yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7 Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

Соціальне страхування

6.7 Видатки Пенсійного фонду та їх характеристика

Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвер­дженим Указом Президента України від І березня 2001 р. № 121, кошти Пенсійного фонду України спрямовуються на:

—фінансування виплати державних пенсій та інших соціаль­них виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, у тому числі гро­мадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кор­дон;

—погашення банківських кредитів та відсотків за їх викорис­тання;

—створення та функціонування системи персоніфікованого обліку відомостей у системі обов'язкового державного пен­сійного страхування;

—утримання центрального апарату та органів Пенсійного фонду України, розвиток їх матеріально-технічної бази;

—організацію роз'яснювальної роботи серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань Пенсійно­го фонду України.

Згідно з Указом Президента України «Про основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» від 13 квітня 1998 р. визначені джерела фінансування пенсійного страхування:

—страхові збори (внески) в рамках загальнообов'язкового дер­жавного пенсійного страхування — для виплати трудових пенсій;

—кошти Державного бюджету України – для виплати держав­них пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним служ­бовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим кате­горіям громадян — ветеранам війни, жителям гірських на­селених пунктів, соціальних пенсій, державних дотацій при зарахуванні до трудового стажу періодів догляду за мало­літніми дітьми, періодів проходження строкової військової служби тощо;

—кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захи­сту населення;

—для виплати пенсій за інвалідністю, на випадок втрати годувальника, за віком (до досягнення загальновстановленого пенсійного віку), додаткових пенсій і надбавок до пенсій, які призначаються відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи;

—кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування на випадок безробіття — для виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» за період до настання пенсійного віку.

Найбільша частка видатків бюджету Пенсійного фонду України спрямовується на виплату державних пенсій.

 

 

55