yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.5.2 Пенсії за інвалідністю особам, які потерпіли внаслідок Чорно­бильської катастрофи

Соціальне страхування

6.7.5.2 Пенсії за інвалідністю особам, які потерпіли внаслідок Чорно­бильської катастрофи

 

Відповідно до Закону України «Про ста­тус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» пенсії за інвалідністю признача­ються громадянам, інвалідність яких настала через каліцтво чи хворобу, отримані внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсії призначаються у підвищених розмірах.

У всіх випадках розмір державної пенсії особам, віднесеним до 1-ї категорії, не може бути нижчим:

для І групи інвалідності — 10 мінімальних пенсій за віком;

для II групи інвалідності 8 мінімальних пенсій за віком;

для III групи інвалідності 6 мінімальних пенсій за віком;

Дітям-інвалідам сплачуються 3 мінімальні пенсії за віком.

 

6.7.5.3 Пенсії за інвалідністю науковим (науково-педагогічним) працівникам

 

Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які стали інва­лідами І, II, III групи внаслідок загального захворювання, при­значається пенсія за інвалідністю у розмірі пенсії наукового (на­уково-педагогічного) працівника незалежно від віку:

чоловікам - за наявності стажу роботи не менше 25 років, у тому числі стажу наукової роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях не менше 20 років;

жінкам - за наявності стажу роботи не менше 20 років, у тому числі стажу наукової роботи на державних підприємствах, в уста­новах, організаціях не менше 15 років.

6.7.6 Пенсії за вислугу років

Вислуга роківце особливий вид спеціального стажу окремих категорій працівників, який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв'язку з втратою професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку, який дає право на пенсію за віком.

У юридичній літературі вислуга років визначається як трива­лий, виміряний рядом років період трудової чи державної діяль­ності, що створює за певних умов право на відповідні конкретні види пільг і переваг (грошові виплати, пенсії, додаткові відпуст­ки).

Пенсія за ви­слугу роківце щомісячні виплати з Пенсійного фонду та інших джерел фінансування, що призначаються довічно в розмірі, співвіднесеному з минулим заробітком (винагородою) особам, які мають установлений законом спеціальний стаж (вислугу років).

За своїми ознаками й цілями пенсії за вислугу років найбільш близькі до пенсій за віком: тут також вимагається певний стаж роботи (служби), а в деяких випадках — вік. Найчастіше ці пенсії призначаються незалежно від віку.

Цілі пенсійного забезпечен­ня за вислугу роківвстановлювати пенсії за вислугу років ок­ремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких веде до втрати професійної працездатності чи придатності до настання віку, який дає право на пенсію за віком.

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визна­чене законодавством. Це окремі категорії працівників, перелік яких установлено в статтях 54 і 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а також в інших спеціальних нормативних актах.

Відповідно, законодавство вирізняє чотири категорії громадян:

1) військовослужбовці та службовці (працівники) органів внутрішніх справ;

2)    працівники цивільної авіації та льотно-випробувального складу;

3)    державні службовці, судді, працівники прокуратури та мит­них органів;

4)    окремі категорії працівників (спеціалістів) національної економіки.

Першій із зазначених категорій пенсії призначаються за на­явності певної вислуги років служби незалежно від віку, інколи — в сукупності з віком та іншими обставинами (хворобою, ско­роченням штатів військових формувань).

У другій групі умовами призначення пенсій за вислугу років є наявність певного стажу роботи за спеціальністю (вислуги років) і припинення до часу звернення за пенсією роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.

У третій групі право на пенсію виникає за наявності вислуги років (спеціального стажу на зазначених посадах і досягнення пенсійного віку).

У четвертій групі умовами призначення пенсій за вислугу років є встановлена законодавством робота (професія, спец­іальність), її тривалість, а також досягнення певного віку чи не­залежно від віку.

Згідно із статтями 52, 54, 55 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» до цієї групи належать:

—працівники освіти, охорони здоров'я і соціального захисту;

—спортсмени — заслужені майстри спорту і майстри спорту міжнародного класу, члени збірних команд України;

—артисти театрально-концертних та інших видовищних уста­нов, підприємств і колективів;

—робітники локомотивних бригад і окремі категорії праців­ників, які безпосередньо забезпечують організацію переве­зень та безпеку руху на залізничному транспорті, в метро­політенах;

—плавсклад суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

—механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах;

—водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в тех­нологічних процесах на шахтах, у рудниках, розрізах і руд­них кар'єрах на вивезенні вугілля, сланців, руди, порід;

—працівники геологорозвідувальних експедицій;

—працівники, безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісо­сплаві.

Тривалість вислуги років перелічених категорій працівників різна. Вона встановлюється окремими списками професій і по­сад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років. Списки затверджує Кабінет Міністрів України. У більшості випадків ви­слугу років встановлено в половинному розмірі від загального трудового стажу для чоловіків і жінок зі знижкою віку на 5 років.

Правила нарахування розміру пенсій за вислугу років визна­чено як загальним пенсійним законодавством, так і іншими нор­мативними актами про статус і соціальний захист окремих кате­горій працівників.

Це залежить від виду спеціального стажу, що його мають працівники. Можна назвати два способи нарахуван­ня пенсій за вислугу років.

В одних випадках пенсії за вислугу років (спеціалістам галузей національної економіки та іншим категоріям працівників) розраховуються так само, як і пенсія за віком (за стаж роботи — 25 років у чоловіків і 20 — у жінок).

В інших випадках пенсія за вислугу років нараховується у вищих диференційованих відсотках до заробітку, посадових окладів (80-90% винагороди у державних службовців, суддів, прокурорських працівників).

Коло осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, до­статньо широке і виходить за рамки дії закону про пенсійне за­безпечення. Крім цього нормативного акта, є ціла низка інших законів, які регулюють даний вид пенсійного забезпечення, а саме Закони України:

- «Про пенсійне забезпечення військово­службовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ» від 9 квітня 1992 р. №2262-ХІІ;

-  «Про держав­ну службу» від 16 грудня 1993 р. №3723-ХІІ;

-  «Про статус народ­ного депутата України» від 17 листопада 1992 р. №2790-ХІІ;

- «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. №2862-ХІІ;

- «Про прокурату­ру» від 5 листопада 1991р. №1789-ХІІ;

- Митний кодекс України тощо.

 

 

64