компетенції приймає постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пен­сійного фонду України;

4) заслуховує звіти про діяльність Головних управлінь Пенсій­ного фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Сева­стополі, розглядає результати перевірок і ревізій їх роботи;

5) затверджує положення про Головні управління Пенсійно­го фонду України в АР Крим, областях, містах Києві та Севасто­полі, про управління Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах;

6) за погодженням з Радою Міністрів АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміні­страціями призначає на посаду і звільняє з посади начальників Головних управлінь Пенсійного фонду України в АР Крим, об­ластях, містах Києві та Севастополі;

7)    затверджує статути (положення) підприємств, установ і організацій, що підпорядковані управлінню Пенсійного фонду України, контролює їх виконання;

8)    приймає рішення з інших питань діяльності Пенсійного фонду України.

 

 

48