yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.4 Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Соціальне страхування

6.4 Платники збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

 

Згідно з Інструкцією «Про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших пла­тежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду Ук­раїни», затвердженою Постановою правління Пенсійного фон­ду України від 19 жовтня 2001р. № 16-6, платниками збору на обо­в'язкове державне пенсійне страхування є:

1)          суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2)          філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади;

3)    фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адво­кати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;

4)    фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послу­ги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі чле­ни творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо;

5)    юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі - продажу валюти;

6)    суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових авто­мобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інва­ліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом;

8) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що при­дбають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбають житло і перебувають у черзі на одержання житла, або придбають житло вперше;

9) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.

При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхуван­ня не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку кори­стуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіо­зв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути ви­окремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Для платників першої і другої груп збір справляється з фак­тичних витрат на оплату праці працівників, які включають ви­трати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і премій, у тому числі в натуральній формі.

Зокрема, не нараховується збір на такі види оплати праці та виплати:

-     вихідна допомога у разі припинення трудового договору;

-     компенсація за невикористану відпустку;

-     добові за відрядження у межах норм, встановлених законо­давством, та виплати замість добових;

-     заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі;

- суми відшкодування збитку, заподіяної працівникові калі­цтвом або іншим ушкодженням здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;

- стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, що навчаються з відривом від виробництва;

- державні стипендії видатним діячам науки, освіти і культури;

- Державні премії України в галузі науки і техніки, Державні премії імені Тараса Шевченка, іменні премії, що присуджуються НАН України та галузевими академіями наук;

- допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, уста­нови, організації молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення вищого або професійно-технічного на­вчального закладу;

- інші виплати згідно з законодавством.

Для платників збору, віднесених до третьої та четвертої груп, об'єктом оподаткування є відповідно сума оподатковуваного доходу (прибутку) і сукупний оподатковуваний дохід, обчисле­ний відповідно до законодавства.

Платники збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування –юридичні особи зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням в 10-денний термін із дня одержання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності» від 25 травня 1998 р. № 740 свідо­цтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяль­ності чи прийняття рішення про створення установи, організації.

Платники збору – фізичні особи – суб'єкти підприємниць­кої діяльності зобов'язані зареєструватися в органах Пенсій­ного фонду за місцем проживання.

Якщо платник у встановлений термін не зареєструвався, то орган Пенсійного фонду має право припинити його операції на рахунках у банках та притягти платника до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

50