yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Соціологія->Содержание->6.7.6.4 Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей національної економіки

Соціальне страхування

6.7.6.4 Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей національної економіки

 

Це найчисленніша група працівників, які користуються правом на пенсію за вислугу років.

До них належать працівники, зайняті в різних галузях національної економіки. Неоднакові і професії цих працівників, і умови призначення їм пенсій. Бага­тьом працівникам пенсії за вислугу років призначаються не лише за наявності певного стажу роботи за спеціальністю, а й з дося­гненням відповідного віку, який знижено на 5 років порівняно з пенсіями за віком.

Визначальними умовами пенсійного забезпечення кожної ка­тегорії працівників, що їх охоплює зазначена норма, є професія, посада, тривалість трудового стажу, галузь та інші показники.

Спи­ски виробництв, професій і посад працівників, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення за вислугу років, затверджено По­становою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.

Можна назвати шість списків професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років:

•    окремих категорій працівників залізничного транспорту;

•    працівників плавскладів окремих видів суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;

•    працівників підприємств лісової промисловості та лісового господарства;

•    працівників освіти, охорони здоров'я і соціального захисту;

•    заслужених майстрів спорту і майстрів спорту міжнародно­го класу;

•    артистів театрів та інших театрально-видовищних підпри­ємств і колективів.

Кожний із цих списків містить конкретний і вичерпний пе­релік найменувань професій і посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, а в Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (ст.55) для кожної категорії працівників наведено умови призначення цієї пенсії.

Обов'язковою умовою є наявність спеціального стажу роботи певної тривалості (половина від за­гального стажу чи повністю), а іноді й віку (за списками вироб­ничих професій).

В окремих випадках пенсії за названою стат­тею закону призначаються незалежно від віку.

З-поміж працівників освіти, які мають право на пенсію за вислугу років —учителі, логопеди, вчителі-логопеди, викладачі, педагоги, директори, завідувачі, їхні заступники з навчально-виховної та навчально-виробничої частини чи роботи, з вироб­ничого навчання, завідувачі навчальної та навчально-виховної частин, соціальні педагоги (організатори позакласної та поза­шкільної роботи з дітьми), викладачі й педагоги, які працюють у вищих навчальних закладах І і II рівнів акредитації, професій­них навчально-виховних установах та інших середніх спеціаль­них закладах (педагогічних, медичних, сільськогосподарських тощо).

 

 

 

Таблиця 6.5 – Перелік закладів та установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років

Найменування закладу і установи

Найменування посади

 

1 Освіта

 

Загальноосвітні навчальні заклади, військові загальноосвітні навчальні заклади, музи­чні і художні школи

Учителі, логопеди, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, викладачі, сурдопедагоги, тифлопедагоги, вихова­телі, завідувачі та інструктори слухових кабінетів, ди­ректори, завідувачі, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої частини або роботи з виробничого навчання, завідувачі навчальної і навчально-виховної частини, соціальні педаго­ги (організатори позакласної та позашкільної роботи з дітьми), практичні психологи, педагоги-організатори, майстри виробничого навчання, керівники гуртків, сек­цій, студій та інших форм гурткової роботи

 

Міжшкільні навчально-виробничі комбінати

Директори, заступники директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної, навчально-виробничої) роботи, вчителі, майстри виробничого навчання, прак­тичні психологи, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи

 

Дитячі будинки, дитячі вихов­ні та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти і приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедич­ні пункти і стаціонари, школи-клініки

Директори, завідувачі, їх заступники з навчально-виховної частини або роботи, вчителі, вихователі, сурдопеда­гоги, тифлопедагоги, вчителі-дефектологи, вчителі-ло­гопеди, майстри виробничого навчання, практичні пси­хологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи

 

Вищі   навчальні  заклади   І-1І рівнів акредитації,  професійно-технічні навчальні заклади

Директори, завідувачі, їх заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної, навчально-виробничої) робо­ти, старші майстри виробничого навчання, майстри ви­робничого навчання, викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи

 

Дошкільні навчальні заклади всіх типів

Завідувачі, вихователі-методисти, вихователі, музичні керівники, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи

 

