yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.3 Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих категорій громадян

Соціальне страхування

6.7.3 Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих категорій громадян

Пенсійне забезпечення на пільгових умовах вирізняється де­якими особливостями порівняно із звичайними умовами при­значення пенсій за віком. Ці особливості стосуються підстав, за якими визначають право на пенсію на пільгових умовах. В од­них випадках вони виступають як спеціальні юридичні підстави надання права на пенсію за віком, в інших — у вигляді додатко­вих вимог до спеціального стажу роботи.

 

6.7.3.1 Пенсійне забезпечення наукових працівників відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 

При розгляді питання пенсійного забезпечення наукових працівників слід використовувати таку нормативну базу:

•    Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від            13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ;

•    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) праців­ників державних підприємств, установ, організацій, пере­бування на яких дає право на призначення пенсій та випла­ти грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 22 листопада 2001 р. № 1571;

•    Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію ча­стини другої статті 24 Закону України «Про наукову і нау­ково-технічну діяльність» від        22 листопада 2001 р. № 1570;

•    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку фінансування та виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівни­кам державних бюджетних установ і організацій, науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємств і організацій відповідно до Закону Украї­ни «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, на яку мають право зазначені особи» від 13 грудня 2000 р. № 1826;

•    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для при­значення пенсій за відсутності трудової книжки або відпо­відних записів у ній» від 12 серпня 1993 р. № 637.

Держава встановлює для наукових (науково-педагогічних працівників), які мають необхідний стаж наукової, науково-тех­нічної, науково-педагогічної, науково-організаційної роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях пенсії на рівні, який забезпечує престижність наукової праці та стимулює систематичне оновлення наукових кадрів.

До стажу наукової роботи зараховується час роботи на поса­дах наукових (науково-педагогічних) працівників незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання на посадах, які до них прирівнюються, на підприємствах, в установах, органі­заціях, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти IIІ-IV рівнів акредитації, у тому числі з підготовки керів­них та управлінських кадрів. До стажу наукової роботи зарахо­вується час навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.

Заробітна плата наукових працівників складається з посадо­вих ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової, науково-технічної, науково-організаційної та науково-педагогічної роботи.

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової до­помоги у разі виходу на пенсію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні пенсійного віку:

чоловікам — за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 20 років;

жінкам — за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років.

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам при­значаються у розмірі 80% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, що визначається відповідно до ста­тей 65 і 66 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення».

За кож­ний повний рік роботи понад встановлений стаж, визначений ч. 4 цієї статті, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не більше 90% середньомісячної заробітної плати.

Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам призначається за умови звернення за призначенням пенсії та після звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) праців­ника.

Пенсіонерам, які після призначення пенсії працювали за кон­трактом наукових (науково-педагогічних) працівників на дер­жавних підприємствах, в установах, організаціях не менше ніж два роки і мали більш високий заробіток, ніж той, з якого було об­числено пенсію, встановлюється за їх заявою новий розмір пенсії, виходячи з більш високого заробітку за два роки підряд після призначення пенсії.

Для наукових (науково-педагогічних) працівників, які пере­йшли на роботу до органів державної влади на посади, які згідно з чинним законодавством відносять до посад державного служ­бовця, стаж наукової роботи на державних підприємствах, в уста­новах, організаціях зараховується до стажу роботи державного службовця, а для наукових (науково-педагогічних) працівників, які перейшли з органів державної влади (з посад, які згідно з чин­ним законодавством відносять до посад державного службов­ця) на посади наукового (науково-педагогічного) працівника, стаж роботи на державній службі зараховується до стажу науко­вої (науково-педагогічної) роботи незалежно від дати, коли такі переходи здійснювалися.

Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику виплачується в повному розмірі незалежно від його доходів, одер­жуваних після виходу на пенсію.

 

 

57