yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.6.3 Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури і митних органів

Соціальне страхування

6.7.6.3 Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури і митних органів

 

Суб'єктами права на цю пенсію є посадові особи та інші пра­цівники державного апарату.

До державних службовців, які мають право на пенсію за ви­слугу років, віднесено багато категорій посад і різних установ та організацій у всіх гілок державної влади.

Основними юридични­ми фактами, з якими пов'язується право на пенсію за вислугу років державних службовців, є наявність установленої законом тривалості спеціального стажу і досягнення пенсійного віку.

Відповідно до нової редакції ст. 37 Закону України «Про дер­жавну службу» на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пен­сійного віку, за наявності загального трудового стажу для чо­ловіків — не менше 25 років, для жінок — не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби — не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах дер­жавних службовців. А також особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держав­них службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнен­ня пенсійного віку.

Відповідні категорії посад державних службовців визначено ст. 25 Закону України «Про державну службу».

Пенсія державним службовцям призначається у розмірі 80% від сум їхньої заробітної плати, на які нараховується збір на обо­в'язкове державне пенсійне страхування, без обмеження гранич­ного розміру пенсії.

За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на 1 % заробітку, але не більше 90% заробітної плати, без обмеження граничного розміру пенсії.

Враховуючи викладене вище, пенсія державним службовцям призначається у розмірі 80—90% від суми їхньої заробітної пла­ти, на яку нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Згідно зі ст. 33 Закону України «Про державну службу» заро­бітна плата державних службовців складається із посадових окла­дів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на дер­жавній службі та інших надбавок.

Державний службовець, звільнений з державної служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з викорис­танням свого посадового становища, чи вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на отримання пенсії, перед­баченої Законом України «Про державну службу».

 

Пенсії за вислугу років суддям

Умова для надання пенсій суд­дям тільки одна — стаж роботи на посаді судді не менше 20 років і вихід у відставку.

Судді, який пішов у відставку, за наявності відповідного віку і стажу роботи виплачується пенсія на умовах, передбачених ст.37 Закону України «Про державну службу».

Судді у відставці, який має стаж роботи на посаді судді не менше 20 років, виплачується за його вибором пенсія чи щомісячне до­вічне утримання у розмірі 80% заробітної плати працюючого на відповідній посаді судді.

За кожний повний рік роботи після 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного грошово­го утримання збільшується на 2% заробітку, але не більше 90% заробітку судді.

До заробітку судді для нарахування щомісячного грошового утримання включаються посадовий оклад, премії, доплата за кваліфікаційні класи і надбавка за вислугу років.

Судді, звільненому з посади через засудження за умисний злочин, вчинений з використанням свого службового станови­ща, чи корупційне діяння, пенсія призначається на загальних підставах.

 

Пенсії працівникам прокуратури

Пенсії працівникам прокуратури призначаються диференці­йовано залежно від займаної посади.

Наприклад, слідчим працівникам пенсії призначаються незалежно від віку, за вислуги не менше 20 років у розмірі 50% місячного заробітку.

За кож­ний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується на слідчій роботі  на 3%, а на будь-якій прокурорській посаді - на 2% за­робітку, з якого нараховується пенсія.

Працівникам, які обійма­ють прокурорські посади, пенсії призначаються з досягненням 55-річного віку чоловіками і 50-річного жінками з вислугою на цих посадах не менше 20 років у розмірі 50% місячного заро­бітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується на 2% цього заробітку.

У заробіток для нарахування пенсій за вислугу років включа­ються відповідні оклади на посаді, надбавки до посадових ок­ладів за класні чини, вислугу років, а також інші виплати, пе­редбачені загальним пенсійним законодавством.

Особи, звільнені з органів прокуратури у порядку дисциплі­нарного стягнення з позбавленням класного чину чи позбавлені класного чину за вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугу років. Права на пенсію по­збавляються також особи, звільнені з роботи через засудження за умисний злочин, учинений з використанням свого посадово­го становища, чи за корупційне діяння.

 

Що ж до працівників митних органів, то вони також мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років за Законом Ук­раїни «Про державну службу» з досягненням певного віку і на­явності вислуги: жінки — 50-річного віку і 20 років вислуги; чо­ловіки — 55-річного віку і 25 років вислуги.

Нарахування розмі­ру пенсії проводиться у порядку, встановленому загальним пенсійним законодавством, у відсотках від фактичного заробіт­ку з урахуванням надбавок за персональні звання, вислугу років, знання іноземних мов.

 

 

66