Позашкільні  навчальні заклади

Директори, завідувачі, їх заступники з навчально-виховної, навчальної, виховної, завідувачі відділів (лабораторій, кабінетів), художні керівники, керівники гур­тків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи

 

Бібліотеки

Завідувачі, бібліотекарі

 

Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань

Учителі, вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тифлопе­дагоги

 

2 Охорона здоров'я

 

Лікарняні  заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідклад­ної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади,  санаторно-епідеміоло­гічні  заклади, діагностичні центри

Лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад)

 

Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії

Провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти

 

Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи

Лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад)

 

3 Соціальний захист

 

Інтернатні заклади для інвалідів, дітей-інвалідів і людей похилого віку

Медичні працівники (незалежно від найменування посад), педагоги, вчителі, логопеди, інструктори ЛФК та з праці

Медичні  відділи  протезних підприємств

Медичні працівники (незалежно від найменування посад)

 

Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоро­в'я і соціального захисту призначаються за наявності загального стажу роботи (25 років для чоловіків, 20 років — для жінок).

Пенсії за вислугу років заслуженим майстрам спорту і майстрам спорту міжнародного класу

Правом на цю пенсію користу­ються спортсмени, які мають особливі заслуги у фізкультур­ному русі, за наявності загального трудового стажу роботи для чоловіків і жінок не менше 20 років і перебування в складі збірних команд України не менше 6 років незалежно від віку.

До загаль­ного трудового стажу зараховується перебування зазначених спортсменів у складі збірних команд України та інші види тру­дової діяльності, передбачені ст.56 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен­сійне страхування».

Стаж, який дає право на пенсію за вислугу років, нараховуєть­ся на підставі трудової книжки та інших документів, які підтвер­джують перебування у складі збірних команд України, а також наявності звання заслуженого майстра спорту чи майстра спорту міжнародного класу.

Пенсії за вислугу років таким спортсменам призначаються в розмірах, установлених для пенсій за віком, тобто у відсотках від заробітку, що його вони мали перед припиненням роботи і який дає право на пенсію за вислугу років.

Нарахування пенсії прово­диться з середньомісячного заробітку за правилами, встановле­ними пенсійним законодавством. Ця пенсія призначається і ви­плачується за умови вибуття спортсменів із збірних команд Ук­раїни.

Пенсії за вислугу років деяким категоріям артистів театрально-концертних підприємств і колективів

Пенсії за вислугу років призначаються деяким категоріям артистів театрально-концертних підприємств і колективів.

Єдина умова їх надання - стаж творчої діяльності, а вік значен­ня не має.

Категорії артистів театрів, які мають право на пенсію за вислугу років, передбачено в переліку, затвердженому Поста­новою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.

В одних випадках артист повинен займатися певною творчою роботою (артист балету, артист цирку тощо); в інших — певною творчою діяльністю в конкретному театрі чи музичному колективі (со­лісти-вокалісти оперних театрів; артисти, які грають на духових інструментах у симфонічних оркестрах) або деякими видами творчої діяльності у певних колективах (концертмейстери-піаністи професійних художніх колективів).

Тривалість стажу для творчих працівників диференціюється залежно від характеру їхньої діяльності.

Пенсії за вислугу років призначаються:

•    артистам балету, артистам — виконавцям танцювальних номерів, артистам цирків за наявності стажу творчої роботи на сцені не менше 20 років;

•    артистам-вокалістам, артистам, які грають на духових інструментах, жонглерам та артистам оригінального жанру в цирках і конкретних організаціях зі стажем творчої роботи на сцені не менше 25 років;

•    артистам хору театрів опери та балету, концертмейстерам-піаністам, артистам вокально-драматичної частини зі стажем творчої роботи на сцені не менше 30 років.

Згідно з діючими правилами допускається підсумовування різних періодів творчої діяльності на сцені за таким принципом: під час призначення пенсії за вислугу років певним категоріям артистів у стаж зараховується й робота на сцені, яка дає право на отримання пенсії при меншому стажі.

Пенсія за вислугу років артистам призначається за тими са­мими нормами, що й пенсія за віком на загальних умовах.

Пенсії нараховуються з середньомісячного заробітку, отримуваного за роботу на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років.

 

 

67